Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έντυπα

    Aρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

α)   Ε3. Αναγγελία πρόσληψης,
β)   Ε4. Πίνακας προσωπικού,
γ)   Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού,
δ)   Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου,
ε)   Ε7. Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου,
στ) Ε8. Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και
ζ)   Ε9. Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας
η)   Ε10. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα:http://www.taxnews.me/sepe