Εγκύκλιοι Εργασίας-ΙΚΑ-KEAO

IKA 22 15.05.2015 Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2015.

2015-05-16 10:25

IKA Αρ. Πρωτ. Γ36/02/87 08.04.2015 ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ Καταβολή καθυστερούμενων εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ Ρύθμιση Οφειλών μέσω διαδικτύου

2015-04-22 11:19

IKA-KEAO 17 21.04.2015 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν.4321/21.03.2015 για την επίδοση ατομικών ειδοποιήσεων στους οφειλέτες ΚΕΑΟ.

2015-04-22 11:13

IKA 14 26.03.2015 Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 που αφορούν ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών.

2015-04-22 09:42

IKA 13 17.03.2015 Απασχόληση συνταξιούχων. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 καθώς και του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και παροχή οδηγιών.

2015-04-22 09:33

IKA Αριθ. Πρωτ. Γ23/4 17.03.2015 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ή και στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), κατόπιν εξαγοράς, του προσωπικού που υπηρετούσε σε θέσεις ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, σύμφωνα με τις διατάξεις...

2015-04-22 09:27

IKA 12 17.03.2015 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

2015-04-22 09:23

IKA 2 20.01.2015 Ασφάλιση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών που είναι μέλη του ΣΟΕΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4254/2014.

2015-04-22 08:37

ETEA Αρ. Πρωτ.: 40961 27.03.2015 N.4321/2015 – Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

2015-04-01 12:02

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ.Γ99/1/45 01.04.2015 Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

2015-04-01 10:48

IKA 11 17.03.2015 Στοιχεία προσδιορισμού της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται κατά το έτος 2015 από ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την 1/1/1993.

2015-03-18 10:48

Αρ. Πρωτ.: 28104 27.02.2015 Απονομή σύνταξης ΕΤΕΑ - Παροχή διευκρινήσεων.

2015-03-16 21:26

IKA 10 27.02.2015 Συμπλήρωση – Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 1 και 2 , 39 και 40 παρ.1 , 2 και 3 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ..

2015-03-04 09:54

IKA 9 26.02.2015 Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης οφειλών προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βάσει «Συμφώνου Εξυγίανσης».

2015-02-27 12:39

IKA Αριθμ. Πρωτ. Ε40/ 60 26.02.2015 Δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών Α.Π.Δ εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα.

2015-02-27 12:37

IKA Αρ. Πρωτ. Γ36/02/41 11.02.2015 Εφαρμογή της ρύθμισης του Ν.4305/2014 στους υπαχθέντες στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ. 2 της παρ. ΙΑ του Ν. 4152/2013.

2015-02-27 12:29

IKA 8 19.02.2015 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2015 - 29/02/2016 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων.

2015-02-27 12:18

IKA 7 16.02.2015 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την πληρεξουσιότητα και την χρονική ισχύ των εξουσιοδοτήσεων.

2015-02-26 16:53

IKA Αριθ. Πρωτ. Γ32/4 29.01.2015 Πιστοποίηση αναπηρίας προκειμένου να χορηγηθούν συνταξιοδοτικές παροχές.

2015-02-26 16:49

IKA 1 12.01.2015 Σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων με χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ως «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων.

2015-02-26 16:45

ΙΚΑ Εγκ Ε40 04.02.2015 Αναζήτηση στοιχείων από Δ.Ο.Υ.

2015-02-10 12:03

ΙΚΑ Εγκ 5 28.01.2015 Α. Κοινοποίηση του άρθ. 2 παρ. 5α του ν. 4002/2011, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθ. 62 του ν. 2676/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά το δικαίωμα επιλογής της σύνταξης που θα περιοριστεί

2015-02-10 11:56

ΙΚΑ Εγκ Ε85/2 23.01.2015 Κοινοποίηση Υπουργικών Αποφάσεων για την ηλεκτρονική υποβολή νέων εντύπων Σ.ΕΠ.Ε – Ο.Α.Ε.Δ. στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

2015-02-10 11:51

ΙΚΑ Εγκ Α42/1 08.01.2015 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2014.

2015-02-10 11:44

ΙΚΑ Εγκ Ε40/3 08.01.2015 Δήλωση απασχόλησης – καταγγελίες ανέργων που συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage).

2015-02-10 11:40
Άρθρα: 1 - 25 από 919
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>