Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ-Greek General Chart of Accounts)

    Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ-Greek General Chart of Accounts) ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 1123 του 1980 (ΠΔ 1123/1980). Σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 1 του Νόμου 1041 του 1980 (Ν 1041/1980), "Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αποτελεί σύστημα κανόνων ταξινομήσεως των λογιστικών μεγεθών, δια του οποίου σκοπείται η τυποποίησις των υπό των οικονομικών μονάδων της Χώρας τηρούμενων λογαριασμών, η καθ' ενιαίο τρόπο λειτουργία και συλλειτουργία αυτών, η βάσει παραδεδεγμένων αρχών και μεθόδων αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, η σύνταξις και δημοσίευσις τυποποιημένων ισολογισμών, αποτελεσμάτων και λοιπών οικονομικών αποτελεσμάτων και ο εν γένει σχεδιασμός της λογιστικής εις εθνικήν κλίμακα".

Π.Δ. 1123/1980

"Περί ορισμού του Περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου" (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα ΠΔ 502/1984 και 186/1986.

Π.Δ. 1123/1980
"Περί ορισμού του Περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου" (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα ΠΔ 502/1984 και 186/1986. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περιπτώσεως α της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του Ν. 1041/1980 "Περί αυξήσεως των αποδοχών των Δημοσίων εν γένει υπαλλήλων, Πολιτικών, Στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων και καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου".

2. Τη ΔΚ 19793/1980 απόφαση του Πρωθυπουργού "Περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων εις τον Υφυπουργόν Συντονισμού Γεώργιον Σουφλιάν".

3. Την από 6 Ιουνίου 1980 γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του παραπάνω νόμου.

4. Την 956/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, έπειτα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου καθώς και του Υφυπουργού Συντονισμού, αποφασίζουμε:

 

`Αρθρο 1

Το περιεχόμενο του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ορίζεται ως κατωτέρω, στα μέρη πρώτο έως και πέμπτο.

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

 

Κεφάλαιο 1.1 Βασικές Αρχές

Κεφάλαιο 1.2 Διάρθρωση του Σχεδίου Λογαριασμών

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Κεφάλαιο 2.1 Σχέδιο Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (Ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8)

Ομάδα 1η : Πάγιο Ενεργητικό .

Ομάδα 2η : Αποθέματα

Ομάδα 3η : Απαιτήσεις και Διαθέσιμα .

Ομάδα 4η : Καθαρή θέση .

Ομάδα 5η : Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις .

Ομάδα 6η : Οργανικά έξοδα κατ΄ είδος .

Ομάδα 7η : Οργανικά έσοδα κατ΄ είδος

Ομάδα 8η : Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων .

 

Κεφάλαιο 2.2. Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινήσεις στην ορολογία και περιεχόμενό τους.

Ομάδα 1η: Πάγιο Ενεργητικό - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.

Ομάδα 2η: Αποθέματα - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.

Ομάδα 3η: Απαιτήσεις και Διαθέσιμα - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.

Ομάδα 4η: Καθαρή θέση - Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις - Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.

Ομάδα 5η: Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις- Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.

Ομάδα 6η: Οργανικά έξοδα κατ΄ είδος - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.

Ομάδα 7η: Οργανικά έσοδα κατ΄ είδος - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.

Ομάδα 8η: Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.

 

Κεφάλαιο 2.3 Πράξεις σε συνάλλαγμα και άλλα συναφή θέματα

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

Κεφάλαιο 3.1 Σχέδιο Λογαριασμών Τάξεως Ομάδα 10η

Ομάδα 10η : Λογαριασμοί Τάξεως

 

Κεφάλαιο 3.2 Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών τάξεως με διευκρινήσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους

3.2.10 Ομάδα 10η (0): Λογαριασμοί Τάξεως

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Κεφάλαιο 5.1 Αρχές λογισμού του κόστους

 

Κεφάλαιο 5.2 Το σύστημα της αυτόνομης λειτουργίας της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως

Ομάδα 9η : (Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως )

Κεφάλαιο 5.21 Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους .

 

ΑΡΘΡΟ 2

1. Ως ημερομηνία ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου του άρθρου 1 του διατάγματος αυτού ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 1982.

2. Τα από την προαιρετική εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου έννομα αποτελέσματα επέρχονται εφόσον η εφαρμογή αυτή γνωστοποιηθεί εγγράφως στο Υπουργείο Εμπορίου και στην αρμόδια Οικονομική Εφορία ή στην Οικονομική Εφορία της έδρας της οικονομικής μονάδας.

3. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής μονάδας (επωνυμία, έδρα, διεύθυνση), την ημερομηνία ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής και τα μέρη ή τα κεφάλαια του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου που εφαρμόζονται.

Στους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορίου και στον Υφυπουργό Συντονισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του Προεδρικού αυτού Διατάγματος.

 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Λογιστική (αγγλικά: Accounting)

Λογιστική (αγγλικά: Accounting) είναι η επιστήμη που συστηματικά καταγράφει και ποσοτικοποιεί όλα τα μεγέθη μίας επιχείρησης ή επιχειρηματικής μονάδας σε χρηματικές μονάδες. Η λογιστική επιστήμη χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το σκοπό και τις πληροφοριακές ανάγκες ποιών ομάδων ενδιαφερομένων εξυπηρετεί.

Μια πρώτη διάκριση γίνεται σε:

  • Χρηματοοικονομική Λογιστική
  • Διοικητική Λογιστική

Η πρώτη αυτή γενική διάκριση γίνεται με βασικό κριτήριο την εσωστρέφεια ή την εξωστρέφεια των πληροφοριών. Ήτοι, η Χρηματοοικονομική Λογιστική εξυπηρετεί τις πληροφοριακές ανάγκες των τρίτων, έξω από την επιχείρηση, ενώ η Διοικητική τις πληροφοριακές ανάγκες μέσα στην επιχείρηση. Στον ευρύτερο κλάδο της Διοικητικής Λογιστικής υπάγεται και η Λογιστική Κόστους (ή Κοστολόγηση ή Αναλυτική Λογιστική).

Η διάκριση που γίνεται στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) είναι σε Γενική Λογιστική (Ομάδες 1,2,3,4,5,6,7,8), Αναλυτική Λογιστική (Ομάδα 9) και Λογαριασμούς Τάξεως (Ομάδα 0).

Ομάδα 1η: Πάγιο Ενεργητικό - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους. Λογαριασμός 10 έως 14.

Ομάδα 1η: Πάγιο Ενεργητικό - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους. Λογαριασμός 15 έως 19.

Ομάδα 2η: Αποθέματα - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.

Ομάδα 3η: Απαιτήσεις και Διαθέσιμα - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους. Λογαριασμός 30 έως 35.

Ομάδα 3η: Απαιτήσεις και Διαθέσιμα - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους. Λογαριασμός 36 έως 39.

Ομάδα 4η: Καθαρή θέση - Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις - Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.

Ομάδα 5η: Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις- Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους. Λογαριασμός 50 έως 55.

Ομάδα 5η: Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις- Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους. Λογαριασμός 56 έως 59.

Ομάδα 6η: Οργανικά έξοδα κατ΄ είδος - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.

Ομάδα 7η: Οργανικά έσοδα κατ΄ είδος - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.

Ομάδα 8η: Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.