Εγκύκλιοι - ΠΟΛ

ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/200

ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

 

Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων

που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005

 

Μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων, με την Α.Υ.Ο.Ο. 1061748/987/ΔΜ-Β (ΦΕΚ 1285 Β) ΠΟΛ. 1086/22.6.2009 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/1945/ΔΜ/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149/Β΄/16.10.2008) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008)», σας αποστέλλουμε αναμορφωμένο πίνακα, με τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3325/2005, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας, προκειμένου οι Δ.Ο.Υ. να χορηγήσουν βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών.

YΠΟΙΚ 1021339/43/ΔΜ-Β/13.3.2009 Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/200

YΠΟΙΚ 1021339/43/ΔΜ-Β/13.3.2009 

 

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν

στο ν. 3325/2005

 

Όπως είναι γνωστό με την 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/6.10.2008 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 2149/Β), καθορίστηκαν οι νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008).

Σε συνέχεια της ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., σας κοινοποιούμε πίνακα των δραστηριοτήτων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/2005 σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας, προκειμένου οι Δ.Ο.Υ. να χορηγήσουν βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών.

Κοινοποιούμε παράλληλα και το άρθρο 2 του ιδίου νόμου και σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με σχετικό έγγραφο (οικ.2433/166/Φ.15.1/13.2.2009), του Υπουργείου Ανάπτυξης, για ορισμένες περιπτώσεις αποθηκών της παρ. 1γ του άρθρου 2, καθώς και για τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών της παρ. 1δ του ιδίου άρθρου, που εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας λόγω χαμηλής όχλησης και έχουν κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 4 kw ή θερμική τα 8 kw, θα προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του εκπροσώπου της επιχείρησης, θεωρημένη από την οικεία Διεύθυνση Ανάπτυξης, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι δηλωθείσες δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3325/2005.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3325

(ΦΕΚ 68Α΄/11-3-2005)

 

Ιδρυση και λειτουργία βιομηχανιών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων

στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδουμε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 … …

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

 

1. Κατά την έννοια του παρόντος νόμου νοούνται ως:

α. Βιομηχανία-Βιοτεχνία: Η τεχνοοικονομική μονάδα που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιεί τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

β. Επαγγελματικά Εργαστήρια: Οι τεχνοοικονομικές μονάδες του προηγούμενου εδαφίου, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο (22) KW ή η θερμική τα πενήντα (50) KW. Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνεται και η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς μηχανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούμενη δραστηριότητα.

γ. Αποθήκες: Οι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που βρίσκονται εκτός εργοστασιακών χώρων και διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που επίσης βρίσκονται εκτός εργοστασιακών χώρων και προορίζονται για μια από τις πιο κάτω χρήσεις:

αα) Αποθήκευση και συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος.

ββ) Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών.

γγ) Κατάψυξη ή συντήρηση ευπαθών προϊόντων.

δδ) Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων.

εε) Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους.

δ. Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις: Οι πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών.

ε. Κτιριακές Εγκαταστάσεις:

αα) Κάθε δομική κατασκευή που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄.

ββ) Βιομηχανικό-Βιοτεχνικό Κτίριο: Κάθε κτίριο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής για βιομηχανική - βιοτεχνική χρήση.

γγ) Ανεξάρτητο κτίριο: Το περιμετρικά ελεύθερο κτίσμα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως επαγγελματικός χώρος.

στ. Φορέας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχουν εκδοθεί οι άδειες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και το οποίο είναι υπόχρεο και υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος.

ζ. Εγκατάσταση (Ίδρυση): Η τοποθέτηση για πρώτη φορά του μηχανολογικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένη θέση για άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας.

η. Λειτουργία: Η ενεργοποίηση του εγκατασταθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού.

θ. Επέκταση: Η επαύξηση, μετά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας, της εγκατεστημένης ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού ή η προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων ή ειδικών εγκαταστάσεων, που πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όμορό του ή η αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας. Όταν πρόκειται για αποθήκες χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό, επέκταση θεωρείται η αύξηση της αποθηκευτικής τους ικανότητας με οποιονδήποτε τρόπο.

ι. Εκσυγχρονισμός: Η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, των κτιριακών εγκαταστάσεων, των ειδικών εγκαταστάσεων και η αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας.

ια. Δραστηριότητες υψηλής, μέσης ή χαμηλής όχλησης: Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως ισχύει και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ" εξουσιοδότηση αυτού.

ιβ. Υψηλό Μηχάνημα: Το μηχάνημα το οποίο, λόγω του εκ κατασκευής ύψους του, απαιτεί ύψος κτιριακών εγκαταστάσεων ανώτερο από αυτό που επιτρέπεται από τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

ιγ. Υψηλή Εγκατάσταση: Το σύνολο των μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων ή και των λοιπών μηχανολογικών στοιχείων που μπορούν, από τεχνολογική άποψη, να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν μόνο κατακορύφως, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος να υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

ιδ. Αδειοδοτούσα Αρχή: Η Διεύθυνση Ανάπτυξης των Ν. Α. και οι αντίστοιχες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου για τις περιοχές Αμιγούς Κατοικίας (Α.Κ.), τις περιοχές Γενικής Κατοικίας (Γ.Κ.), τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), τα Πολεοδομικά Κέντρα, τα Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ.), τα Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙ.ΠΑ.), τις Βιομηχανικές Περιοχές (Β.Ι.ΠΕ.), τις Ζώνες Χονδρεμπορίου, την Περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979 (ΦΕΚ 707 Δ΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 31.3 /6.4.1987 (ΦΕΚ 303 Δ΄), ισχύουν οι ορισμοί που καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, ως περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987 (ΦΕΚ 166 Δ΄), όπως ισχύει, καθορίζονται οι περιοχές που απεικονίζονται στους χάρτες κλίμακας 1:5.000 που προσαρτώνται στο Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α΄) κατά την παρ. 6.α του άρθρου 41, οι οποίοι τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους χάρτες που προσαρτώνται στο Ν. 3190/ 2003 (ΦΕΚ 249 Α΄) κατά την παρ. 7 του άρθρου 20 αυτού.

ΠΟΛ.1125 18/9/2009 Παροχή οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της 1061748/ 987/ΔΜΒ'/ ΠΟΛ.1086/22.6.2009 (ΦΕΚ 1285/Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση της 1100330 / 1954/ΔΜ/ 6-10-2008 ΦΕΚ 2149/Β΄16-10-2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                           
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ               
ΤΜΗΜΑ: Β΄
                                                                                                                         Αθήνα   18   Σεπτεμβρίου  2009
                                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 1089177/1469/Δ.Μ.

                                                                                                                         ΠΟΛ.1125
Ταχ. Δ/νση   : Καρ. Σερβίας 10      
Ταχ. Κωδ.     : 101 84                                               
Πληροφορίες:  Π. Χρονοπούλου
Τηλέφωνο    : 210 3375186, -187
Fax               : 210 3375041
E-mail: mitrwo.b1@yo.syzefxis.gov.gr

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της 1061748/987/ΔΜΒ΄/ΠΟΛ. 1086/22-6-2009 (ΦΕΚ 1285/Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση της 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 ΦΕΚ 2149/Β΄16-10-2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008).

 

Σε συνέχεια της 1061748/987/ΔΜΒ΄/ΠΟΛ. 1086/22-6-2009 Α.Υ.Ο.Ο. με την οποία τροποποιείται η νέα εθνική ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008), παρέχουμε τις πιο κάτω διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της:

1. Με την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., επέρχονται τροποποιήσεις σε ορισμένους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας, που αφορούν κυρίως σε μεταβολές, διαγραφές, προσθήκες καθώς και σε διορθώσεις του λεκτικού περιγραφής τους.

2. Επίσης με την ΠΟΛ. 1157/2008 έχουν δοθεί οδηγίες για την αντιστοίχιση των παλαιών Κ.Α.Δ. με τους νέους (Κ.Α.Δ. 2008).

3. Επειδή πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη πραγματοποιήσει την αντιστοίχιση των Κ.Α.Δ., είτε μέσω Δ.Ο.Υ. είτε μέσω διαδικτύου και έχουν δηλώσει κωδικούς οι οποίοι, σύμφωνα με την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., μεταβάλλονται ή διαγράφονται, η Γ.Γ.Π.Σ. - με κεντρικές διαδικασίες - θα προβεί σε «νέα αντιστοίχιση» των κωδικών αυτών, αποστέλλοντας στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., καταστάσεις με τα στοιχεία των επιχειρήσεων.

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και στις περιπτώσεις που μετά την πραγματοποίηση της αντιστοίχισης, έχουν υποβληθεί δηλώσεις μητρώου Κ.Α.Δ. που, λόγω της ανωτέρω τροποποίησης, έχουν μεταβληθεί ή διαγραφεί.

4. Στη συνέχεια, με βάση τις καταστάσεις αυτές θα επανεκτυπωθούν από τις Δ.Ο.Υ. οι σχετικές βεβαιώσεις (διορθωμένες), οι οποίες στη συνέχεια θα αποσταλούν στις επιχειρήσεις με συστημένη επιστολή, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

5. Κατ΄ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν πάνω από 10 (δέκα) υποκαταστήματα, θα ενημερωθούν από τη Γ.Γ.Π.Σ. με ηλεκτρονικό μήνυμα για τις αλλαγές στους Κ.Α.Δ. καθώς και για τη δυνατότητα να παραλάβουν την επανεκτύπωση της σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.


                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                      
                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                         
                                                    Α.Α ΣΤΥΛ.ΚΑΛΟΠΗΤΑ                                                         

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ

ΠΟΛ.1086 22/6/2009 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149/ Β΄/ 16.10.2008) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικο-νομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)».

Αθήνα 22 Ιουνίου 2009
Αριθ. Πρωτ.: 1061748/987/ΔΜΒ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.   : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο   : 210 3375186-187
Fax:           : 210 3375041
E-mail         : mitrwo.b1@yo.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ: 1086

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149/ Β΄/ 16.10.2008) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικο-νομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (Φ.Ε.Κ.154/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 Φ.Ε.Κ. 248/Α΄), όπως ισχύει.
3. Την 1070576/2627/ΔΜ/14.7.2005 (Φ.Ε.Κ.1062/Β΄) Α.Υ.Ο.Ο. «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβο-λής και διακοπής εργασιών».
4. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE − αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετι-κών με ειδικούς στατιστικούς τομείς».
5. Την 1666/ΔΙΟΕ89/13-1-2009 (ΦΕΚ 40 Β΄/16-1-2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορι-σμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Την 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149 Β΄/ 16.10.2008) A.Y.O.O. «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)».
7. Την ανάγκη βελτίωσης της εν λόγω Ονοματολογίας με προσθήκες, μεταβολές Κ.Α.Δ. ή διορθώσεις της λεκτικής περιγραφής των δραστηριοτήτων.
8. Τη διαπίστωση ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Μεταβάλλονται ως προς τον Κωδικό, οι παρακάτω Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

από Κ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

σε Κ.Α.Δ.

01.62.10.03

Υπηρεσίες εκκόλαψης πτηνών

01.47.23.01

08.93.10.01

Επεξεργασία και καθαρισμός αλατιού (αλατοτριβείο)

10.84.30.01

22.29.91.05

Υπηρεσίες πλαστικής επικάλυψης δεξαμενών κολυμβητηρίων κλπ

43.99.90.08

33.12.15.01

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων

43.29.19.02

33.12.15.02

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων

43.29.19.03

55.20.11.02

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών

55.90.19.01

61.10.11.01

Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού

61.90.10.06

61.10.41.01

Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέ-χονται τρόφιμα ή ποτά)

61.90.10.07

90.02.11.02

Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας

90.01.10.12

90.02.11.03

Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος

90.01.10.13

90.02.11.04

Υπηρεσίες χορωδίας

90.01.10.14

90.02.19.01

Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών

90.04.10.09

90.02.19.02

Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών

90.04.10.10

90.02.19.03

Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

90.04.10.11

90.03.11.06

Υπηρεσίες κειμενογράφου - σεναριογράφου

90.02.11.05

90.03.11.09

Υπηρεσίες σκηνοθέτη

90.02.11.06

90.04.10.01

Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλι-σμού κλπ)

90.02.19.04

90.04.10.02

Υπηρεσίες ηχοληψίας

90.02.19.05

90.04.10.03

Υπηρεσίες θεατρικού ή κινηματογραφικού ενδυματολόγου

90.02.19.06

90.04.10.04

Υπηρεσίες θεατρικού φωτιστή

90.02.19.07

90.04.10.05

Υπηρεσίες μακιγιέρ θεάτρου σκηνής

90.02.19.08

90.04.10.07

Υπηρεσίες σκηνογράφου

90.02.19.09


2. Διαγράφονται οι παρακάτω Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

Κ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.Δ.

70.22.12.16

Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου

Συμπεριλαμβάνεται στον Κ.Α.Δ. 66.19.91

90.04.10.06

Υπηρεσίες που παρέχονται από στούντιο ηχο-γραφήσεων

Συμπεριλαμβάνεται στον Κ.Α.Δ. 59.20.11

3. Διορθώνεται το λεκτικό της περιγραφής, στους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας:

Κ.Α.Δ

ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

33.12.15.03

Υπηρεσίες συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανή-ματα προϊόντων

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ)

43.29.19.03

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κυλιόμε-νων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων

46.42.11.46

Χονδρικό εμπόριο κρανών για μοτοσικλέτες, για ποδήλατα

Χονδρικό εμπόριο κρανών για μοτοσικλέτες και πο-δήλατα

47.51.51.57

Λιανικό εμπόριο ψιλικών και παρόμοιων ειδών

Λιανικό εμπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφών ειδών

47.91.41

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, με αλληλογρα-φία ή μέσω διαδίκτυου, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

56.10.11.03

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικο-νομικών, όπως ισχύει κάθε φορά]

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, τα-βέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, με ζωντανή μουσι-κή από ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων, [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος

56.10.11.04

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή μουσική [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικο-νομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, τα-βέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος

85.53

Δραστηριότητες σχολών οδηγών

Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

85.53.1

Υπηρεσίες σχολών οδηγών, σχολών πιλότων αεροσκαφών και σχολών ι-στιοπλοΐας

Υπηρεσίες σχολών οδηγών, σχολών πιλό-των αεροσκαφών και σχολών ιστιοπλοΐας (ερασιτεχνικών)

85.53.11

Υπηρεσίες σχολών οδηγών αυτοκινήτων

Υπηρεσίες σχολών ερασιτεχνών οδηγών αυτο-κινήτων

85.53.12

Υπηρεσίες σχολών οδηγών (πιλότων) αε-ροσκαφών και σχολών ιστιοπλοΐας

Υπηρεσίες σχολών ερασιτεχνών οδηγών (πιλό-των) αεροσκαφών και σχολών ερασιτεχνικής ιστιοπλοΐας

85.53.12.02

Υπηρεσίες σχολών πιλότων αεροσκαφών

Υπηρεσίες σχολών ερασιτεχνών πιλότων αεροσκα-φών

85.59.13.05

Υπηρεσίες σχολών αξιωματικών και πληρώμα-τος εμπορικού ναυτικού

Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών χειριστών και πληρώματος σκαφών

4. Προσθέτονται οι παρακάτω Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

ΝΕΟΣ Κ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

16.24.13.02 Κατασκευή κυψελών

32.13.10.01 Κατασκευή κοσμημάτων από πλαστικό, ύφασμα, ξύλο, όστρακα, μη πολύτιμες πέτρες, κοινά μέταλλα και άλλα υλικά

33.12.15.04 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά συστήματα προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι ανύψωσης, κλαρκ κλπ)

33.12.15.05 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διακίνησης προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι μετακίνησης, φορεία, ταινιόδρομοι κλπ)

43.21.10.05 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα

43.21.10.06 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και δικτύων

43.29.19.04 Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων

43.29.19.05 Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης περιστρεφόμενων και αυτόματων πορτών

46.46.11.20 Χονδρικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης

47.30.81.03 Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευα-σμάτων π.δ.κ.α.

47.30.81.04 Λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων έκπλυσης αυτοκινήτων

47.30.81.05 Λιανικό εμπόριο στιλβωτικών ουσιών και κρεμών, για αυτοκίνητα

47.30.81.06 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) υγραερίων για εφοδιασμό αυτοκινήτων

47.30.81.07 Λιανικό εμπόριο υγρών για υδραυλικά φρένα, αντιψυκτικών παρασκευασμάτων και παρασκευασμένων αποπαγωτικών υγρών

47.73.74.13 Λιανικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης

47.77.82.14 Λιανικό εμπόριο σκευών επιμεταλλωμένων με χρυσό ή άργυρο

50.20.19.01 Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών εμπορευμάτων με λέμβους

52.21.25.01 Υπηρεσίες οδικής βοήθειας οχημάτων

66.19.99.03 Υπηρεσίες ενημέρωσης οφειλετών για χρέη

71.12.19.12 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού

71.12.33.01 Υπηρεσίες υπόγειας τοπογραφικής αποτύπωσης

71.20.19.05 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων

85.42.12.01 Υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από Ανώτερες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

85.52.19.01 Υπηρεσίες σχολών υποκριτικής

85.53.11.01 Υπηρεσίες θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων

85.59.13.06 Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων

85.59.13.07 Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών πιλότων αεροσκαφών

90.01.10.09 Υπηρεσίες άλλου καλλιτέχνη του θεάματος

90.01.10.10 Υπηρεσίες θεατρικού θίασου

90.01.10.11 Υπηρεσίες θίασου τσίρκου

90.01.10.15 Υπηρεσίες μπαλέτου

90.01.10.16 Υπηρεσίες άλλης καλλιτεχνικής ομάδας

90.02.11.07 Υπηρεσίες θεατρώνη

90.02.11.08 Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

90.02.19.10 Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

90.04.10.12 Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

96.01.19.05 Υπηρεσίες συλλογής και παράδοσης των προς πλύσιμο ρούχων  

 

 Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΟΛ.1157 26/11/2008 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της 1100330 /1954/ ΔΜ / 6-10-2008 (Φ.Ε.Κ. 2149 Β΄ /16-10-08) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών ΅ΆΚαθορισμός Νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων ( Κ.Α.Δ.2008)

Αθήνα   26  Νοεμβρίου  2008
Αριθ. Πρωτ.: 1117989/2301/ΔΜ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ          
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ    
ΤΜΗΜΑ : Β΄               

ΠΟΛ: 1157
Ταχ. Δ/νση           : Καρ. Σερβίας 10              
Ταχ. Κωδ.             :101 84    
Τηλέφωνο             : 210 3375888
Fax                      : 210 3375041    
E- mail                  : mitrwo-b1@ky.ypoik.gr
    
                                                                                         
Θέμα:  « Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της 1100330  /1954/ ΔΜ / 6-10-2008 (Φ.Ε.Κ. 2149 Β' /16-10-08) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας  & Οικονομικών -Καθορισμός Νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών  Δραστηριοτήτων ( Κ.Α.Δ.2008)-»

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1133/6.10.2008, με την οποία κοινοποιήθηκε η 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008  (Φ.Ε.Κ. 2149 Β'/16-10-08 ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό της Νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων ( Κ.Α.Δ.2008), παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της εν λόγω απόφασης.

ΓΕΝΙΚΑ

Με την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο. καθορίζονται νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) οι οποίοι προσαρμόζονται πλήρως στη NACE αναθεώρηση 2 (Κανονισμός ΕΚ 1893/20-12-2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου). Η νέα Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008), έχει  εφαρμογή από 1-12-2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Κατά συνέπεια, με την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών,
μετά την 1-12-2008, θα δηλώνονται οι νέοι Κωδικοί  Αριθμοί Δραστηριότητας.
   
Προς το σκοπό αντιστοίχισης των παλαιών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας με τους νέους, υποβάλλεται από τους υπόχρεους δήλωση μεταβολής εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ή χρησιμοποιείται το διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr.

Η ανωτέρω αντιστοίχιση, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα έτος, περίπου, από την ισχύ της προαναφερόμενης Απόφασης.

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί, η σημασία της έγκαιρης ανταπόκρισης των υπόχρεων στην υποχρέωσή τους αυτή, τόσο για τη δική τους εξυπηρέτηση, αποτύπωση των δραστηριοτήτων τους με τους νέους ΚΑΔ , όσο και για την εύρυθμη λειτουργία της Διοίκησης, με τη δημιουργία σωστής εικόνας των επιχειρήσεων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
- Η δήλωση μεταβολής εργασιών, που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω στη Δ.Ο.Υ., θα περιλαμβάνει μόνο την αντιστοίχιση των παλαιών Κωδικών με τους νέους, χωρίς να δηλώνεται στο σώμα αυτής, άλλη μεταβολή των στοιχείων Μητρώου του υπόχρεου. Δηλαδή για την αντιστοίχιση των ΚΑΔ θα υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση μεταβολής εργασιών.

- Στην περίπτωση που υποβάλλεται  στη Δ.Ο.Υ. μετά την 01/12/2008 δήλωση μεταβολής εργασιών (για εισαγωγή νέας ή μεταβολή / διακοπή υφιστάμενης δραστηριότητας) και δεν έχει γίνει προηγούμενα η αντιστοίχιση με τους νέους ΚΑΔ 2008, θα συνυποβάλλεται ξεχωριστή  δήλωση μεταβολής εργασιών η οποία σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, θα περιλαμβάνει μόνο, την αντιστοίχιση των παλαιών ΚΑΔ με τους νέους. Η καταχώριση της δήλωσης αυτής θα προηγείται της δήλωσης μεταβολής για εισαγωγή νέας ή μεταβολή/διακοπή υφιστάμενης δραστηριότητας.

- Εξυπακούεται ότι, κατά την υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών για μεταφορά έδρας στη χωρική αρμοδιότητα άλλης Δ.Ο.Υ., προηγείται της μεταγραφής, η αντιστοίχιση των παλαιών  Κωδικών Αριθμών με τους νέους.    

- Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση υποβολής δήλωσης διακοπής εργασιών (Μ4), μετά την 01/12/2008, με ημερομηνία διακοπής μετά την ημερομηνία αυτή, θα χορηγείται η αντίστοιχη βεβαίωση, εφόσον έχει υποβληθεί
προηγουμένως δήλωση μεταβολής για την αντιστοίχιση των ΚΑΔ. Η  διαδικασία αυτή δεν ακολουθείται,  στην περίπτωση εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών, που αφορά σε ημερομηνία διακοπής εργασιών πριν την 1/12/2008.

- Οι πιστοποιημένοι χρήστες, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να αντιστοιχίσουν μέσω διαδικτύου (Internet) τους νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, με χρήση του κωδικού πρόσβασης που ήδη κατέχουν για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων.

- Στην περίπτωση που εκ των υστέρων, διαπιστωθούν τυχόν λάθη στην ηλεκτρονική αντιστοίχιση των Κ.Α.Δ., η διόρθωσή τους, γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή σχετικής δήλωσης μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.

- Τονίζουμε ότι, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν σε λειτουργία περισσότερες από δέκα (10) εγκαταστάσεις (υποκαταστήματα, αποθήκες κλπ) θα πρέπει να προβούν στην αντιστοίχιση των Κ.Α.Δ. για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (έδρας και εγκαταστάσεων) μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr .

- Τέλος σημειώνουμε ότι, οι υπόχρεοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να προμηθεύονται από τη Δ.Ο.Υ. εκτύπωση των ενεργών δραστηριοτήτων τους, ώστε να υποβοηθούνται στην σωστότερη αντιστοίχιση των παλαιών με τους νέους Κ.Α.Δ.


       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                          Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ

ΠΟΛ.1133 6/10/2008 Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)

Αθήνα  6 Οκτωβρίου 2008  
Αριθμ. Πρωτ.: 1100330/1954/ΔΜ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                    
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                            
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ                      
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ                
ΤΜΗΜΑ: Β'                                                                            
ΠΟΛ. 1133
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10                     
Ταχ. Κωδ.    : 101 84                                                    
Τηλέφωνο    : 210 3375186 -187                    
 Fax            : 210 3375041                            
 E-mail         : mitrwo-b1@ky.ypoik.gr                  

ΘΕΜΑ: « Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών  Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008) »
                
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248/Α),  όπως ισχύει.

3.Την 1070576/2627/ΔΜ/14-7-2005 (ΦΕΚ 1062/Β) Α.Υ.Ο.Ο. « Ανακαθορισμός διαδικασιών και  δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και  διακοπής εργασιών».

4.Τον κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για τη θέσπιση της   στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE – αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και  ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς».

5. Την 1079625/519/0006 Α /16-8-2007 (ΦΕΚ /ΥΟΔΔ/365) Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για τη μελέτη , συγκέντρωση, επεξεργασία και αναδιάρθρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.) και αντιστοίχηση αυτών με την παλιά  ονοματολογία», όπως τροποποιήθηκε με την 1073732/108/0006 Α /8-07-08 Α.Υ.Ο.Ο..

6. Το 0015/30-4-2008 πόρισμα της Ομάδας εργασίας με το οποίο παραδόθηκε η νέα  Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων  (Κ.Α.Δ. 2008) έκδοση αναθεωρημένη , σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20-12-2006 (ΝΑCΕ, αναθ. 2).

7. Την 42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Την διαπίστωση ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

                                                   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Καθορίζουμε τους νέους  Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας των Επιχειρήσεων σύμφωνα με την  ταξινόμηση και περιγραφή του κατωτέρω πίνακα της  αναθεωρημένης έκδοσης  «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Η Απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2008.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η Α.Υ.Ο. 1008073/173/ΔΜ/26.1.1999 (Φ.Ε.Κ. 65/Β΄).

Η Απόφαση αυτή  να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                 
                                                      
                                                Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                         Α. ΜΠΕΖΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                             

Εκτύπωση σε PDF