Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)

      Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ( διατάξεις του αρθ.20 του Ν.2434/1996 όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με τις διατάξεις του αρθ.34 του Ν.3996/2011) το ΕΚΑΣ χορηγείται σε συνταξιούχους λόγω Γήρατος, Αναπηρίας και Θανάτου Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) και του ΝΑΤ.

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων...

IKA 22 15.05.2015 Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2015.

Αριθμ. πρωτ. : Φ. 80000/47819/1856 16.02.2014 Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2015.

IKA Αριθ. Πρωτ. 48/68 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ.

ΙΚΑ 38 14.05.2014 Α. Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2014. Β. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 8 παρ. 1 του ν. 4237/2014.

OAEE 9 26.03.2014 Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν. 4237/2014 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων έτους 2014.

Αρ. Πρωτ 123101 03.12.2013 Προϋπόθεση χορήγησης του Ε Κ Α Σ, από 01 Ιανουαρίου 2014.

IKA Αριθ. Πρωτ. Σ48/104 09.10.2013 Α. Διαχείριση του αρχείου συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ λόγω υπέρβασης του ορίου των 850,00€ σύνταξης το 2013, διερεύνηση του ίδιου κριτηρίου για τα έτη 2011 και 2012 στα ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Β. Διαχείριση του αρχείου συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ λόγω διπλής καταβολής από άλλο φορέα.
Γ. Έλεγχος συνταξιούχων που λαμβάνουν περισσότερες από μία συντάξεις από τον ίδιο φορέα (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑ) και για την ίδια κατηγορία σε διαφορετικό ΑΜΑ.

IKA Αριθ. Πρωτ. Σ48/68 22.07.2013 Διακοπή καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ. λόγω υπέρβασης του κριτηρίου του ποσού των 850,00 €, μηνιαίως.

IKA Αριθμός Πρωτ. Σ48/52 20.06.2013 Χορήγηση ΕΚΑΣ έτους 2013. Συμπληρωματικές οδηγίες.

Αριθμ. πρωτ. 80000/12981/912 29.05.2013 Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Ε.Κ.Α.Σ..

ΙΚΑ εγκ. 33 24.05.2013 Α) Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2013. Β) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 15 του ν. 4147/2013.

OAEE 15 11.04.2013 α) Νέα ηλικιακά όρια για την καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ( Ε.Κ.Α.Σ. ) β) Προϋποθέσεις καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ για το έτος 2013.

Αριθμ. πρωτ. : Υ. 11321/4447/270 20.03.2013 Καταβολή Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), για το έτος 2013.

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 28.01.2013 Κοινοποίηση του άρθ. 15 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά με την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2014

Α.Π: Φ10034/οικ.27101/484 21.11.2012 Δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (άρθρο 10 παρ.3), που αφορά στην καταβολή του ΕΚΑΣ.

OAEE ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 06.06.2012 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2012

IKA Αρ. Πρωτ. Σ48/72 31.05.2012 Διευκρινίσεις για τη χορήγηση ΕΚΑΣ στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σε σύνταξη λόγω θανάτου.

IKA Αριθ. Πρωτ. Σ48/57 21.05.2012 Ενέργειες για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. έτους 2012.

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 38 11.05.2012 Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012.

Αρ.πρωτ. Υ. 11321/3614/273 05.03.2012 Καταβολή Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), για το έτος 2012.

IKA Αριθμός Πρωτ. Σ48/9 18.01.2012 Καταβολή αναδρομικών ποσών του Ε.Κ.Α.Σ.

IKA Αριθμός Πρωτ. Σ48/89 18.11.2011 Ενέργειες για τη χορήγηση του Ε .Κ.Α.Σ. έτους 2011.

Αρ.πρωτ.: Φ.60000/οικ.20548/1510 10.10.2011 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34, παράγραφος 1 εδ. 10 και 11 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ. Α΄ 170): Χορήγηση του ΕΚΑΣ με κριτήριο τη μόνιμη διαμονή στη χώρα.

Αρ.Πρωτ: 135688/0092 04.10.2011 Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) έτους 2011 στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ειδικού καθεστώτος του Ι.Κ.Α.

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 64 05.09.2011 Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2011. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 3996/2011

OAEE ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 03.10.2011 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011

Νόμος 3996 05.08.2011 Άρθρο 34. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)

1. Το άρθρο 20 του ν. 2434/1996 (Α΄188), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 2556/1997 (Α΄270), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Από 1.1.2011 το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) καταβάλλεται στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, των οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), από τους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουν συμπληρώσει την 1η Ιανουαρίου 2011 το 60ό έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.
β) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, να μην υπερβαίνει το ποσό των οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών (8.472,09 ευρώ).
Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, στην ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνες μητέρες (ν. 1892/1990, άρθρο 63 παρ. 4, όπως ισχύει), καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και έντεκα λεπτών (9.884,11 ευρώ).
δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (15.380,90 ευρώ).
Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.
ε) Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το μήνα έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, πλην των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας, να μην υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα (850,00) ευρώ.
Το ποσό σύνταξης, όπως προσδιορίζεται από το πρώτο εδάφιο, δεν πρέπει να υπερβαίνουν κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησης και όσοι καταστούν συνταξιούχοι μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και έως την 31.12.2011.
Για κάθε έτος, αρχής γενομένης από 1.1.2012 και εξής, εξετάζεται το καταβαλλόμενο ως ανωτέρω ποσό συντάξεων κατά το μήνα έκδοσης της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5 ή το δικαιούμενο ποσό συντάξεων κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησης, αν η συνταξιοδότηση χωρεί μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης.
στ) Διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
2. Το Ε.Κ.Α.Σ. χορηγείται και σε εκείνους που καθίστανται συνταξιούχοι των ανωτέρω οργανισμών κύριας ασφάλισης μετά την 1η Ιανουαρίου 2011, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.
Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας μετά την ημερομηνία αυτή, το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους.
3. Ποσό επιδόματος:
α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα και μέχρι επτά χιλιάδες επτακόσια δεκαπέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (7.715,65 ευρώ) καταβάλλεται επίδομα διακόσια τριάντα ευρώ (230,00 ευρώ) μηνιαίως.
β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες επτακόσια δεκαπέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (7.715,66 ευρώ) μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών (8.472,09 ευρώ) καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:
βα. Από επτά χιλιάδες επτακόσια δεκαπέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (7.715,66 ευρώ) και μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων δεκαοκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (8.018,26 ευρώ) ποσό εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (172,50 ευρώ).
ββ. Από οκτώ χιλιάδες δεκαοκτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (8.018,27 ευρώ) και μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων διακοσίων δεκαεννέα ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (8.219,93 ευρώ) ποσό εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115,00 ευρώ).
βγ. Από οκτώ χιλιάδες διακόσια δεκαεννέα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (8.219,94 ευρώ) μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών (8.472,09 ευρώ) ποσό πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50 ευρώ).
γ. Τα ίδια ως άνω ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.
Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, το επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών.
Προκειμένου για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ., δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσό του επιδόματος.
Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης που προβλέπεται από τη νομοθεσία του κάθε ασφαλιστικού φορέα.
4. Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του Ε.Κ.Α.Σ. για το μέχρι 31.12.2010 χρονικό διάστημα, πλην όμως δεν άσκησαν το δικαίωμά τους ή δεν τους καταβλήθηκε το επίδομα και, εφόσον δεν έχει επέλθει παραγραφή σύμφωνα με το άρθρο 137 του ν. 3655/2008 και την παρ. 6 του άρθρου 40 του α.ν. 1846/1951, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2556/1997, όπως ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
5. Από 1.1.2012 και εξής και σε ετήσια βάση τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με βάση το ποσοστό αύξησης του εισοδήματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που αναφέρεται στο κριτήριο β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και αντιστοιχεί σε συνταξιούχο πλήρους κατώτατου ορίου κύριας σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, χωρίς προσαυξήσεις. Με την ίδια απόφαση δύνανται να αναπροσαρμόζονται και τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. για τις από 1.1.2012 κα εφεξής ετήσιες χρονικές περιόδους, με βάση την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους αναπροσαρμογής.
Τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλήθηκαν από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα δεν λαμβάνονται υπόψη για την εξέταση της συνδρομής των εισοδηματικών κριτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
6. Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη από περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης, το Δημόσιο ή το ΝΑΤ επιλέγουν με αίτησή τους τον φορέα που θα καταβάλλει το επίδομα. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης εκ μέρους του συνταξιούχου είτε για τον φορέα καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία, καθώς και σε περίπτωση πολλαπλής είσπραξης του επιδόματος, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του επιδόματος παρακρατούνται στο διπλάσιο, από το ποσό της κύριας σύνταξης, σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού οργανισμού.
7. Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος για κάθε έτος διενεργείται το αργότερο μέχρι το τέλος του Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμία περίπτωση δεν χορηγούνται ποσά Ε.Κ.Α.Σ. σε μη δικαιούχους από την 1η Μαΐου του ίδιου έτους.
8. Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ. δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Κλάδου Ασθένειας των οικείων ταμείων ούτε στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄115).
9. Η δαπάνη των ασφαλιστικών φορέων για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
10. Το Ε.Κ.Α.Σ. αποτελεί ειδική μη ανταποδοτικού τύπου παροχή σε χρήμα, καταβαλλόμενο με την προϋπόθεση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα και δεν εξάγεται.
11. Ελάχιστη παροχή κατά την έννοια του άρθρου 58 του Κανονισμού (ΕΚ)883/2004 είναι το ποσό της βασικής σύνταξης του άρθρου 2 του ν. 3863/2010, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται με τις ανωτέρω διατάξεις.»

2. α. Ειδικά για τους κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και του NAT, καταβάλλεται από τον επόμενο της δημοσίευσης του νόμου αυτού μήνα ποσό ΕΚΑΣ 30 ευρώ μηνιαίως, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
αα) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, κυμαίνεται από 8.472,10 ευρώ μέχρι 9.200,00 ευρώ.
ββ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 13.500,00 ευρώ.
Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.
γγ) Πληρούν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2434/1996 (Α΄188), όπως ισχύει.
β. Το ανωτέρω ποσό του ΕΚΑΣ χορηγείται και σε εκείνους που καθίστανται συνταξιούχοι των ανωτέρω Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής. Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος ή θανάτου που συμπληρώνουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας μετά την δημοσίευση του νόμου, το ανωτέρω ποσό ΕΚΑΣ καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους, με εξαίρεση τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, καθώς και τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, για τους οποίους δεν απαιτείται όριο ηλικίας.
γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5 έως 11 του άρθρου 20 του ν. 2434/1996 (Α΄ 188), όπως ισχύει.

 

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ.Σ48/127 15.11.2010 Χορήγηση Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2010. Ενέργειες για τη χορήγησή του από 1/1/2010 - 31/12/2010

IKA Αρ. Εγκυκλίου 73 22.10.2010 Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ( Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2010

  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         Αθήνα, 22/10/2010
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αριθ. Πρωτ.
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)                                  Σ48/113 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πληροφορίες: Π. Δημητρακοπούλου                                                ΑΡ.73
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185
e-mail : diefpar@ika.gr

ΠΡΟΣ:
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Δ/νση Εκμετάλλευσης
Τμήμα Συντάξεων Παπαδιαμαντοπούλου 87 Αθήνα 11527
2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Λ. Συγγρού 101 Αθήνα


ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2010.»

Σχετ.: Οι με αρ. 9/98, 29/00, 2/04, 48/08, 30/2009 Εγκύκλιοι.
Σας κοινοποιούμε τη με αρ. Φ. 11321/15646/1198/07.10.2010 Υπουργική απόφαση, που ρυθμίζει τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2010 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, καθορίζονται τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ., καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια που θα ισχύουν για το έτος 2010.
Συγκεκριμένα:
Α. Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ., που θα καταβάλλεται στους δικαιούχους για το έτος 2010, κυμαίνεται από 230,00 έως 57,50 ευρώ κατά μήνα και χορηγείται ανάλογα με τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις, καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα έτους 2008.
Β. Αναπροσαρμόζονται τα ποσά εισοδηματικών κριτηρίων και διαμορφώνονται για το έτος 2010 ως εξής:
Β1. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (8.353,38).
Β2. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (9.745,62).
Β3. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (15.165,39).
Γ. Για το έτος 2010, αποδεικτικό για τα εισοδηματικά κριτήρια θα αποτελέσει το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2009, το οποίο αφορά εισοδήματα έτους 2008.
Δ. Η κλιμάκωση στο ποσό του Ε.Κ.Α.Σ., με βάση τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες, επικουρικές κ.λπ.) καθώς και από μισθούς ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, διαμορφώνεται αντίστοιχα για το έτος 2010 ως εξής:
Ποσά εισοδήματος από συντάξεις κ.λπ.                      Ποσά Ε.Κ.Α.Σ.
Μέχρι 7607,54 ευρώ 230,00 ευρώ
Από 7.607,55 έως 7.905,91 ευρώ                             172,50 ευρώ
Από 7.905,92 έως 8.104,76 ευρώ                             115,00 ευρώ
Από 8.104,77 έως 8.353,38 ευρώ                               57,50 ευρώ
Για εισοδήματα που υπερβαίνουν το ποσό των 8.353,38 ευρώ, δε χορηγείται επίδομα.
Ποσά τα οποία καταβλήθηκαν αχρεώστητα από 1/1/2010 και μετά στους κατά την 31/12/2009 δικαιούχους και μέχρι την επίσημη ημερομηνία πληρωμής, δε θα αναζητηθούν.
Δεδομένου δε, ότι τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2010 παραμένουν ίδια με αυτά του προηγουμένου έτους, αναδρομικά ποσά από 1/1/2010 θα χορηγηθούν εκτός από τις περιπτώσεις που χορηγείται το σχετικό επίδομα για πρώτη φορά, και στις περιπτώσεις επαναχορήγησής του μετά από διακοπή, είτε κατά το έτος 2009 είτε και από προηγούμενα έτη, καθώς και στους δικαιούχους ποσών μεγαλύτερου κλιμακίου.
Στις περιπτώσεις δικαιούχων οι οποίοι συμπληρώνουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας (60ο) μετά το μήνα καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ. μηχανογραφικά, που θα σας γνωστοποιηθεί, καθώς και στις περιπτώσεις που δεν έχει αναγγελθεί μήνας γέννησης παρά μόνο έτος και σύμφωνα μ΄αυτό πληρούν τις προϋποθέσεις σε κάποιο μήνα του 2010,το Ε.Κ.Α.Σ. δε θα καταβληθεί αυτόματα.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα σταλούν καταστάσεις ανά Υποκατάστημα. Στη συνέχεια θα πρέπει μετά από έλεγχο των στοιχείων του φακέλου για τη διαπίστωση της ηλικίας τους και ειδικότερα του μήνα γέννησης, να προβείτε εκ νέου σε αναγγελία, για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. από 1ης του επομένου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους. Στην περίπτωση που η ημερομηνία αυτή είναι η 01.01.2011, θα σας δοθούν οδηγίες.
Ε. Επιπλέον σας αναφέρουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι επισημάνσεις που σας είχαμε γνωρίσει στα στοιχεία Α. Β. Γ & Δ. 2ου και 3ου φύλλου της εγκυκλίου 30/2009.
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :
Εφιστούμε την προσοχή σας στις περιπτώσεις που δε θα καταστεί δυνατός ο μηχανογραφικός έλεγχος για τη διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων, π.χ. λόγω ελλιπών στοιχείων, και θα ελεγχθεί η χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. από τις υπηρεσίες, στην περίπτωση που πληρούν τις προϋποθέσεις, να επαναφέρεται η πληρωμή του μηχανογραφικά και να μην συνεχίζεται χειρόγραφα προκειμένου:
1. Να μην παρατηρείται μέχρι τη ψήφιση της επόμενης Υπουργικής απόφασης, η διαφοροποίηση όπου εξακολουθεί να καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ. σε όσους δικαιούχους είχαν αναγγελθεί στη μηχανογράφηση, αντίθετα να διακόπτεται σε όσους το είχαν δικαιωθεί με χειρόγραφο τρόπο πληρωμής.
2. Να είναι δυνατόν να υπολογιστεί το κόστος από τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το επόμενο έτος.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
Η ημερομηνία καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ. με βάση τα νέα εισοδηματικά κριτήρια, θα σας γνωστοποιηθεί με νεώτερο έγγραφο.
Συν/να: Μία Υπουργική Απόφαση


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


 

Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2010.

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Αθήνα,     7/10/2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                Αριθμ. πρωτ. : Φ. 11321/15646/1198

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                               ΠΡΟΣ :           

Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών                                   Εθνικό Τυπογραφείο

Τμήμα A΄                                                                            (για δημοσίευση)

Ταχ. Δ/νση     : Σταδίου 29                                                 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

Τ.Κ.                  : 101 10                                                     1) Όλους τους ασφαλιστικούς

Πληροφ.        : Μαρίνα                                                       οργανισμούς κύριας ασφάλισης

                         Οικονομοπούλου                                       αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας

Τηλ./FAX         : 210 – 3368124                                         & Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην Ο.Γ.Α.)

                                                                                           2) Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων,

                                                                                            Νήσων και Αλιείας Γραφείο Υπουργού

                                               

ΘΕΜΑ :   Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης

                Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2010.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη :

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24, του ν. 2556/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 270) « Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. ».

2. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 33, του ν. 2768/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 273) « Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία « Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ..). », σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία « Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. – Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ – Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) » και άλλες διατάξεις ».

3. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 70, του ν. 2676/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 1) « Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξει.ς ».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90, του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο, του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 201) « Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας » και του π.δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 102)  « Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 89/07.09.2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 154) « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. »

7. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 22, του ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247), « Περί δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. »

8. Τις διατάξεις του π.δ. 96/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) « Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. ».

9. Τις διατάξεις της απόφασης Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ 275/30.09.2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1595) « Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωργίου Κουτρουμάνη. ».

10. Τις διατάξεις της απόφασης του Πρωθυπουργού, με αριθμ. 2876/07.10.2009 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2234) « Αλλαγή τίτλου Υπουργείων. ».

11. Τις διατάξεις της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με αριθμ. 2672/03.12.2009 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2408) « Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη. ».

12. Τις διατάξεις του π.δ. 99/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 172) « Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. ».   

13. Το με αριθμ. πρωτ. 14386/41/11.06.2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με θέμα                               « Αναπροσαρμογή Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για το έτος 2010. ».

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται οικονομική επιβάρυνση των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην Ο.Γ.Α.) και του Ν.Α.Τ., ύψους 1.050 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό και, συγκεκριμένα, από τις πιστώσεις Κ.Α.Ε. 2737 των προϋπολογισμών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ειδ. φ. 33 – 210) και του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

1.         Τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παρ. 3, του άρθρου 24, του ν. 2556/1997, όπως ισχύουν σήμερα, αναπροσαρμόζονται για το έτος 2010, ως ακολούθως :

α)        Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (8.353,38 ευρώ).

β)        Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (9.745,62 ευρώ).

γ)        Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (15.165,39 ευρώ).

2.         Τα παραπάνω ποσά αφορούν σε εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 και αφορούν σε εισοδήματα του έτους 2008.

3.         Τα ποσά εισοδήματος των περιπτώσεων α' και β', της παρ. 5, του άρθρου 24, του ν. 2556/1997, για τη χορήγηση του ποσού του Ε.Κ.Α.Σ., αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

α)        Για συνολικά  ποσά  εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα μέχρι και επτά χιλιάδες εξακόσια επτά ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (7.607,54 ευρώ), καταβάλλεται επίδομα ύψους διακοσίων τριάντα ευρώ (230,00 ευρώ) κατά μήνα.

β)        Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες εξακόσια επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (7.607,55 ευρώ) μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (8.353,38 ευρώ), καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

 

ΠΟΣΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ Ε.Κ.Α.Σ.
Από 7.607,55 μέχρι 7.905,91 ευρώ 2,50 ευρώ
Από 7.905,92 μέχρι 8.104,76 ευρώ 115,00 ευρώ
Από 8.104,77 μέχρι 8.353,38 ευρώ 57,50 ευρώ

 

 

Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 01.01.2010, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα,     7/ 10/2010

 

      Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                            Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                 ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

                                                                                                      ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ    

                                                                               ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ                                                           

                                               

                                           Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                              ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

                                                ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ  

Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2009.

Απόφ. Φ.11321/27868/2210/10 Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΦΕΚ 297/Β/22.3.2010

Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται οικονομική επιβάρυνση των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην Ο.Γ.Α.) και του N.A.T., ύψους 1.050 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό και, συγκεκριμένα, από τις πιστώσεις Κ.Α.Ε. 2737 των προϋπολογισμών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ειδ. φ. 33 - 210) και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ειδ. φ. 35 - 180), αποφασίζουμε:

1. Τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παρ. 3, του άρθρου 24, του ν. 2556/1997, όπως ισχύουν σήμερα, αναπροσαρμόζονται για το έτος 2009, ως ακολούθως:

α) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξήντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (8.060,35 ευρώ).

β) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (9.403,75 ευρώ).

γ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (14.633,41 ευρώ).

2. Τα παραπάνω ποσά αφορούν σε εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 και αφορούν σε εισοδήματα του έτους 2007.

3. Τα ποσά εισοδήματος των περιπτώσεων α' και β', της παρ. 5, του άρθρου 24, του ν. 2556/1997, για τη χορήγηση του ποσού του Ε.Κ.Α.Σ., αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

α) Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα μέχρι και επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (7.340,67 ευρώ), καταβάλλεται επίδομα ύψους διακοσίων τριάντα ευρώ (230,00 ευρώ) κατά μήνα.

β) Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (7.340,68 ευρώ) μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων εξήντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (8.060,35 ευρώ), καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ Ε.Κ.Α.Σ.

Από 7.340,68 μέχρι 7.628,58 ευρώ

172,50 ευρώ

Από 7.628,59 μέχρι 7.820,45 ευρώ

115,00 ευρώ

Από 7.820,46 μέχρι 8.060,35 ευρώ

57,50 ευρώ

 

ΙΚΑ 30 27.04.2010 Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2009.

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     Αθήνα, 27/4/2010
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αριθ. Πρωτ.
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)                                   Σ48/ 36 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου                                          ΑΡ.30
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215192
e-mail : diefpar@ika.gr

ΠΡΟΣ:
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Συντάξεων
Παπαδιαμαντοπούλου 87 Αθήνα 11527
2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Λ. Συγγρού 101 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2009.»
Σχετ.: Οι με αρ. 9/98, 29/00, 2/04, 48/08 Εγκύκλιοι.

Σας κοινοποιούμε τη με αρ. Φ. 11321/27868/2210/18-3-2010 Υπουργική απόφαση, που ρυθμίζει τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2009 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, καθορίζονται τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ., καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια που θα ισχύουν για το έτος 2009.
Συγκεκριμένα:
Α. Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ., που θα καταβάλλεται στους δικαιούχους για το έτος 2009, κυμαίνεται από 230,00 έως 57,50 ευρώ κατά μήνα και χορηγείται ανάλογα με τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις, καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα έτους 2007.
Β. Αναπροσαρμόζονται τα ποσά εισοδηματικών κριτηρίων και διαμορφώνονται για το έτος 2009 ως εξής:
Β1. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξήντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (8.060,35).
Β2. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (9.403,75).
Β3. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (14.633,41).
Γ. Για το έτος 2009, αποδεικτικό για τα εισοδηματικά κριτήρια θα αποτελέσει το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2008, το οποίο αφορά εισοδήματα έτους 2007.
Δ. Η κλιμάκωση στο ποσό του Ε.Κ.Α.Σ., με βάση τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες, επικουρικές κ.λπ.) καθώς και από μισθούς ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, διαμορφώνεται αντίστοιχα για το έτος 2009 ως εξής:
Ποσά εισοδήματος από συντάξεις κ.λπ. Ποσά Ε.Κ.Α.Σ.
Μέχρι 7340,67 ευρώ 230,00 ευρώ
Από 7.340,68 έως 7.628,58 ευρώ 172,50 ευρώ
Από 7.628,59 έως 7.820,45 ευρώ 115,00 ευρώ
Από 7.820,46 έως 8.060,35 ευρώ 57,50 ευρώ
Για εισοδήματα που υπερβαίνουν το ποσό των 8060,35 ευρώ, δε χορηγείται επίδομα.

Τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. θα καταβληθούν στους δικαιούχους με τη σύνταξη μηνός Ιουνίου στις 21/5/2010, ενώ ποσά τα οποία καταβλήθηκαν αχρεώστητα από 1/1/2009 και μετά στους κατά την 31/12/2008 δικαιούχους, δε θα αναζητηθούν.
Δεδομένου δε, ότι τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2009 παραμένουν ίδια με αυτά του προηγουμένου έτους, αναδρομικά ποσά από 1/1/2009 θα χορηγηθούν εκτός από τις περιπτώσεις που χορηγείται το σχετικό επίδομα για πρώτη φορά, και στις περιπτώσεις επαναχορήγησής του μετά από διακοπή, είτε κατά το έτος 2008 είτε και από προηγούμενα έτη, καθώς και στους δικαιούχους ποσών μεγαλύτερου κλιμακίου.
Στις περιπτώσεις δικαιούχων οι οποίοι συμπληρώνουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας (60ο) μετά το μήνα καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ. μηχανογραφικά δηλ. 6/2009 καθώς και στις περιπτώσεις που δεν έχει αναγγελθεί μήνας γέννησης παρά μόνο έτος και σύμφωνα μ΄αυτό πληρούν τις προϋποθέσεις σε κάποιο μήνα του 2009, το Ε.Κ.Α.Σ. δε θα καταβληθεί αυτόματα.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα σταλούν καταστάσεις ανά Υποκατάστημα. Στη συνέχεια θα πρέπει μετά από έλεγχο των στοιχείων του φακέλου για τη διαπίστωση της ηλικίας τους και ειδικότερα του μήνα γέννησης, να προβείτε εκ νέου σε αναγγελία, για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. από 1ης του επομένου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους.
Επιπρόσθετα σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Α. Όπως είναι γνωστό, στο συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, δε συνυπολογίζονται, μεταξύ άλλων, τα ποσά της πολεμικής σύνταξης (στρατιωτική σύνταξη πολεμικής περιόδου).
Με το Φ. 11221/16298/1408/27-08-2009 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διευκρινίστηκε ότι, εφόσον με τις διατάξεις του άρθρου 4, του Ν. 3670/2008 θεσπίζεται εξομοίωση των αναπήρων ειρηνικής περιόδου και των ελκόντων από αυτούς συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους λαμβάνοντες πολεμική σύνταξη, μόνο ως προς τη χορήγηση του Κατωτάτου Ορίου χωρίς να προβλέπει ίδια μεταχείριση και για άλλες παροχές, θα συνυπολογίζονται τα ποσά της στρατιωτικής σύνταξης που χορηγούνται στους αναπήρους ειρηνικής περιόδου καθώς και στους έλκοντες από αυτούς συνταξιοδοτικό δικαίωμα, στο συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα.
Β. Εξάλλου, όσον αφορά στο θέμα των συνταξιούχων οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη από φορέα του εξωτερικού, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, με το Φ80000/22874/1705/23-11-06 έγγραφό του, μας γνώρισε ότι στο συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και
το καθαρό ποσό από μισθούς και συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης, που δηλώνονται χωριστά από τις υπόλοιπες συντάξεις στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Ακολούθως, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με το 1106042/2474/Α0012/15-1-07 έγγραφό του, διευκρίνισε ότι τα εισοδήματα από σύνταξη του εξωτερικού που λαμβάνει συνταξιούχος φορέα Κύριας Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό του οικογενειακού εισοδήματος ανεξάρτητα αν τα ποσά αυτά είναι φορολογούμενα, απαλλασσόμενα ή φορολογούμενα με ειδικό τρόπο.
Όπως είναι γνωστό, κατά τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2008, είχε αποσταλεί σχετική ενημερωτική επιστολή προς τους ενδιαφερόμενους.
Γ. Στους δικαιούχους του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2008, για τους οποίους δεν είχε γίνει αναγγελία στη μηχανογράφηση και προκειμένου να τύχουν ίσης μεταχείρισης με τους συνταξιούχους που πληρώνονται μέσω τραπέζης , στους οποίους συνεχίζεται μέχρι σήμερα να καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ. με τα ποσά του έτους 2008, η υπηρεσία έδωσε οδηγίες σε όσα υποκαταστήματα υπέβαλαν σχετικό ερώτημα, να καταβάλλουν χειρόγραφα το Ε.Κ.Α.Σ. και για το έτος 2009, καθώς και για όσους μήνες του 2010 έχει καταβληθεί σύνταξη , με τα ποσό του έτους 2008.
Όπως είναι γνωστό, με το αρ. πρωτ. Σ01/85/8-4-2010 έγγραφό της, η Δ/νση Εκμετάλλευσης ζήτησε από τα τμήματα πληρωμών συντάξεων των Υποκαταστημάτων, να συμπληρώσουν ομαδικές μεταβολές με μήνα 6/2010, προκειμένου να αποφευχθεί η διπλοπληρωμή αναδρομικών ποσών Ε.Κ.Α.Σ. σε όσους συνταξιούχους το έλαβαν χειρόγραφα από το υποκατάστημα και δεν έχει γίνει αναγγελία στο μηχανογραφικό σύστημα.
Για όσους συνταξιούχους δεν αναγγελθούν στη μηχανογράφηση με ομαδικές μεταβολές και δεδομένου ότι θα υπάρξει πιθανότητα διπλοπληρωμής, θα πρέπει προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, να ζητηθεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, ότι στην περίπτωση που λάβουν και μηχανογραφικά ποσά Ε.Κ.Α.Σ. για το ίδιο χρονικό διάστημα, υποχρεούνται να τα επιστρέψουν.
Δ. Δεδομένου ότι, σε αρκετές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί προσπάθεια καταστρατήγησης των διατάξεων χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. με την υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος εκ μέρους των δύο συζύγων – οι οποίοι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ΚΦΕ υποχρεούνται σε υποβολή κοινής δήλωσης - ισχυριζόμενοι ότι βρίσκονται σε διάσταση, χωρίς να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να εκδοθούν δύο ξεχωριστά εκκαθαριστικά σημειώματα και να μην αθροιστούν τα ατομικά φορολογητέα εισοδήματά τους , στην περίπτωση που υπερβαίνουν τα κριτήρια χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ., το Υπουργείο Οικονομικών κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Υπηρεσίας μας, μας διευκρίνισε ότι,
οι δηλώσεις που αναφέρουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, πρέπει να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις σχετικές μεταβολές (π.χ. διαζύγιο, αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας).
Συνεπώς, σε ανάλογες περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν τουλάχιστον αντίγραφο αγωγής διαζυγίου.
Ε. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3808/2009 και της με αρ. 2/90703/0026/10-12-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης καθορίστηκαν οι φορείς, τα κριτήρια και η διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης και στους συνταξιούχους του Ιδρύματος οι
οποίοι κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω διάταξης λάμβαναν το Ε.Κ.Α.Σ. ή θα δικαιωθούν αναδρομικά το σχετικό επίδομα για το έτος 2009 ή
κατά το οικονομικό έτος 2009 πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του επιδόματος αυτού.
Στις περιπτώσεις, επομένως ,συνταξιούχων οι οποίοι δε λάμβαναν το Ε.Κ.Α.Σ. κατά το έτος 2009, αλλά θα δικαιωθούν του επιδόματος για το έτος αυτό σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α., θα πρέπει πριν την καταβολή της α΄δόσης (150 ευρώ) να ελέγχετε εάν έχει ήδη καταβληθεί η α΄δόση εκ ποσού 200 ευρώ με κριτήριο το φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου.
Συν/να: Μία Υπουργική Απόφαση
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Γενικού Δ/ντή
Ασφ/κών Υπηρεσιών                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2. Τμήμα Κύριας Σύνταξης                                           ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(10 αντίτυπα)

                                                                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ
    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ
     ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

OAEE Εγκύκλιος 29 08.04.2010 ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ΕΚΑΣ Έτους 2009»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ               Αθήνα ,   08 / 04 /  2010

                                 Οργανισμός                                                    Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 7 /  34253

                                 Ασφάλισης                          

                                 Ελευθέρων                                                 

                                 Επαγγελματιών                                        ΠΡΟΣ :  Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ                         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ               : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :  29

ΤΜΗΜΑ                       : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                      

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ                : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5                             

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         :Ε. ΦΑΓΚΡΑ                    

ΤΗΛ.                            : 210 5274375                                                   

FAX                             : 210 5220504                                          

ΘΕΜΑ : « Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Ε.Κ.Α.Σ. Έτους  2009»

    Με την παρούσα εγκύκλιο σας γνωρίζουμε ότι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  δημοσιεύτηκε η αρ.Φ11321/27868/2210/18-03-2010 κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα την αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2009.

    Με την παραπάνω απόφαση καθορίζονται τα νέα ποσά εισοδηματικών κριτηρίων καθώς και τα νέα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. που θα ισχύουν για τη χορήγηση επιδόματος από το μήνα Ιανουάριο του 2009.

   Συγκεκριμένα τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 24 του Ν.2556/97, όπως ισχύουν σήμερα, αναπροσαρμόζονται για το έτος 2009 ως ακολούθως :

α) το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξήντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (8.060,35 ευρώ).

β)  το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου στο ποσό των εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών( 9.403,75 ευρώ ).

γ)  το συνολικό ετήσιο οικογενειακό  φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (14.633,41 ευρώ) .

  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Κ.Α.Σ.

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

  8.060,35 ευρώ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ

  9.403,75 ευρώ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ

14.633,41 ευρώ

 

    Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 και αφορούν εισοδήματα έτους 2007.

    Περαιτέρω, τα ποσά εισοδήματος των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.5 του άρθρου 24 του Ν.2556/97 για τη χορήγηση του ποσού Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

 

ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ Ε.Κ.Α.Σ.

Από        0,00 μέχρι 7.340,67 ευρώ

230,00 ευρώ

Από 7.340,68 μέχρι 7.628,58 ευρώ

172,50 ευρώ

Από 7.628,59 μέχρι 7.820,45 ευρώ

115,00 ευρώ

Από 7.820,46 μέχρι 8.060,35 ευρώ

57,50 ευρώ

 

    Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τις υπόλοιπες προϋποθέσεις χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες εγκύκλιες οδηγίες.

                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                 ΚΩΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                          

                                                                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                                                                 Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  

                                                                                                               Ι. ΜΑΡΙΑ                  

OAEE Εγκύκλιος 110 13-11-2009 ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) σε συνταξιούχους του Οργανισμού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Αθήνα ,  13 / 11 / 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ           Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/ 21/108499                                             

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ                                                     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :  110

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ         : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                      

ΤΜΗΜΑ                  : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                                         

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ          : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5                              ΠΡΟΣ :  Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   : Ε. ΦΑΓΚΡΑ                                           

ΤΗΛ.                        : 210 5274375                                                              

 FAX                     : 210 5220504                                                

                                 

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Α.Σ.) ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. »

    Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ( διατάξεις του αρθ.20 του Ν.2434/96 όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με τις διατάξεις του αρθ.24 ου Ν.2556/97) το ΕΚΑΣ χορηγείται σε συνταξιούχους λόγω Γήρατος, Αναπηρίας και Θανάτου Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) και του ΝΑΤ,  εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους (εξαιρουμένων των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας για τους οποίους δεν απαιτείται η συμπλήρωση ηλικιακού ορίου), και πληρούν  αθροιστικά τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία εισοδηματικά κριτήρια,  τα οποία αναπροσαρμόζονται ετησίως, όπως:

                 α) το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς κτλ. 

                 β) το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου

γ)  το συνολικό ετήσιο οικογενειακό  φορολογητέο εισόδημα.

Είναι επίσης γνωστό ότι στο συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια ΔΕΝ  συνυπολογίζονται τα ποσά πολεμικής σύνταξης (στρατιωτική σύνταξη πολεμικής περιόδου), της σύνταξης πολύτεκνης μητέρας, των βοηθημάτων που χορηγεί το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και τα εισοδήματα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Με την παρούσα, κατόπιν σχετικών διευκρινήσεων του εποπτεύοντος Υπουργείου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

I.              Αν και με τις διατάξεις του Ν.3670/08 εξομοιώθηκαν οι συντάξεις αναπήρων ειρηνικής περιόδου με τις συντάξεις αναπήρων πολέμου, στον υπολογισμό του συνολικού καθαρού ετήσιου εισοδήματος από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ποσά συντάξεων ειρηνικής περιόδου.

II.            Σε περιπτώσεις που σύζυγοι υποβάλλουν στη ΔΟΥ ξεχωριστές δηλώσεις φόρου εισοδήματος  επειδή βρίσκονται σε διάσταση, ανεξαρτήτως υποβολής αγωγής διαζυγίου και εφόσον η ΔΟΥ έκρινε αυτές ακριβείς  ως προς τη δηλωθείσα διάσταση των συζύγων, θα πρέπει τα εκκαθαριστικά αυτά να λαμβάνονται υπόψη για κάθε σύζυγο χωριστά, να ελέγχονται τα ατομικά ποσά εισοδήματος με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια και να χορηγείται το  ΕΚΑΣ σε κάθε δικαιούχο σύζυγο, ενδεχομένως και στους δύο συζύγους, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις.

                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                      Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                                                           Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                                                

                                                                                                         Ι. ΜΑΡΙΑ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) ΑΠΟ 1/1/2008 - 31/12/2008

  Προϋποθέσεις:
 


 • Συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος και θανάτου (για τους συνταξιούχους αναπηρίας, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας).
   
 • Το συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθούς και συντάξεις του έτους 2006 να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.750,42€.
   
 • Το συνολικό ατομικό φορολογητέο εισόδημα του έτους 2006 να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.042,16€.
   
 • Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα του έτους 2006 να μην υπερβαίνει το ποσό των 14.070,73€.

 

  Χορηγούμενα ποσά:
  Η κλιμάκωση στο ποσό του ΕΚΑΣ, με βάση τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες, επικουρικές κ.λπ.), διαμορφώνεται για το 2008 ως εξής:
 
Όρια εισοδήματος από συντάξεις έτους 2006 Ε.Κ.Α.Σ.
Εισόδημα μέχρι 7.058,41€ 230,00€
Εισόδημα από 7.058,42€ μέχρι 7.335,25€ 172,50€
Εισόδημα από 7.335,26€ μέχρι 7.519,74€ 115,00€
Εισόδημα από 7.519,75€ μέχρι 7.750,42€ 57,50€

 

  Δικαιολογητικά:
 

 1. Έντυπη αίτηση.
   
 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας οικονομικού έτους 2007, το οποίο αφορά εισοδήματα του έτους 2006.

 

  Προσοχή: Για τους συνταξιούχους που δεν υπέβαλαν ποτέ αίτηση για χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ., εφόσον πληρούν τα οικονομικά κριτήρια εισοδήματος κατ' έτος, σύμφωνα με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας, υπάρχει δυνατότητα αναδρομικής καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ. για μια πενταετία πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης.

Αρ. Πρωτ. Φ11321/30572/2190 25.01.2007 Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2007.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αθήνα          25-1-2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &               Αρ. Πρωτ.     Φ11321/30572/2190                            

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΚΥΡΙΑ ΑΣΦ/ΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

                                                                           ΠΡΟΣ : Εθνικό Τυπογραφείο

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 29                                               (για δημοσίευση)

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 10                                  ΚΟΙΝ: 1. Όλοι οι ασφαλιστικοί

Πληροφορίες: Bασ. Κουλούρης -                             οργανισμοί Κύριας Ασφ/σης

Μ.Ρίζου                                                                 (πλην ΟΓΑ)                                             

Τηλ. : 210- 3368127,8                                                2. Υπουργείο Εμπορικής

                                                                                       Ναυτιλίας

                                                                                      Γραφείο κ. Υπουργού

                                                                                      Γρ. Λαμπράκη 150

                                                                                      185 18 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης  Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2007.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ   ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:

1.     Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 2768/99 (Α΄273)

2.     Τις διατάξεις του άρθρου  24  του ν.2556/97  (ΦΕΚ Α΄ 270).

3.     Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν.2676/99 (ΦΕΚ Α΄1)

4.     Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α' 98) " Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα  "

5.     Τις  διατάξεις του π.δ 372/95 (Α΄201) και του π.δ. 213/1992  (Α΄102) .

6.     Το π.δ. 33/15.2.2006 (ΦΕΚ 35 A/15.2.06) " Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών "

7.     Το 121/10.3.2004 Προεδρικό Διάταγμα "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών " (ΦΕΚ 84 / 10.3.2004).

8.     Το υπ' αρ.  30474/489/15-12-2006 έγγραφο της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της ΓΓΚΑ "Αναπροσαρμογή ΕΚΑΣ για το έτος 2007".

9.     Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης  αυτής  προκαλείται οικονομική επιβάρυνση των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Απασχόλησης  και Κοινωνικής Προστασίας και του ΝΑΤ ύψους  162   εκατομμυρίων ευρώ  ( 100,8  εκατ. ευρώ για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , 6,3 εκατ. Ευρώ για το ΝΑΤ, 48,7 εκατ. Ευρώ για τον ΟΑΕΕ και 6,2 εκατ. ευρώ για τους λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς), η οποία θα καλυφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό , και συγκεκριμένα από τις  πιστώσεις του ΚΑΕ 2737 των προϋπολογισμών του Υπουργείου Απασχόλησης  και Κοινωνικής Προστασίας (ειδ. φ. 33-210) και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ειδ. φ. 41-110).

10.            Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α265)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.     Τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν.2556/1997 , όπως ισχύουν σήμερα, αναπροσαρμόζονται για το έτος 2007 ως ακολούθως:

α. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα) , μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό στο ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο  ευρώ και τριάντα δύο  λεπτών  (7.452,32 Ευρώ).

β. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου στο ποσό των οχτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων  ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτών (8.694,38 Ευρώ).

γ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δεκατριών  χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννέα  ευρώ και πενήντα τεσσάρων  λεπτών ( 13.529,54 Ευρώ).

Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 και αφορούν εισοδήματα έτους 2005.

 

2.     Τα ποσά εισοδήματος των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 5  του άρθρου 24 του ν. 2556/1997 για τη χορήγηση του ποσού Επιδόματος  Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) , αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

α. Για συνολικά  ποσά  εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα και μέχρι έξι  χιλιάδες επτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά  (6.786,93 Ευρώ) καταβάλλεται επίδομα εκατόν ενενήντα πέντε  ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (195,15 Ευρώ) κατά μήνα.

β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 6.786,94 Ευρώ μέχρι του ποσού των 7.452,32  ευρώ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (ΕΚΑΣ) σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

ΠΟΣΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΕΚΑΣ

Από  6.786,94 μέχρι 7.053,12 Ευρώ

146,36 ευρώ

Από 7.053,13 μέχρι 7.230,51 Ευρώ

97,58 Ευρώ

Από 7.230,52  μέχρι 7.452,32 Ευρώ

48,79 Ευρώ

 

Η απόφαση αυτή ,η ισχύς της οποίας αρχίζει από 1-1-2007, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2007

 

ΟΙ    ΥΠΟΥΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   ΚΑΙ                                            ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                           ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ                                        Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

                                         

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ