Οδηγός συμπλήρωσης του Ε9

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων...

ΠΟΛ 1196 03.09.2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

ΠΟΛ 1115 05.06.2015 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 3 και 6 του ν. 4328/2015.

ΠΟΛ 1015 14.01.2015 Τρο ποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

ΠΟΛ 1237 11.11.2014 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014.

ΠΟΛ 1004 02.01.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων.

ΠΟΛ 1232 21.10.2014 Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών.

ΠΟΛ 1224 13.10.2014 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17-02-2014 (ΦΕΚ 389 B΄) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Ε9) έτους 2014.

ΠΟΛ 1200 03.09.2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων.

ΠΟΛ 1186 31.07.2014 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014. Μη επιβολή προστίμων σε εκπρόθεσμες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ετών 2011, 2012 και 2013. Διορθώσεις των δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Διαρκής ενημέρωση ...

ΠΟΛ 1185 30.07.2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.

ΠΟΛ 1184 30.07.2014 Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

ΠΟΛ 1052 17.02.2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014, τρόπος αναγραφής των ακινήτων, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία υποβολής της.

Ε9 - NOMOΣ 3427 23.12.200 Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 312/27-12-2005)

NOMOΣ 3427 23.12.200 Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 312/27-12-2005).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 23. Δήλωση στοιχείων ακινήτων 

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, οίκησης και επιφάνειας επί του ακινήτου, καθώς και εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων. Την ίδια υποχρέωση έχουν τα παραπάνω πρόσωπα όταν νέμονται ακίνητα χωρίς τη συναίνεση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
  Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται μία φορά, στο έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Η πρώτη εφαρμογή ήταν την 1η Ιανουαρίου 2005.
  Σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής ή οικογενειακής κατάστασης του υποχρέου την 1η Ιανουαρίου, υποβάλλεται δήλωση μεταβολής στοιχείων ακινήτων το αντίστοιχο έτος.
Φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1.1.2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά μέχρι 30.6.2013 την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να τη συμπληρώσουν, τροποποιήσουν και οριστικοποιήσουν. Νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1.1.2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων μέχρι 30.6.2013, στην οποία θα περιλαμβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως είναι διαμορφωμένη κατά την 1.1.2013.
Από το έτος 2012 και επόμενα η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται ατομικά από κάθε φυσικό πρόσωπο, στο έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση. Για την ακίνητη περιουσία των προστατευομένων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ανήλικων τέκνων, η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο γονέα στο όνομα του τέκνου.
 Τα ακίνητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή τους, για τις ανάγκες συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, αναγράφονται στην οικεία δήλωση από:
α) τον κύριο του ακινήτου, από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης,
β) τον κύριο του ακινήτου, από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως ή της δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία,
γ) τον υπερθεματιστή, από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης, σε περιπτώσεις πλειστηριασμού,
δ) τους κληρονόμους ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα:
δα) από τους εκ διαθήκης κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους,
δβ) από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους,
ε) από όσους έχουν αποκτήσει ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους,
στ) τον νομέα επίδικων ακινήτων,
ζ) τον εκ προσυμφώνου αγοραστή ακινήτου στις περιπτώσεις σύνταξης προσυμφώνου με αυτοσύμβαση, με εξαίρεση τα εργολαβικά προσύμφωνα,
η) τους δικαιούχους ακινήτου από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν παραλάβει αυτά χωρίς οριστικά παραχωρητήρια.
θ) τον υπόχρεο γονέα, για την ακίνητη περιουσία των προστατευόμενων τέκνων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2234/1994, όπως ισχύει. Τέκνο το οποίο έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος υποβάλει αυτοτελώς δήλωση στοιχείων ακινήτων,
ι) τον κηδεμόνα, για την ακίνητη περιουσία σχολάζουσας κληρονομιάς για όσο διάστημα τη διαχειρίζεται,
ια) τον εκτελεστή διαθήκης, για την κληρονομιαία ακίνητη περιουσία για όσο διάστημα τη διαχειρίζεται και τη διοικεί,
ιβ) τον σύνδικο της πτώχευσης, για την πτωχευτική ακίνητη περιουσία,
ιγ) τον μεσεγγυούχο ακίνητης περιουσίας.
ιδ) τον κάτοχο ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεσή του.
 Από το έτος 2011 και επόμενα, για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι ο εργολάβος για ακίνητα τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβασθούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εντός των τριών (3) αυτών ετών από τον εργολάβο.
Για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Η πραγματική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου. Αν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδομής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση του ακινήτου.
Από το έτος 2014, υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, είναι ο εργολάβος, για ακίνητο το οποίο, αν και συμφωνήθηκε να μεταβιβασθεί δεν έχει μεταβιβαστεί από τον γηπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός έχει υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία θεώρησης από την Ελληνική Αστυνομία της οικοδομικής άδειας για την έναρξη των εργασιών ή έχουν εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εντός των τεσσάρων (4) αυτών ετών από τον εργολάβο.

2. Το 2008 η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται μέχρι την 31η Μαρτίου. Μέχρι την ημερομηνία αυτή παρέχεται η δυνατότητα στους υπόχρεους να τροποποιήσουν τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων προηγούμενων ετών, χωρίς την επιβολή του αυτοτελούς προστίμου του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄). Ειδικά για νομικά πρόσωπα οι ως άνω δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι και την 30ή Ιουνίου.

3.α. Ειδικά, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουάριου 2014 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014, υποβάλλεται μέχρι και την 31η Iανουαρίου 2015.
β. Ειδικότερα, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2014, που υποβάλλονται προκειμένου να απεικονισθεί η περιουσιακή κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου 2014, υποβάλλονται μέχρι και την 30ή Μαΐου 2014.

4.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή για ακίνητα του Δημοσίου.

5. Αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων, τον έλεγχό τους και την εξακρίβωση αυτών που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του υπόχρεου την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο γεννάται η φορολογική υποχρέωση.

6. Η υποχρέωση του φορολογουμένου για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων δεν παραγράφεται.

7. Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φορολογικούς σκοπούς και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους για δίωξη εκείνου που υπέβαλε τη δήλωση, για παράβαση των κειμένων διατάξεων.
Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων είναι απόρρητες και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον φορολογούμενο στον οποίο αφορούν αυτές.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, αποκλειστικά και μόνο:
α) Η χορήγηση στοιχείων στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και στους ορκωτούς εκτιμητές για την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που ορίζονται από το άρθρο 1445 του Αστικού Κώδικα.
β) Η χορήγηση στοιχείων σε δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς που έχουν αρμοδιότητα διαχείρισης, παρακολούθησης ή ελέγχου των πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων που καταβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς και προέρχονται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, για την άσκηση αποκλειστικά των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.
γ) Η χορήγηση στοιχείων στα Γραφεία και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου ή την απόκρουση των κατ’ αυτού αξιώσεων τρίτων ενώπιον των δικαστηρίων.
δ) Η χορήγηση στοιχείων σε δικαστική αρχή, εάν έχει διαταχθεί προσηκόντως κύρια ανάκριση, προανάκριση ή τουλάχιστον προκαταρκτική εξέταση.
ε) Η χορήγηση στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων του πτωχού στον σύνδικο της πτώχευσης.
στ) Η χορήγηση στοιχείων σε αναδόχους του Υπουργείου Οικονομικών ή όσους εκτελούν βάσει συμβάσεως συγκεκριμένο έργο προς όφελος του Δημοσίου.
Η παραβίαση του φορολογικού απορρήτου της παραγράφου αυτής συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται κατά τις οικείες διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου και ποινικό αδίκημα που τιμωρείται κατά τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για παράβαση καθήκοντος.
Οι ευθύνες του προηγούμενου εδαφίου βαρύνουν και τα πρόσωπα, που είναι υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα, τα οποία νόμιμα λαμβάνουν γνώση φορολογικών απορρήτων και χρησιμοποιούν αυτά για σκοπό διάφορο εκείνου που ο νόμος επιτρέπει ή τα ανακοινώνουν με κάθε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, σε τρίτους. Τα λοιπά πρόσωπα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι έξι (6) μήνες μετά από έγκληση του προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή του αρμόδιου επιθεωρητή προς τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η δημόσια οικονομική υπηρεσία και με το πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 4 του ν. 2523/1997, το οποίο επιβάλλεται με πράξη του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μετά την τελεσιδικία της απόφασης του ποινικού δικαστηρίου.

8. Για τα θέματα τα οποία δεν ορίζονται ρητώς σε λοιπές διατάξεις για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994, όπως ισχύει.

9. Σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που υποβάλλονται μέχρι και τη 19η Δεκεμβρίου 2014, για τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013, εκτός εάν προκύπτει ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας προς επιστροφή. Στην περίπτωση κατά την οποία από τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου προκύπτει, κατά το οικείο έτος, ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας προς επιστροφή, το ποσό αυτό συμψηφίζεται με το πρόστιμο και τυχόν διαφορά μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ δεν αναζητείται από τη Φορολογική Διοίκηση.

10. Οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 5 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄) καταργούνται.

Άρθρο 23Α. Περιουσιολόγιο Ακινήτων

1. Ως Περιουσιολόγιο Ακινήτων ορίζεται το σύνολο της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, η οποία αποτελείται από τα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτων, καθώς και το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πυλωτής, δώματος ή ακαλύπτου χώρου οικοδομής των πιο πάνω ακινήτων την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

2. Το Περιουσιολόγιο Ακινήτων προκύπτει από τη μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων των ετών 2005 έως 2009, οι οποίες υποβάλλονται από τα υπόχρεα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Έτος δημιουργίας του Περιουσιολογίου Ακινήτων ορίζεται το έτος 2009.

3. Το Περιουσιολόγιο Ακινήτων ενημερώνεται μέσω των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ν. 3427/2005, όπως ισχύει.

4. Το περιεχόμενο του Περιουσιολογίου Ακινήτων είναι απόρρητο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, όπως ισχύει.

5. Το περιεχόμενο του Περιουσιολογίου Ακινήτων διαφυλάσσεται και διατηρείται στο διηνεκές από το Υπουργείο Οικονομικών.

6. Ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζει, εγκρίνει και δίνει εντολές για κάθε δαπάνη που είναι αναγκαία για την εκτέλεση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η οποία καταλογίζεται στα έξοδα βεβαίωσης των άμεσων φόρων, όπου από τις διατάξεις που ισχύουν δεν ορίζεται διαφορετικά, και καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και γενικά όσα αφορούν την εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου αυτού.

    Η ΠΟΛ 1085 30.03.2012 Οδηγίες για την αντιμετώπιση των ρυθμισθέντων χώρων με το ν.4014/2011 αναφέρει ότι κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στις με αριθ. ΠΟΛ. 1126/2011 και ΠΟΛ. 1209/2011 εγκυκλίους μας, επομένως και για το έντυπο Ε9.

Αρ. Πρωτ. Δ13 Β 1125624 08.08.2013 Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – καταβολή φόρου προηγούμενης απαλλαγής για τη χορήγηση νέας.

ΠΟΛ 1175 10.07.2013 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2013 και διαδικασία υποβολής της.

Αρ. Πρωτ: Δ13Β 1108434 ΕΞ 2013 04.07.2013 Μειωτικός συντελεστής αξίας ακινήτου σε τακτοποιούμενο χώρο.

ΠΟΛ 1156 28.06.2013 Ανακαθορισμός των τιμών ζωνών του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται στις Ζώνες ΣΤ και Δ και ορισμός Γραμμικής Ζώνης στην οδό Δάφνης [από την οδό Χλόης μέχρι την οδό Ανθέων (προέκταση οδού 28ης Οκτωβρίου)] δεξιά, της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

ΠΟΛ 1132 05.06.2013 Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων κατά τον υπολογισμό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων ετών 2011, 2012 και 2013.

ΠΟΛ 1131 05.06.2013 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων.

ΠΟΛ 1002 31.12.2012 Ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων ακινήτων E9

ΠΟΛ 1201 25.10.2012 Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2012.

ΠΟΛ 1085 30.03.2012 Οδηγίες για την αντιμετώπιση των ρυθμισθέντων χώρων με το ν.4014/2011

ΠΟΛ 1061 03.03.2012 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2012 και δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

ΠΟΛ 1028 27.01.2012 Διευκρινίσεις επί θεμάτων ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) νομικών προσώπων έτους 2011.

ΠΟΛ 1245 02.12.2011 Θέματα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων.

Ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) μετατίθεται για την 1η Δεκεμβρίου 2011 με τη χρήση καινούριας διαδικτυακής εφαρμογής.

   Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9), μετατίθεται για την 1η Δεκεμβρίου 2011 με τη χρήση καινούριας διαδικτυακής εφαρμογής.
   Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει τη διαμόρφωση διαδικτυακής εφαρμογής, που θα δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να βλέπουν την ενημερωμένη περιουσιακή μερίδα τους με βάση τις δηλώσεις του 2009 και του 2010.
    Επίσης θα έχουν και βοηθήματα χαρτών, ώστε να ενημερώνουν απευθείας τη μερίδα τους για το 2011. Με την ολοκλήρωση του συστήματος της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων Ε9 διευκολύνεται η άμεση, εύχρηστη και γρήγορη ενημέρωση της περιουσιακής εικόνας του κάθε φορολογούμενου, χωρίς το κόστος, τα λάθη και τις καθυστερήσεις που συνεπάγεται η χειρόγραφη υποβολή των δηλώσεων.

Πηγή: ΓΓΠΣ

ΠΟΛ.1117 18.05.2011 Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2011.

ΠΟΛ1126 31.05.2011 Οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των τακτοποιούμενων χώρων του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α’), μετά την εφαρμογή του ν. 3897/ 2010 (ΦΕΚ 208 Α’) στα πλαίσια της Φορολογίας Κεφαλαίου και της Φορολογίας Εισοδήματος και κοινοποίηση των διατάξεων του ν.3897/2010

ΠΟΛ1126 31.05.2011

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των τακτοποιούμενων χώρων του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α’), μετά την εφαρμογή του ν. 3897/ 2010 (ΦΕΚ 208 Α’) στα πλαίσια της Φορολογίας Κεφαλαίου και της Φορολογίας Εισοδήματος και κοινοποίηση των διατάξεων του ν.3897/2010.

    Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν.3897/2010 (ΦΕΚ 208 Α’), για ενημέρωσή σας και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
    Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
    Αναφορικά με τα θέματα αρμοδιότητας φορολογίας εισοδήματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
    1. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 ορίζεται η διαδικασία τακτοποίησης των ημιυπαίθριων χώρων των οικοδομών, των χώρων που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, καθώς και της προσθήκης χώρων εντός του όγκου των κτιρίων καθ’ υπέρβαση των όρων και των περιορισμών δόμησης αυτών.
    2. Επίσης, με τις διατάξεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3897/2010, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 3843/2010, ορίζεται ότι:
    α) Για τους χώρους που διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι δεν αναζητούνται.
    β) Οι χώροι που διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ειδικά ως προς το φόρο ακίνητης περιουσίας και για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, οι τακτοποιούμενοι χώροι συνεχίζουν να λαμβάνονται φορολογικά υπόψη όπως ήταν προ της τακτοποίησης τους.
    3. Με το 1082538/1624/Α0012/5-9-2007 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι η επιφάνεια των ημιυπαίθριων χώρων οικοδομής, μετά τη μετατροπή τους σε χώρο κύριας χρήσης, λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του τεκμηρίου απόκτησης ακινήτου της περ. γ’ του άρθρου 17 του ΚΦΕ
    4. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις τακτοποίησης ημιυπαίθριων κλπ χώρων ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010, οι τακτοποιημένοι χώροι λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της απαλλασσόμενης ή φορολογούμενης κατά περίπτωση επιφάνειας των ακινήτων αυτών για την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος.
    5. Ειδικότερα, η επιφάνεια των τακτοποιημένων χώρων υπολογίζονται στον προσδιορισμό της επιφάνειας των ακινήτων κατά την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων:
    α) Των διατάξεων της περ. α’ & β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΚΦΕ (Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του ακαθάριστου εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση γενικά, καθώς και του τεκμαρτού εισοδήματος από δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα).
    β) Των διατάξεων της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ (Έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου του ποσού των δεδουλευμένων τόκων στεγαστικού δανείου που καταβάλλονται για απόκτηση α΄ κατοικίας μέχρι 120 τ.μ. και αφορούν δάνεια που συνάφθηκαν μέχρι 31.12.2002) .
    γ) Των διατάξεων της περ. γ’ της παρ. 2 άρθρου 9 του ΚΦΕ (Μείωση φόρου ίση με το 20% του ποσού που καταβάλλεται για δεδουλευμένους τόκους στεγαστικού δανείου απόκτησης α’ κατοικίας μέχρι 120 τ.μ. και αφορούν δάνεια που συνάφθηκαν από 1.1.2003 και μετά ).
    δ) Των διατάξεων των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ΚΦΕ (Προσδιορισμός του αντικειμενικού εισοδήματος με βάση την ετήσια αντικειμενική δαπάνη της ιδιοκατοικούμενης ή μισθούμενης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας, καθώς και μιας ή περισσότερων δευτερευουσών κατοικιών, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειάς τους).
    ε) Των διατάξεων της περ. γ’ του άρθρου 17 του ΚΦΕ (Προσδιορισμός της ετήσιας δαπάνης με βάση και τα ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών).
    Ειδικά, η εφαρμογή των διατάξεων αυτών έχει ανασταλεί για δαπάνη απόκτησης α’ κατοικίας επιφανείας μέχρι 120 τ.μ. και συνολικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ από 17.12.2010 μέχρι 31.12.2012, με τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 3899/2010 και
    στ) Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ΚΦΕ (Προσδιορισμός του εισοδήματος από ακίνητα).
    Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από ακίνητα, (εκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση και δωρεάν παραχώρηση) συμπληρώνεται και συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος η «Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακινήτων» (έντυπο Ε2). Στους πίνακες του εντύπου αυτού υπάρχουν ενδείξεις που αφορούν την επιφάνεια των ακινήτων.
    6. Για την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος, ως χρόνος τακτοποίησης των χώρων αυτών θεωρείται η τοποθέτηση από την πολεοδομία της σφραγίδας για τη βεβαίωση της πληρότητας του φακέλου στο αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης τακτοποίησης.
    7. Οι χώροι που τακτοποιούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει για πρώτη φορά να συμπεριληφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται το οικον. έτος 2012.
    Στη δήλωση αυτή θα περιληφθούν οι χώροι που έχουν τακτοποιηθεί μέσα στο 2010, καθώς και όσοι έχουν τακτοποιηθεί μέσα στο 2011.
    Διευκρινίζεται ότι οι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2011, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους, πρέπει να δηλωθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση του 2011, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 και έτσι θα συνεχίζουν να δηλώνονται και τα επόμενα οικον. έτη. Ομοίως, οι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2012, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους, πρέπει να περιληφθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση 2012, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 και των επομένων οικον. ετών.
    8. Σε περίπτωση, που παρά την υποχρέωση δήλωσής τους, διαπιστωθεί ότι οι τακτοποιημένοι χώροι δεν δηλώνονται ή δηλώνονται ανακριβώς στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται μετά την τακτοποίησή τους, επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.
    Ειδικά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3897/2010, δεν επιβάλλεται αναδρομικά φόρος εισοδήματος, προσαύξηση ή πρόστιμο, για τους χώρους που τακτοποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010, αν διαπιστωθεί ότι δεν δηλώθηκαν ή ότι δηλώθηκαν ανακριβώς κατά τα προγενέστερα της τακτοποίησής τους οικον. έτη.
    Επίσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3897/2010, φόρος εισοδήματος που έχει καταβληθεί για τους χώρους αυτούς κατά τα προηγούμενα της τακτοποίησής τους οικον. έτη (οικον. έτη 2011 και προγενέστερα), δεν συμψηφίζεται ούτε επιστρέφεται στο φορολογούμενο.
    ΙI. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
    Αναφορικά με το φόρο ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) και την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των χώρων που έχουν τακτοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 ν. 3843/2010, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
    Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3897/2010, ως προς το φόρο ακίνητης περιουσίας και για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, oι τακτοποιούμενοι χώροι (άρθρο 5 του ν. 3843/2010-ΦΕΚ 62 Α’), ήτοι οι ημιυπαίθριοι χώροι και οι χώροι στο υπόγειο, ισόγειο ή σε άλλη στάθμη του κτιρίου, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στον εγκεκριμένο κτιριακό όγκο βάσει της οικοδομικής του άδειας, η οποία εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε έως 2.7.2009 και έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης καθ’υπέρβαση των όρων και περιορισμών δόμησης του ακινήτου και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία που ορίζονται στα άρθρα 5-7 του ίδιου νόμου, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, συνεχίζουν να λαμβάνονται φορολογικά υπόψη, όπως πριν την τακτοποίησή τους.
    Επομένως:
    Α. Οι τακτοποιούμενοι ημιυπαίθριοι, που είτε είχαν ήδη περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων ως βοηθητικοί χώροι είτε είχε παραληφθεί η αναγραφή τους, δεν απαιτείται μόνο για το λόγο της τακτοποίησής τους να αναγραφούν ως κύριοι χώροι στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 και, όσον αφορά τον Φ.Α.Π., θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς πριν την τακτοποίησή τους.
    Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση αναγραφής στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) ακινήτου που περιλαμβάνει τακτοποιούμενο ημιυπαίθριο χώρο, για άλλη αιτία (π.χ. αγορά, μεταβολή του είδους εμπράγματου δικαιώματος, μεταβολή των ποσοστών ιδιοκτησίας, διαχωρισμού επικαρπίας - ψιλής κυριότητας κ.λπ.), τότε κατά την αναγραφή του ακινήτου συμπεριλαμβάνονται στους κύριους χώρους του ακινήτου και τα τετραγωνικά μέτρα του ημιυπαίθριου χώρου.
    Δηλαδή, σε περίπτωση μεταβίβασης για οποιαδήποτε αιτία, του ακινήτου που περιλαμβάνει τακτοποιούμενο ημιυπαίθριο χώρο, η απεικόνιση των ημιυπαίθριων χώρων στους κύριους χώρους θα περιληφθεί στη δήλωση του καινούργιου ιδιοκτήτη, ενώ σε περίπτωση διαχωρισμού επικαρπίας - ψιλής κυριότητας, θα περιληφθεί στη δήλωση τόσο του επικαρπωτή όσο και του ψιλού κυρίου.
    Β. Οι τακτοποιούμενοι χώροι, λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι είχαν ήδη περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων δεν απαιτείται μόνο για το λόγο της τακτοποίησής τους να τροποποιηθούν και να αναγραφούν στην πραγματική τους κατάσταση στη δήλωση στοιχείων ακινήτων και, όσον αφορά τον Φ.Α.Π., θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς πριν την τακτοποίησή τους.
    Τακτοποιούμενοι χώροι που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι ουδέποτε είχαν αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους, μετά την τακτοποίησή τους.
    Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση αναγραφής στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του χώρου που τακτοποιήθηκε λόγω μετατροπής του σε χώρο κύριας χρήσης, για άλλη αιτία (π.χ. αγορά, μεταβολή του είδους εμπράγματου δικαιώματος, μεταβολή των ποσοστών ιδιοκτησίας, διαχωρισμού επικαρπίας-ψιλής κυριότητας κ.λπ.), τότε ο εν λόγω χώρος θα αναγραφεί στην πραγματική του κατάσταση.
    Γ. Για την εφαρμογή των διατάξεων της Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας και της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων, ως χρόνος τακτοποίησης θεωρείται η τοποθέτηση από την πολεοδομία της σφραγίδας για τη βεβαίωση της πληρότητας του φακέλου στο αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης τακτοποίησης.
    Δ. Εάν, παρά τα αναφερόμενα στις παραγράφους Α και Β, ιδιοκτήτης τακτοποιούμενου ημιυπαίθριου χώρου ή χώρου που έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης επιθυμεί να απεικονίσει την πραγματική κατάσταση του ακινήτου του, δύναται να το κάνει υποβάλλοντας δήλωση στοιχείων ακινήτων το επόμενο της τακτοποίησης έτος, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. Γ’.
    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
   
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 :
    Φορολογούμενος δεν είχε δηλώσει καθόλου ή είχε δηλώσει στους βοηθητικούς χώρους ημιυπαίθριο χώρο 15 τ.μ. που βρίσκεται σε δηλωθέν διαμέρισμα κυρίων χώρων 100 τ.μ.
    Ο ημιυπαίθριος αυτός χώρος τακτοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2010.
    Περίπτωση α: Μετά την τακτοποίηση, και εάν δεν έχει ακολουθήσει κάποια άλλη μεταβιβαστική πράξη, δεν απαιτείται να γίνει μεταβολή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 και επομένων ετών, εφόσον δεν υπάρξει μεταβολή.
    Περίπτωση β: Το Φεβρουάριο του 2011 ο φορολογούμενος μεταβίβασε την ψιλή κυριότητα στην κόρη του με γονική παροχή.
    Το 2012 και οι δυο υπόχρεοι, τόσο η κόρη -ψιλός κύριος όσο και ο πατέρας- επικαρπωτής, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων συμπεριλαμβάνοντας τον ημιυπαίθριο χώρο στους κύριους χώρους (ο μεν πατέρας δηλώνοντας μεταβολή η δε κόρη το νέο ακίνητο).
    Περίπτωση γ: Το Φεβρουάριο του 2011 το διαμέρισμα πωλήθηκε.
    Ο μεν αγοραστής θα δηλώσει το διαμέρισμα και τον ημιυπαίθριο χώρο στους κύριους χώρους, ο δε πωλητής θα διαγράψει το ακίνητο αναγράφοντάς το όπως το είχε δηλώσει αρχικά.
    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 :
    Φορολογούμενος στη δήλωση στοιχείων ακινήτων προηγούμενων ετών συμπεριέλαβε στους κύριους χώρους διαμερίσματός του κλειστό ημιυπαίθριο. Στη συνέχεια τακτοποίησε τον εν λόγω ημιυπαίθριο.
    Ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να τροποποιήσει το Ε9, αφαιρώντας τον ημιυπαίθριο, διότι έχει ήδη απεικονίσει την πραγματική κατάσταση του ακινήτου του.
    Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα και με την περ. α της παρ. 5 του ν. 3897/2010, τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι δεν αναζητούνται.
    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 :
    Φορολογούμενος τακτοποίησε το έτος 2010 υπόγειο χώρο, που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια ήταν αποθήκη ή χώρος στάθμευσης, σε κατοικία.
    Περίπτωση α: Στη δήλωση στοιχείων ακινήτων είχε δηλωθεί ως αποθήκη ή χώρος στάθμευσης, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια.
    Σε αυτή την περίπτωση, μετά την τακτοποίηση, δεν απαιτείται τροποποίηση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 και επομένων ετών, εφόσον δεν υπάρξει μεταβολή.
    Περίπτωση β: Στη δήλωση στοιχείων ακινήτων δεν είχε δηλωθεί καθόλου ο εν λόγω χώρος.
    Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλεται δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011, στο οποίο θα εμφανίζεται το ακίνητο ως κατοικία.
    Περίπτωση γ: Μετά την τακτοποίηση ο ιδιοκτήτης προβαίνει σε πώληση του εν λόγω ακινήτου μέσα στο έτος 2010.
    Σε αυτή την περίπτωση ο μεν αγοραστής θα αποτυπώσει το ακίνητο στη δήλωση στοιχείων ακινήτων ως κατοικία, ο δε πωλητής δε θα κάνει κάποια ενέργεια πλην της τυχόν διαγραφής του ακινήτου, εφόσον το είχε συμπεριλάβει σε δήλωση στοιχείων ακινήτων προηγούμενων ετών.
    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4:
    Φορολογούμενος τακτοποιεί το 2010 ολόκληρο το ισόγειο κτιρίου (pilotis) τον οποίο είχε μετατρέψει σε κατοικία το 2009.
    Περίπτωση α: Αν ο χώρος αυτός δεν είχε αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2010, o υπόχρεος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων 2011 προκειμένου να τον δηλώσει στην πραγματική του κατάσταση.
    Περίπτωση β: Αν ο χώρος αυτός είχε αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων 2010 ως αποθήκη ή ως θέση στάθμευσης, μετά την τακτοποίηση δεν απαιτείται να δηλωθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων ως κατοικία.
    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5 :
    Μεταβιβάζεται ακίνητο στο ισόγειο κτιρίου, το οποίο σύμφωνα με την οικοδομική άδεια ήταν αρχικά αποθήκη και ο πωλητής πριν τη μεταβίβαση το είχε τακτοποιήσει ως κατοικία. Ο αγοραστής του εν λόγω ακινήτου, ανεξάρτητα από το πώς αναγράφεται το ακίνητο στο συμβόλαιο, το χρησιμοποίησε ως επαγγελματική στέγη.
    Σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας μας, το συγκεκριμένο ακίνητο πρέπει να δηλωθεί από τον αγοραστή ως επαγγελματική στέγη.
    ΙΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
    Σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, οι ημιυπαίθριοι ή βοηθητικοί χώροι, οι οποίοι μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία και ήδη κατά το χρόνο της αγοράς έχουν διαμορφωθεί σε χώρο κύριας χρήσης, υπάγονται σε φ.μ.α. ανάλογα με τη χρήση τους (άρθρο 1 και 3 παρ. 1 ε΄ α.ν. 1521/1950, άρθρο 2 παρ. 1 της με αριθ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/ΠΟΛ. 1149/9-6-1994 απόφασης του Υπ.Οικ. καθώς και οι με αριθ. 1026526/83/Β0013/ΠΟΛ. 1046/9-3-2005, 1035134/102/Β0013/ΠΟΛ. 1057/6-4-2005, 1047581/133/Β0013/ΠΟΛ. 1073/9-5-2005 και ΠΟΛ. 1114/19-7-2010 εγκύκλιοι ΥπΟικ. και η με αριθ. 622/2004 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.).
    Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 5 περ. α’ του ν. 3897/2010 για τους χώρους αυτούς που έχουν μεταβιβασθεί και ρυθμισθεί στη συνέχεια με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος, ούτε επιστρέφεται τυχόν καταβληθείς.
    Επίσης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 και τις εγκυκλίους με αριθ. 5 και 8/2010 του ΥΠΕΚΑ ορίζεται ότι οι χώροι, οι οποίοι ρυθμίζονται πολεοδομικά με την προβλεπόμενη διαδικασία, μεταβιβάζονται με την επισημείωση ότι αυτοί «ρυθμίστηκαν με τις διαδικασίες του ν. 3843/2010». Η βεβαίωση αυτή (δηλ. αντίγραφο της αίτησης του ενδιαφερομένου επί της οποίας έχει τεθεί η σχετική σφραγίδα περαίωσης της διαδικασίας), η οποία επισυνάπτεται στο σχετικό μεταβιβαστικό συμβόλαιο, επέχει θέση βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης για τους ρυθμισθέντες χώρους και για το χρονικό διάστημα διατήρησης της συγκεκριμένης χρήσης (εγκύκλιος 19/2010 του ΥΠΕΚΑ).
    Ενόψει των ανωτέρω συνάγεται ότι οι ανωτέρω χώροι, οι οποίοι μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία και ήδη κατά το χρόνο της αγοράς έχουν υπαχθεί στην πολεοδομική ρύθμιση του ν. 3843/2010, υπάγονται σε φ.μ.α. ανάλογα με τη χρήση τους. Επίσης, γίνεται δεκτό ότι κατά τη μεταβίβαση των χώρων, για τους οποίους έχει περαιωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και έχει χορηγηθεί η ανωτέρω βεβαίωση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1078/1980. Συνεπώς, η απαλλαγή α΄ κατοικίας χορηγείται και για την επιφάνεια των χώρων αυτών με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 1078/1980, εφόσον κατά το χρόνο της αγοράς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010.
    Ο φόρος μεταβίβασης, ο οποίος κατεβλήθη για την αξία των χώρων που είχαν ήδη ρυθμισθεί κατ’εφαρμογή του ν. 3843/2010 την ημέρα της αγοράς (σύνταξης μεταβιβαστικού συμβολαίου) για ακίνητα που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις της απαλλαγής α΄ κατοικίας, μπορεί να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθείς εντός τριετίας από την ημερομηνία καταβολής του, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης από τον υπόχρεο.
    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
    O A, άγαμος, δικαιούχος απαλλαγής φόρου για αγορά α’ κατοικίας (με αφορολόγητο όριο 200.000 €) αγόρασε την 10-5-11 ένα διαμέρισμα αξίας 180.000 € και επιφάνειας 90 τ.μ. στην οποία περιλαμβάνονταν «κλειστός» ημιυπαίθριος χώρος επιφανείας 10 τ.μ., ο οποίος είχε ήδη ρυθμισθεί με τις διατάξεις του ν. 3843/10 κατά το χρόνο της αγοράς.
    Κατά την αγορά αυτή δεν χορηγήθηκε απαλλαγή για την αξία που αναλογούσε στον ημιυπαίθριο χώρο και καταβλήθηκε φόρος ποσού 2.000 € (2.000 € αξία ανά τ.μ. Χ 10 τ.μ. =20.000 € Χ 10%=2.000 €).
    Ο Α δύναται με αίτησή του προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος φόρου εντός προθεσμίας 3 ετών από την καταβολή του.
    IV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
    Στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών εφαρμόζονται ανάλογα τα πιο πάνω αναφερθέντα στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.
    Συνημμένα : ένα (1)

        Ακριβές αντίγραφο                                   Υφυπουργός
    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                    Δημήτρης Κουσελάς

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΕΝΤΥΠΟ Ε9)

  

Α. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

    Από το έτος 2011 υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι ο εργολάβος για τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που ο τελευταίος θα υποδείξει, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών ετών από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν εκμισθωθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθεί από τον εργολάβο εντός των τριών αυτών ετών.
    Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, οι οικοπεδούχοι, επί των ακινήτων των οποίων ανεγείρονται κτίσματα από εργολάβους, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για να διαγράψουν τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί στους εργολάβους ή σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον έχουν παρέλθει τρία έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν χρησιμοποιηθεί ή εκμισθωθεί από τους εργολάβους μέσα στα τρία έτη. Αντίθετα, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για τα ακίνητα αυτά είναι οι εργολάβοι, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011, αναγράφοντας τα ακίνητα που θα λάβουν ως αντάλλαγμα, σύμφωνα με το εργολαβικό προσύμφωνο.
    Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για διαγραφή ή αναγραφή από τους οικοπεδούχους ή εργολάβους αντίστοιχα, των ακινήτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλονται για οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί εντός του έτους 2007 ή προγενέστερα. Δηλαδή, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για την ανωτέρω περίπτωση υποβάλλονται το πρώτο έτος μετά το έτος συμπλήρωσης της τριετίας. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
    Οικοδομική άδεια εκδόθηκε την 12η Φεβρουαρίου 2007. Η σχετική δήλωση μεταβολής στοιχείων ακινήτων πρέπει να υποβληθεί το έτος 2011, καθώς η τριετία συμπληρώνεται την 12η Φεβρουαρίου 2010 και συνεπώς το έτος 2011 είναι το πρώτο έτος μετά το έτος συμπλήρωσης της τριετίας (2010).
Οι οικοπεδούχοι που υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για να διαγράψουν ακίνητα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνυποβάλουν φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας και του εργολαβικού προσυμφώνου. Τα ίδια παραστατικά συνυποβάλουν και οι εργολάβοι για να αναγράψουν τα εν λόγω ακίνητα στη δήλωση στοιχείων ακινήτων τους έτους 2011.

Β. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)

    Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Ε9 το έτος 2011 έχει:

  • Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2010 απέκτησε εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα.

  • Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2010 είχε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη.

  • Κάθε υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 (ετών 2005 έως 2010) συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει εντός του έτους 2010 μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.

  • Οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που πρέπει να δηλωθούν είναι ο γάμος, εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ή ο θάνατος.

  • Οικοπεδούχοι και εργολάβοι, εφόσον έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α: «ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011» ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι διαγραμμίζονται πάντοτε οι ενδείξεις «ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ Ε9 ΤΑ ΕΤΗ 2005 ΕΩΣ ΚΑΙ 2009» και «ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ Ε9 ΤΟ ΕΤΟΣ 2010» της πρώτης σελίδας του εντύπου, καθώς αποτελούν υποχρεωτικά πεδία.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2011 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

    1. Υποβολή δήλωσης Ε9 για πρώτη φορά το έτος 2011
Τα φυσικά πρόσωπα που δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 τα έτη 2005 έως και 2010, απέκτησαν όμως εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα μέσα στο έτος 2010, θα υποβάλουν δήλωση Ε9 έτους 2011, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως και 2009» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2010» θα σημειωθεί «Χ» στα τετραγωνίδια «ΟΧΙ» για όλα έτη.
    2. Εισαγωγή νέου ακινήτου που αποκτήθηκε το έτος 2010 από υπόχρεο που έχει υποβάλει δήλωση Ε9
Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2011, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως και 2009» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2010» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Η ένδειξη «ΟΧΙ» θα διαγραμμισθεί επίσης, για τα έτη 2005 έως και 2009, σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος υπέβαλε δήλωση στοιχείων ακινήτων σε κάποιο από τα έτη αυτά, χωρίς, ωστόσο, να έχει υποχρέωση σε υποβολή δήλωσης για κανένα έτος, λόγω μη ύπαρξης ακινήτων στην κυριότητα του ιδίου ή της συζύγου ή των προστατευόμενων κατά τον Κ.Φ.Ε. τέκνων του (μη αναγραφή ακινήτων στο εσωτερικό του εντύπου). Ομοίως, ο φορολογούμενος θα διαγραμμίσει «ΟΧΙ», για το έτος 2010, εάν το έτος αυτό υπέβαλε δήλωση στοιχείων ακινήτων χωρίς να αναγράψει ακίνητα στο εσωτερικό του εντύπου. Η ένδειξη «ΝΑΙ» θα διαγραμμισθεί επίσης για τα αντίστοιχα έτη, σε περιπτώσεις που η σύζυγος ή το προστατευόμενο τέκνο υποβάλλουν χωριστά δήλωση στοιχείων ακινήτων (μεταβολή οικογενειακής κατάστασης), εφόσον ακίνητά τους έχουν αναγραφεί σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων προηγούμενων ετών του υπόχρεου συζύγου ή γονέα.
Ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου, στο εσωτερικό του εντύπου, θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης Ε9 προηγουμένων ετών.
    ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την εισαγωγή νέου ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος δεν συμπληρώνεται η στήλη του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.), παρά μόνο αυτή του αύξοντα αριθμού. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου).
    3. Διαγραφή ακινήτου που έχει αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών
Στην περίπτωοη αυτή θα υποβληθεί δήλωοη Ε9 έτους 2011, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως και 2009» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2010» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που διαγράφεται. Επισημαίνεται ότι, αν έχουν επέλθει μεταβολές στα στοιχεία του ακινήτου (μετά την πρώτη αναγραφή του) και αυτές έχουν καταχωρηθεί σε δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών, η αναγραφή των στοιχείων του ακίνητου γίνεται σύμφωνα με την τελευταία περιγραφή αυτού. Εφόσον έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008 ή 2009, η αναγραφή του ακινήτου που διαγράφεται γίνεται σύμφωνα με την απεικόνιση του στο αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διαγραφή του ακινήτου υποχρεωτικά αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή εάν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό του 2009. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 3 (διαγραφή ακινήτου).
    4. Μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών
Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2011, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως και 2009» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2010» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβάλλεται, στην κατάσταση που είναι την 1η Ιανουαρίου 2011. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη μεταβολή του ακινήτου υποχρεωτικά αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή εάν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό του 2009. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 2 (μεταβολή ακινήτου).
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι στο έντυπο Ε9 έτους 2011 δηλώνεται οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων ακινήτων ή διαγραφή ακινήτων πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά εντός του έτους 2010.

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2011 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

    1. Μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης λόγω γάμου εντός του 2010
Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος-σύζυγος υποβάλλει δήλωση Ε9 έτους 2011 μόνο όταν η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα, τα οποία έχουν καταχωρηθεί σε δηλώσεις Ε9 τα προηγούμενα έτη. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφονται τα στοιχεία της συζύγου διαγραμμίζοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Εισαγωγή». Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου ή του υπόχρεου συζύγου δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων τους.
    2. Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Υπόχρεος-γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγουμένων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα τέκνου του, το οποίο το 2011 δεν είναι προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., υποβάλλει δήλωση Ε9 έτους 2011 και στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφει το τέκνο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο -Τέκνο» και «Μεταβολή σχέσης - Διαγραφή - Άλλη αιτία».
Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο-γονέα δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του τέκνου ή των λοιπών μελών της οικογένειας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων τους.
Το τέκνο δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2011, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων του, με εξαίρεση την περίπτωση 1 της παρούσας ενότητας.
    3. Διακοπή σχέσης των συζύγων σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.
Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος - σύζυγος που τα προηγούμενα έτη είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου του στην κοινή δήλωση στοιχείων ακινήτων, υποβάλλει δήλωση Ε9 έτους 2011 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τη σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Διαγραφή - Άλλη αιτία».
Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο-σύζυγο δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου και κανένα άλλο ακίνητο που είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων του υπόχρεου συζύγου ή τυχόν προστατευόμενων μελών του.
Η σύζυγος δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2011, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων της, με εξαίρεση την περίπτωση 1 της παρούσας ενότητας.
    4. Μεταβολή λόγω θανάτου υποχρέου σε δήλωση Ε9
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση απεβίωσε μέχρι 31-12-2010, οι κληρονόμοι του θα υποβάλουν έντυπο Ε9 έτους 2011, συμπληρώνοντας τόσο τα στοιχεία του θανόντος, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «Διαγραφή λόγω θανάτου», όσο και τα στοιχεία των λοιπών μελών που είχαν αναγραφεί στις δηλώσεις των προηγούμενων ετών του αποβιώσαντος, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «Μεταβολή - Διαγραφή - Άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφεί κανένα ακίνητο.

    5. Μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης λόγω θανάτου της συζύγου ή των προστατευομένων μελών που είχαν ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά
Σε περίπτωση που η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου σε δήλωση απεβίωσαν μέχρι 31-12-2010, ο υπόχρεος θα υποβάλλει έντυπο Ε9 έτους 2011, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους και θα σημειώσει «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «Μεταβολή σχέσης - Διαγραφή - Λόγω θανάτου». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του θανόντος και κανένα άλλο ακίνητο, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία των ακινήτων του συζύγου ή των εν ζωή μελών της οικογένειας. Η μη αναγραφή στοιχείων ακινήτων στο εσωτερικό του εντύπου εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος σύζυγος και τα λοιπά εν ζωή μέλη της οικογένειας δεν είναι κληρονόμοι του θανόντος.

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2011 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

    1. Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και υπάρχουν μεταβολές στα ακίνητα του την 1η Ιανουαρίου 2011
Το τέκνο το οποίο δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφόσον επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητα του, οφείλει να υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2011, με την οποία δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων του. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία των ακινήτων που προστίθενται, διαγράφονται ή μεταβάλλονται, κατά περίπτωση. Ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων αναγράφεται 20111, 20112 κ.ο.κ.. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη μεταβολή ή διαγραφή των ακινήτων υποχρεωτικά αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή εάν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό του 2009. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (εισαγωγή νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή ακινήτου) ή 3 (διαγραφή ακινήτου), κατά περίπτωση.
Ο υπόχρεος-γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα του τέκνου, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2011 προκειμένου να διαγράψει το τέκνο, στην πρώτη σελίδα του εντύπου.

    2. Σύζυγος που για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλει μόνη (κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.) δήλωση φορολογίας εισοδήματος και έχει μεταβολές στα ακίνητα της την 1η Ιανουαρίου 2011
Η σύζυγος που υποβάλλει μόνη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οφείλει να υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2011, εφόσον επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητα της εντός του έτους 2010, με την οποία δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων της. Στο εσωτερικό του εντύπου θα γραφούν όλα τα στοιχεία των ακινήτων που προστίθενται, διαγράφονται ή μεταβάλλονται. Ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων αναγράφεται 20111, 20112 κ.ο.κ..
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη μεταβολή ή διαγραφή των ακινήτων υποχρεωτικά αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή εάν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό του 2009. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (εισαγωγή νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή ακινήτου) ή 3 (διαγραφή ακινήτου), κατά περίπτωση.
Ο υπόχρεος - συζυγός που στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα της συζύγου, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2011 προκειμένου να διαγράψει τη σύζυγο, στην πρώτη σελίδα του εντύπου.

    3. Τέλεση γάμου εντός του έτους 2010 με παράλληλη μεταβολή των ακινήτων εντός του ιδίου έτους
Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος-σύζυγος υποβάλλει δήλωση Ε9 έτους 2011 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία της συζύγου, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Εισαγωγή». Στο εσωτερικό του εντύπου δηλώνονται μόνο οι μεταβολές της περιουσιακής τους κατάστασης, οι οποίες επήλθαν εντός του έτους 2010. Ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων αναγράφεται 20111, 20112 κ.ο.κ., για τα ακίνητα της συζύγου, εφόσον αυτή έχει συμπεριλάβει άλλα ακίνητά της σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων προηγούμενων ετών,
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη μεταβολή ή διαγραφή των ακινήτων υποχρεωτικά αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή εάν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό του 2009. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (εισαγωγή νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή ακινήτου) ή 3 (διαγραφή ακινήτου), κατά περίπτωση.

    4. Τέκνο - προστατευόμενο μέλος ή σύζυγος του υποχρέου σε δήλωση, οι οποίοι απέκτησαν ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά για πρώτη φορά το έτος 2010
Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος (γονέας ή σύζυγος) υποβάλλει δήλωση Ε9 έτους 2011 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία του τέκνου ή της συζύγου κατά περίπτωση, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο - Τέκνο» ή «Σχέση με τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Εισαγωγή». Ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου, στο εσωτερικό του εντύπου, θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης Ε9 προηγούμενων ετών του υποχρέου (γονέα ή συζύγου). ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την εισαγωγή νέου ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος δεν συμπληρώνεται η στήλη του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.), παρά μόνο αυτή του αύξοντα αριθμού. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου).

ΣΤ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2011 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Φ.Ε.

    Για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) των λοιπών προστατευομένων μελών του υπόχρεου σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις Α έως Ε του παρόντος.
    Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις που συνοικούν και βαρύνουν τον υπόχρεο ανιόντες των συζύγων, ανήλικοι συγγενείς μέχρι τον 3ο βαθμό ορφανοί από πατέρα και μητέρα και ανύπαντροι ή χήροι ή διαζευγμένοι αδελφοί και αδελφές με αναπηρία 67% και πάνω (ΠΙΝΑΚΑΣ 9 περίπτωση 2 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος), αυτός θα υποβάλει έντυπο Ε9 για κάθε έναν από αυτούς στο όνομά τους, εφόσον αυτοί έχουν κυριότητα σε ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Ωστόσο, αν οι ανιόντες είναι σύζυγοι, το έντυπο Ε9 θα είναι κοινό γι' αυτούς και θα υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου από τον υπόχρεο.
    Σχετικά με τη συμπλήρωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) των ανωτέρω προστατευόμενων μελών του υπόχρεου, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις Α έως Ε του παρόντος.
    Για τη συμπλήρωση του περιεχομένου των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1150/2004 και τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1001/2005 και ΠΟΛ 1047/2005.
    Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η δήλωση Ε9 από το έτος 2008 και επόμενα υποβάλλεται αυτοτελώς, δηλαδή ανεξάρτητα από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
    Πληροφορίες δίνονται από τις Δ.Ο.Υ..

Ημερομηνίες και διαδικασία υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (E9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011

  

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1022 3/2/2011 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2011 ορίζονται ως εξής:

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων υποβάλλεται αυτοτελώς τις ίδιες καταληκτικές ημερομηνίες με αυτές των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Όταν η δήλωση υποβληθεί ηλεκτρονικά για τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2011.

Για τα νομικά πρόσωπα οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι 30 Ιουνίου 2011.

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011 και δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

ΠΟΛ 1021 03.02.2011

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011 και δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/27−12−2005).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίζει κατ’ έτος τον τύπο και το περιεχόμενο καθώς και τον τρόπο υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
3. Την αριθ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725 Β΄/3−11−2010).
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προ− καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1

1. Για το έτος 2011 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έχει ως το σχετικό υπόδειγμα (έντυπο Ε9), το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

2. Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, σε έντυπα που παρέχονται δωρεάν από το Ελληνικό Δημόσιο, υπογράφεται από τον υπόχρεο και τη σύζυγο, εφόσον έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ή από τον πληρεξούσιο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό. Όταν η δήλωση υποβάλλεται από πληρεξούσιο, θα συνοδεύεται από τα αποδεικτικά έγγραφα της πληρεξουσιότητας.

3. Η δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού είναι δυνατό να υποβληθεί σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) οι διαστάσεις του να βρίσκονται μεταξύ των ορίων A3 και 11X13 1/2 in. (280 χιλ. Χ 353 χιλ.), εφόσον εμπεριέχονται όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία του εντύπου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσης.
β) Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται να είναι ευανάγνωστη −έντονη, τα γράμματα και οι αριθμοί να μην εφάπτονται μεταξύ τους.
γ) Οι καταχωρήσεις να μην εφάπτονται ή να καλύπτονται από τις κάθετες ή οριζόντιες γραμμές του εντύπου.
δ) Δεν επιτρέπεται η χρήση ομοιωματικών κατά τη συμπλήρωση των πινάκων 1 και 2 του εντύπου.
ε) Δεδομένου ότι το μηχανογραφικό έντυπο είναι συνεχές, κατά την υποβολή του στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει:
1. σε κάθε σελίδα της υποβαλλόμενης κατάστασης στοιχείων ακινήτων σε μηχανογραφικό έντυπο και στο επάνω αριστερό τμήμα της να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου.
2. οι δύο σελίδες του υποβαλλόμενου εντύπου να είναι συρραμμένες σταθερά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ενότητα του εντύπου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

1. Στις παρατηρήσεις της δήλωσης στοιχείων ακινήτων υποχρεωτικά αναγράφεται:
i. Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του υπόχρεου, ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου αγοράς ή πώλησης καθώς και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου.
ii Σε περίπτωση εισαγωγής κληρονομιαίων ακινήτων αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. ή η ταυτότητα και το ονοματεπώνυμο του αποβιώσαντος καθώς και η ημερομηνία θανάτου αυτού.
iii. Σε περίπτωση μεταβολής που επήλθε σε ακίνητο εντός του έτους 2010, αναγράφονται η ημερομηνία και ο οικείος αριθμός του παραστατικού (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής κ.λπ.) που αποδεικνύει τη μεταβολή.
2. Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου κατά τον έλεγχο της δήλωσης, όταν το κρίνει απαραίτητο.

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

           Ακριβές Αντίγραφο                  Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                 Δημήτρης Κουσελάς

Ερωτήσεις για τη δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2011

  

1.         Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011;

Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2011 είναι:

v  Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματα  δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και αποκτήθηκαν εντός του έτους 2010.

v  Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2011 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 προηγουμένων ετών.

v  Ο υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση όπως έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών (έτη 2005 έως 2010), ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβληθεί η κατάσταση των ακινήτων.

v  Το προστατευόμενο μέλος που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υποχρεούται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εφόσον έχει επέλθει μεταβολή στην περιουσιακή του κατάσταση εντός του 2010.

2.         Πότε υποβάλλεται η δήλωση στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2011;

            Σύμφωνα με το ν. 3842/2010 άρθρο 51, η δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 φυσικών προσώπων υποβάλλεται μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2011. Όμως σύμφωνα με την ΠΟΛ 1022/3-2-2011 Υπουργική Απόφαση η δήλωση Ε9 φυσικών προσώπων, υποβάλλεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος. Επίσης παρέχεται και δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης μέχρι την 30η Ιουνίου 2011.

            3.             Πότε υποβάλλεται η δήλωση στοιχείων ακινήτων νομικών προσώπων έτους 2011;

Σύμφωνα με το ν. 3842/2010 άρθρο 51, η δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 νομικών προσώπων υποβάλλεται μέχρι την 15η Μαΐου 2011. Όμως σύμφωνα με την ΠΟΛ 1022/3-2-2011 Υπουργική Απόφαση η δήλωση στοιχείων ακινήτων νομικών προσώπων υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι 30 Ιουνίου 2011. Η έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης είναι από τη δημοσίευση της απόφασης στο Φ.Ε.Κ., δηλ. από την 7-2-2011.

            4.             Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων;

ΝΑΙ. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2011 μπορεί να αποστέλλεται και ταχυδρομικά στις ίδιες ημερομηνίες, με αυτές των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

            5.             Ποιος είναι υπόχρεος να συμπεριλάβει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 ακίνητα που ανεγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής και από το εργολαβικό προσύμφωνο, συμφωνήθηκε να πάρει ο εργολάβος;

Από το έτος 2011 υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων για τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα, είναι ο εργολάβος εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών ετών από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν εκμισθωθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθεί από τον εργολάβο εντός των τριών αυτών ετών.

Αν όμως δεν έχει παρέλθει η τριετία ή το ακίνητο δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργολάβο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, υπόχρεος να το δηλώσει είναι ο οικοπεδούχος

            6.             Σε τι ενέργειες πρέπει να προβεί ο οικοπεδούχος προκειμένου να διαγράψει από τη δήλωση Ε9 ακίνητα που ανεγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής και από το εργολαβικό προσύμφωνο συμφωνήθηκε ότι θα τα πάρει ο εργολάβος;

Ο οικοπεδούχος, επί των ακινήτων των οποίων ανεγείρονται κτίσματα από εργολάβο, οφείλει να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για να διαγράψει τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον έχουν παρέλθει τρία έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν χρησιμοποιηθεί ή εκμισθωθεί από τους εργολάβους μέσα στα τρία έτη. Επίσης, οφείλουν να συνυποβάλουν φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας και του εργολαβικού προσυμφώνου.

            7.             Σε τι ενέργειες πρέπει να προβεί ο εργολάβος προκειμένου να δηλώσει στη δήλωση Ε9 ακίνητα που ανεγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής που από το εργολαβικό προσύμφωνο συμφωνήθηκε ότι θα τα πάρει ο εργολάβος και έχουν περάσει τρία χρόνια από την έκδοση της οικοδομικής αδείας;

Από το έτος 2011 υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι ο εργολάβος για τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών ετών από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν εκμισθωθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθεί από τον εργολάβο εντός των τριών αυτών ετών.

Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή οι εργολάβοι οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση Ε9 έτους 2011, αναγράφοντας τα ακίνητα που θα λάβουν ως αντάλλαγμα, σύμφωνα με το εργολαβικό προσύμφωνο.

Ακόμη, οφείλουν να συνυποβάλουν φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας και του εργολαβικού προσυμφώνου.

8. Από πότε είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού φόρου ακίνητης περιουσίας κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου;

Το πιστοποιητικό φόρου ακίνητης περιουσίας είναι απαραίτητο για συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάσσονται από 1ης Ιανουαρίου 2012 και έπειτα.

9.  Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινό έντυπο Ε9;

ΝΑΙ. Οι σύζυγοι υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινό έντυπο Ε9.

            10.       Σε περίπτωση γάμου εντός του 2010 υποχρεούται οι σύζυγοι να υποβάλλουν κοινό Ε9;

Σε περίπτωση γάμου εντός του 2010 υποχρεούται ο υπόχρεος-σύζυγος να υποβάλλει Ε9 έτους 2011 μόνο εφόσον η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία έχουν αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών.

            11.       Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για υπόχρεο σε δήλωση Ε9 που απεβίωσε εντός του 2010;

Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου μέχρι 31-12-2010 υποχρεούνται οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2011 στο όνομα του αποβιώσαντος συμπληρώνοντας στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία του θανόντος σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «διαγραφή λόγω θανάτου» καθώς και τα στοιχεία των λοιπών μελών όπως είχαν δηλωθεί στις δηλώσεις προηγουμένων ετών του αποβιώσαντος, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο» και «μεταβολή σχέσης –διαγραφή -άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφεί κανένα ακίνητο. Υπόχρεοι να δηλώσουν τα ακίνητα αυτά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι οι εξ’ αδιαθέτου κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2010 ή από τους εκ διαθήκης κληρονόμους κατά το ποσοστό τους εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2010.

12.       Όταν επέλθει μεταβολή εντός του έτους 2010 στην οικογενειακή κατάσταση λόγω θανάτου της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών ποιος υποχρεούται να το δηλώσει στο Ε9;

        Σε περίπτωση θανάτου της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών του υπόχρεου μέχρι 31-12-2010, ο υπόχρεος-σύζυγος θα υποβάλει έντυπο Ε9 έτους 2011 συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «μεταβολή σχέσης –διαγραφή –Λόγω θανάτου». Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφούν στοιχεία των ακινήτων του θανόντος.

            13.       Σε περίπτωση διακοπής σχέσης των συζύγων εντός του έτους 2010, ποιος υποχρεούται να υποβάλει Ε9;

Σ’ αυτή την περίπτωση ο υπόχρεος-σύζυγος που τα προηγούμενα έτη είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου του στο κοινό έντυπο Ε9, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2011 και να αναγράψει στην πρώτη σελίδα του εντύπου την σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο –σύζυγος» και «μεταβολή σχέσης –διαγραφή -άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου. Η σύζυγος δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2011, εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων της.

            14.       Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο την 1η Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούται σε υποβολή Ε9 για το έτος 2011;

Ο Υπόχρεος-γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγουμένων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα τέκνου του, το οποίο το 2011 δεν είναι προστατευόμενο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2011 και στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφει το τέκνο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο –τέκνο» και «μεταβολή σχέσης –διαγραφή -άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο-γονέα δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του τέκνου. Το τέκνο οφείλει να υποβάλει έντυπο Ε9 έτους 2011 με το οποίο δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων του, δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2011.

            15.       Ανήλικο που σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και έχει τροποποιήσεις στα  ακίνητά του, πως θα δηλώσει τις μεταβολές αυτές;

Με δήλωση στοιχείων ακινήτων στο όνομα του (δηλαδή η δήλωση θα υποβληθεί στο όνομα του ανηλίκου).

            16.       Ακίνητο που μεταβιβάστηκε μέσα στο έτος 2010 και είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγουμένων ετών πως θα διαγραφεί;

Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δήλωση Ε9 έτους 2011, και στην πρώτη σελίδα του εντύπου στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2009» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2010» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό της δήλωσης θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβιβάστηκε και στη στήλη «κωδ. μεταβολής» (24 του πίνακα 1 και 22 του πίνακα 2) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 3 (διαγραφή ακινήτου).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως αύξων αριθμός του ακινήτου, σε περίπτωση που έχει αποσταλεί το εκκαθαριστικό σημείωμα ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) έτους 2008 θα αναγραφεί υποχρεωτικά ο αριθμός Α.Τ.ΑΚ. που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα και όχι ο αύξων αριθμός ακινήτου.  Μόνο στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. ως αύξων αριθμός θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά.

17.       Πως γίνεται η μεταβολή ακινήτου που έχει ήδη δηλωθεί στο έντυπο Ε9 προηγουμένων ετών;

Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δήλωση Ε9 έτους 2011, και στην πρώτη σελίδα του εντύπου στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2009» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2010» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό του εντύπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβάλλεται, στην κατάσταση που είναι την 1η Ιανουαρίου 2011 και στη στήλη «κωδ. μεταβολή» (24 του πίνακα 1 και 22 του πίνακα 2) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει ήδη δηλωθεί).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως αύξων αριθμός του ακινήτου, σε περίπτωση που έχει αποσταλεί το εκκαθαριστικό σημείωμα ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) έτους 2008 θα αναγραφεί υποχρεωτικά ο αριθμός Α.Τ.ΑΚ. που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα και όχι ο αύξων αριθμός ακινήτου. Σε περίπτωση όμως που έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τότε αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Τ.ΑΚ. από το εκκαθαριστικό έτους 2009.

Μόνο στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. ως αύξων αριθμός θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά.

18.       Πως δηλώνεται ακίνητο που αποκτήθηκε εντός το έτους 2010;

Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δήλωση Ε9 έτους 2011, και στην πρώτη σελίδα του εντύπου στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2009» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2010» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στη στήλη «κωδ. μεταβολής» του εσωτερικού του εντύπου (24 του πίνακα 1 και 22 του πίνακα 2) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου, στο εσωτερικό του εντύπου, θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης Ε9 προηγουμένων ετών.

19.       Με το Ε9 υποβάλλονται και οι τίτλοι κυριότητας;

ΟΧΙ, υποχρεούται όμως ο υπόχρεος στις σημειώσεις φορολογουμένου να αναγράψει τον αριθμό παραστατικού και την ημερομηνία αυτού που αποδεικνύει τη μεταβολή, (π.χ. συμβόλαιο, άδεια οικοδομής κλπ).

            20.       Ποια ακίνητα γράφονται στον πίνακα 1 και ποια στον πίνακα 2 του εντύπου Ε9;

Στον πίνακα 1 γράφονται όλα τα κτίσματα που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

 Επίσης στον ίδιο πίνακα γράφονται τα στοιχεία των εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικοπέδων είτε έχουν κτίσματα είτε όχι.

Στον πίνακα 2 αναγράφονται όλα τα γήπεδα-εκτάσεις που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

            21.       Ακίνητο που αποκτήθηκε μέσα στο έτος 2010 και μεταβιβάστηκε το ίδιο έτος υποχρεούται ο υπόχρεος να το αναγράψει στο Ε9 έτους 2011;

            Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η αναγραφή του συγκεκριμένου ακινήτου στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

            22.       Νομικό πρόσωπο που διέκοψε τις εργασίες του μέχρι την 31-12-2010 υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων;

ΝΑΙ, όλα τα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλλει δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών και διέκοψαν τις εργασίες τους μέχρι 31-12-2010, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, συμπληρώνοντας στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία τους, σημειώνοντας «Χ» στην αντίστοιχη ένδειξη «διαγραφή λόγω διακοπής εργασιών».

Τι πρέπει να ελέγχει κανείς πριν την αποστολή του Ε9;

 

Στην πρώτη σελίδα του έντυπου πρέπει να είναι συμπληρωμένα :

1.Ο αριθμός καταχώρησης της δήλωσης ώστε να συμφωνεί η τιμή του αριθμού καταχώρησης από το σύστημα TAXIS, με αυτή που αναγράφεται στο έντυπο.

2)Οι αριθμοί του ΑΦΜ όλων των μελών που έχουν δικαιώματα σε ακίνητο

3) κωδικός της Δ.Ο.Υ. παραλαβής της δήλωσης.

4)Το είδος της δήλωσης έτους 2011.

5)Πρέπει να είναι διαγραμμισμένη η σχέση με τον Υπόχρεο με μια από τις δύο επιλογές (ΣΥΖ – ΤΕΚ)

►Στον πίνακα 1 

1.Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη είτε η στήλη 1 με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) εφόσον αυτός έχει χορηγηθεί, είτε η στήλη 2 με τον αύξοντα αριθμό.

2.Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένα τα στοιχεία της Διεύθυνσης του ακινήτου (στήλες 3, 4, 4α, 5, 25 και 7) και κατά περίπτωση οι στήλες 6, 7 και 8 του Πίνακα 1, ώστε να προσδιορίζεται η ακριβής θέση του περιουσιακού δικαιώματος.

3.Πρέπει να είναι ΠΑΝΤΑ συμπληρωμένη η στήλη «ΕΝΔΕΙΞΗ Α.Π.Α.Α.» με τον αντίστοιχο κωδικό. Οι τιμές που μπορεί να λάβει η στήλη αυτή είναι 1 ή 2.

4.Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» με τον αντίστοιχο κωδικό. Οι τιμές που μπορεί να λάβει η στήλη αυτή είναι από 1 έως 13 κατά περίπτωση.

5.Η στήλη «ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» συμπληρώνεται με τους υποδεικνυόμενους κωδικούς εφόσον απαιτείται η αναγραφή τους. Οι τιμές που μπορεί να λάβει η στήλη αυτή είναι από 1 έως 6 ή 99 και δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δύο τιμές διαχωρισμένες με κόμμα.

6.Η στήλη «ΟΡΟΦΟΣ» συμπληρώνεται μόνο με τους υποδεικνυόμενους κωδικούς αλλά με ένα μόνο αριθμό (π.χ. για μεζονέτα που αναπτύσσεται στο Ισόγειο και τον 1ο όροφο κτίσματος θα αναγραφεί στη στήλη όροφος ο κωδικός 1 και όχι 0,1). Επισημαίνεται πως όταν δηλώνεται μόνο οικόπεδο (κατηγορία ακινήτου 4) η στήλη όροφος δεν συμπληρώνεται.

7.Οι στήλες που αφορούν έτος (στήλες 14, 17 και 21) συμπληρώνονται πάντα με τετραψήφιο αριθμό. Οι στήλες 17 και 21 συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση εμπράγματου δικαιώματος 2 ή 3. Σε περίπτωση που και οι δύο στήλες 17 και 21 είναι συμπληρωμένες πρέπει να συμπίπτουν.

8.Οι στήλες που αφορούν το είδος εμπραγμάτου δικαιώματος (στήλες 15 και 19) είναι πάντα συμπληρωμένες – κατά περίπτωση – και οι τιμές που μπορούν να λάβουν είναι 1, 2 ή 3. Σε περίπτωση που και οι δύο στήλες 15 και 19 είναι συμπληρωμένες πρέπει να συμπίπτουν.

9.Όλες οι στήλες που αφορούν επιφάνεια (12, 13, 18 και 22) συμπληρώνονται σε τετραγωνικά μέτρα και μέχρι 2 δεκαδικά ψηφία.

10.Οι στήλες που αφορούν ποσοστά συνιδιοκτησίας (16 και 20) μπορούν να λάβουν κατά μέγιστο την τιμή 100 και μέχρι 5 δεκαδικά ψηφια Προσοχή! Ειδικά στη στήλη 20 (ποσοστό συνιδιοκτησίας οικοπέδου) δεν συμπληρώνονται ποτέ χιλιοστά.

11. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» με τον κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη που υπάρχει προεκτυπωμένος στη πρώτη σελίδα της δήλωσης και αντιστοιχεί στα στοιχεία του.

12. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ» με τον κωδικό 1, 2 ή 3 και μόνο.

►Πίνακας 2

1.Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη μόνο η στήλη 2 με τον αύξοντα αριθμό με τον οποίο έχει καταχωρηθεί το αγροτεμάχιο για πρώτη φορά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

2.Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένα τα στοιχεία της Διεύθυνσης του ακινήτου (στήλες 3, 4, 4α, 5, και 25) του Πίνακα 2.

3.Πρέπει να έχει συμπληρωθεί μια τουλάχιστον από τις στήλες 10 έως 16 του Πίνακα 2 με την επιφάνεια του αγροτεμαχίου. Επισημαίνεται πως η επιφάνεια αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα μέχρι 2 δεκαδικά ψηφία και όχι σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα μέτρησης επιφανειών (π.χ. στρέμματα).

4.Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη που αφορά το είδος εμπραγμάτου δικαιώματος (στήλη 18) με τον αριθμό 1, 2 ή 3 κατά περίπτωση.

5.Η στήλη που αφορά το έτος (στήλη 20) συμπληρώνεται πάντα με τετραψήφιο αριθμό.

6.Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» με τον κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη που υπάρχει προεκτυπωμένος στη πρώτη σελίδα της δήλωσης και αντιστοιχεί στα στοιχεία του

7.Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ» με τον κωδικό 1, 2 ή 3 και μόνο.

Ποιά είναι τα συνηθέστερα λάθη σύμφωνα με τις δηλώσεις των ετών 2005-2008;

1.Υπάρχει ένδειξη για δήλωση που αφορά αποβιώσαντα χωρίς να έχει δηλωθεί ο θάνατος στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

2.Ο ίδιος Α.Φ.Μ. αναγράφεται σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες

3.Χρησιμοποιείται ο ίδιος Α/Α σε περισσότερες από μία γραμμές του εσωτερικού του εντύπου

4.Δεν αναγράφεται Α/Α σε κάποιες γραμμές του εσωτερικού του εντύπου Χρησιμοποιούνται ομοιωματικά σε κάποιες γραμμές του εσωτερικού του εντύπου

5.Έχει αναγραφεί στη στήλη «Κατηγορία Ακινήτου» κωδικός που αντιστοιχεί σε κτίσμα αλλά δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι στήλες που αντιστοιχούν σε αυτό.

6.Έχει αναγραφεί κατηγορία ακινήτου – οικόπεδο και τα στοιχεία του οικοπέδου έχουν αναγραφεί στις στήλες του κτίσματος.

7.Δεν συμπληρώνονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας

8.Αναγράφονται λανθασμένα υπερβολικά μεγάλες τιμές σε επιφάνειες (π.χ. για κατηγορία ακινήτου 1 έχουν συμπληρωθεί τετραγωνικά μέτρα κυρίων χώρων 9.200).

Τα υπό ανέγερση κτίσματα και πως δηλώνονται στο έντυπο Ε9

  

Το κρίσιμο στοιχείο που θα καθορίσει με ποιον τρόπο θα εμφανιστεί η υπό ανέγερση οικοδομή στο έντυπο Ε9, είναι το στάδιο των εργασιών.

  • Αν την 1η Ιανουαρίου 2011 δεν είχαν ξεκινήσει οι εργασίες είναι προφανές ότι θα δηλωθούν μόνο τα στοιχεία του οικοπέδου.

  • Αν την 1η Ιανουαρίου 2011 είχε γίνει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας αλλά δεν είχε προχωρήσει η κατασκευή του σκελετού, και πάλι θα δηλωθούν μόνο τα στοιχεία του οικοπέδου.

  • Αν είχαν ολοκληρωθεί τα μπετά την 1η Ιανουαρίου 2011, τότε ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να εμφανίσει σε ξεχωριστές γραμμές όλες τις ιδιοκτησίες όπως ακριβώς περιγράφονται στην άδεια οικοδομής ή στην πράξη της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας. Τα κλειστά πάρκινγκ και οι αποθήκες στις οποίες αναλογούν ποσοστά επί του οικοπέδου, αναγράφονται σε ξεχωριστές γραμμές στο Ε9.

Προσοχή: Πρέπει να δηλώσετε ότι αυτές οι ιδιοκτησίες είναι ημιτελείς καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο φόρος ακινήτων θα είναι υψηλότερος.

    Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση που οι εργασίες ξεκίνησαν πριν το 2010 και ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της περυσινής χρονιάς. Έστω ότι πριν από το 2009 αγοράσατε ένα οικόπεδο και ότι ξεκινήσατε και την ανέγερση της οικοδομής μέσα στο 2010. Θεωρείται αυτονόητο ότι σε προηγούμενα έντυπα Ε9 έχετε δηλώσει τα στοιχεία του οικοπέδου. Στο φετινό έντυπο Ε9 θα πρέπει να αναγράψετε τα στοιχεία του κτίσματος (είτε έχει αποπερατωθεί είτε βρίσκεται υπό ανέγερση) και ταυτόχρονα να διαγράψετε τα στοιχεία του οικοπέδου υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης. Αυτό συμβαίνει επειδή η αξία του οικοπέδου, ουσιαστικά ενσωματώνεται στην αξία των κτισμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

    Από το έτος 2011 υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι ο εργολάβος για τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που ο τελευταίος θα υποδείξει, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών ετών από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν εκμισθωθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθεί από τον εργολάβο εντός των τριών αυτών ετών.
    Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, οι οικοπεδούχοι, επί των ακινήτων των οποίων ανεγείρονται κτίσματα από εργολάβους, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για να διαγράψουν τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί στους εργολάβους ή σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον έχουν παρέλθει τρία έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν χρησιμοποιηθεί ή εκμισθωθεί από τους εργολάβους μέσα στα τρία έτη. Αντίθετα, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για τα ακίνητα αυτά είναι οι εργολάβοι, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011, αναγράφοντας τα ακίνητα που θα λάβουν ως αντάλλαγμα, σύμφωνα με το εργολαβικό προσύμφωνο.
    Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για διαγραφή ή αναγραφή από τους οικοπεδούχους ή εργολάβους αντίστοιχα, των ακινήτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλονται για οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί εντός του έτους 2007 ή προγενέστερα. Δηλαδή, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για την ανωτέρω περίπτωση υποβάλλονται το πρώτο έτος μετά το έτος συμπλήρωσης της τριετίας. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
    Οικοδομική άδεια εκδόθηκε την 12η Φεβρουαρίου 2007. Η σχετική δήλωση μεταβολής στοιχείων ακινήτων πρέπει να υποβληθεί το έτος 2011, καθώς η τριετία συμπληρώνεται την 12η Φεβρουαρίου 2010 και συνεπώς το έτος 2011 είναι το πρώτο έτος μετά το έτος συμπλήρωσης της τριετίας (2010).
    Οι οικοπεδούχοι που υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για να διαγράψουν ακίνητα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνυποβάλουν φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας και του εργολαβικού προσυμφώνου. Τα ίδια παραστατικά συνυποβάλουν και οι εργολάβοι για να αναγράψουν τα εν λόγω ακίνητα στη δήλωση στοιχείων ακινήτων τους έτους 2011.

Ο Α.Τ.ΑΚ είναι μοναδικός για κάθε ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα ανά ιδιοκτήτη του Ε9

    Ο Α.Τ.ΑΚ είναι μοναδικός για κάθε ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα ανά ιδιοκτήτη. Αν έχουμε αλλαγή στον ιδιοκτήτη τότε έχουμε και νέο Α.Τ.ΑΚ, αν όμως έχουμε μεταβολή ή διαγραφή στο ακίνητο ή στο εμπράγματο δικαίωμα τότε ο Α.Τ.ΑΚ για τον ιδιοκτήτη που τον έχει αποκτήσει με το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή εάν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008 θα πρέπει να αναγραφεί. Κατά την εισαγωγή νέου ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος δεν συμπληρώνεται η στήλη του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.), παρά μόνο αυτή του αύξοντα αριθμού.

    Κατά τη μεταβολή ή διαγραφή του ακινήτου υποχρεωτικά αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή εάν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό του 2009.

    Τονίζεται ότι στο έντυπο Ε9 έτους 2011 γράφεται οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων ακινήτων ή διαγραφή ακινήτων, η οποία πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά εντός του έτους 2010 και η εισαγωγή νέου ακινήτου που αποκτήθηκε το έτος 2010.

Συχνές Ερωτήσεις

1. Με ποιο τρόπο θα δημιουργήσω το αρχείο για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής υποβολής της Δήλωσης Ε9;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το αρχείο δημιουργείται :

-Είτε με τη βοήθεια του σχετικού προγράμματος της Γ.Γ.Π.Σ. που μπορείτε να κατεβάσετε από  εδώ.

-Είτε απευθείας από το μηχανογραφικό σύστημα που τυχόν διαθέτετε, βάσει των προδιαγραφών γραμμογράφησης που έχουν καθοριστεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. και θα βρείτε  εδώ.

2. Θέλω να χρησιμοποιήσω την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής της Δήλωσης Ε9, όμως, όταν ανοίγω το πρόγραμμα της Γ.Γ.Π.Σ. που εγκατέστησα στον υπολογιστή μου, εμφανίζονται άγνωστοι χαρακτήρες τους οποίους δεν μπορώ να διαβάσω.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει πλήρεις ελληνικές τοπικές ρυθμίσεις.

Για λειτουργικό σύστημα Windows XP, ακολουθήστε τα παρακάτω (η διαδικασία είναι παρόμοια και σε άλλα λειτουργικά συστήματα της Microsoft):

Πηγαίνετε στον "Πίνακα Ελέγχου" ("Control Panel" σε αγγλικά Windows XP), μέσω του μενού "Έναρξη" ("Start"). Εκτελέστε το "Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας" ("Regional and Language Options"). Στην οθόνη που ανοίγει και στην καρτέλα "Τοπικές ρυθμίσεις" ("Regional options") επιλέξτε "Ελληνικά" ("Greek") στην πρώτη λίστα που εμφανίζεται. Στη συνέχεια πηγαίνετε στην καρτέλα "Για προχωρημένους" ("Αdvanced") και βεβαιωθείτε ότι στην πρώτη λίστα που εμφανίζεται είναι επιλεγμένα τα "Ελληνικά" ("Greek"). Στη συνέχεια πατήστε "ΟΚ", στο κάτω μέρος του παραθύρου. Πιθανόν να χρειαστεί επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Μετά από αυτό θα πρέπει να μπορείτε να δείτε τα ελληνικά του προγράμματος Ε9.

3. Είμαι εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet και προσπαθώ να συνδεθώ στην Υπηρεσία αλλά όταν πληκτρολογώ τους κωδικούς πρόσβασης το σύστημα με απορρίπτει.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αν είστε νέος/νέα χρήστης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. ή αν ζητήσατε εκ νέου κωδικούς επειδή τους έχετε χάσει, αν δηλαδή λάβατε μόλις το ηλεκτρονικό μήνυμα με τους κωδικούς σας πρόσβασης, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Ε9 από αύριο το πρωί. Αν έχετε κωδικούς πρόσβασης από παλαιότερα, ελέγξτε την πιθανότητα να περιέχουν (και οι δύο ή ο ένας από αυτούς) ελληνικούς χαρακτήρες. Σε τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε για την μετατροπή των κωδικών σας (στην σελίδα που αφορά στις ηλεκτρονικές υποβολές, στην πρώτη επιλογή, θα βρείτε αυτή τη δυνατότητα) ώστε να περιέχουν μόνο λατινικούς χαρακτήρες ή αριθμούς. Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Ε9 από το πρωί της επόμενης μέρας, μετά την τροποποίηση των κωδικών σας.

4. Υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του αρχείου που μπορώ να υποβάλω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το μέγιστο μέγεθος αρχείου που μπορεί να υποβληθεί είναι 3 ΜΒ.

5. Πώς θα είμαι βέβαιος/η ότι συμπλήρωσα σωστά τη Δήλωση Ε9;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με την υποβολή του αρχείου, αυτό ελέγχεται από τον server της ΓΓΠΣ. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα κατά τον έλεγχο, δηλαδή εάν το αρχείο δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας, επιστρέφεται λίστα με τα σχετικά λάθη για να είναι δυνατή η διόρθωση και η επανυποβολή του αρχείου.

Μετα την αποστολή και επιτυχή παραλαβή του αρχείου σας από την ΓΓΠΣ μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο της δήλωσής σας επιλέγοντας " Γενικά Στοιχεία" και "Πίνακες 1 και 2" μέσα από την σελίδα υποβληθεισών δηλώσεων.

Είναι ευνόητο ότι η υπηρεσία δεν μπορεί να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων ως προς το φορολογικό τους περιεχόμενο.

6. Σε περίπτωση που υποβάλλω τη Δήλωση Ε9 και εκ των υστέρων διαπιστώσω ότι δεν συμπλήρωσα όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, τι πρέπει να κάνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η Δήλωση Ε9 που ο ενδιαφερόμενος υπέβαλε επιτυχώς, φυλάσσεται στο σύστημα μέχρι τη στιγμή που θα την οριστικοποιήσει.

Μέχρι την οριστικοποίηση της Δήλωσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί ανά πάσα στιγμή (εντός της προθεσμίας υποβολής των Δηλώσεων Ε9) να υποβάλει νέα Δήλωση η οποία θα αντικαταστήσει την παλιά.

7. Σε περίπτωση που οριστικοποιήσω τη Δήλωση Ε9 και εκ των υστέρων διαπιστώσω ότι δεν συμπλήρωσα όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, τι πρέπει να κάνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Συνιστάται να οριστικοποιείται η Δήλωση εφόσον είστε σίγουροι ότι είναι απόλυτα σωστή, όσον αφορά στα δηλωθέντα ακίνητα.

Μετά την οριστικοποίηση δεν είναι δυνατή η επανυποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά έστω και αν δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής. Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υποβάλει τροποποιητική/συμπληρωματική Δήλωση στη Δ.Ο.Υ. του.

8.Πώς μπορώ να έχω αποδεικτικό της υποβολής της Δήλωσής μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από την σελίδα υποβληθεισών δηλώσεων, επιλέξτε «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ». Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο μετά την οριστικοποίηση της Δήλωσης.

9. Πώς μπορώ να δω και να εκτυπώσω Δήλωση που έχει υποβληθεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μετα την αποστολή και επιτυχή παραλαβή του αρχείου σας από την ΓΓΠΣ μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο της δήλωσής σας επιλέγοντας " Γενικά Στοιχεία" και "Πίνακες 1 και 2" μέσα από την σελίδα υποβληθεισών δηλώσεων.

Με την πρώτη επιλογή (" Γενικά Στοιχεία") εμφανίζεται νέο παράθυρο, όπου φαίνεται η πρώτη σελίδα της Δήλωσης στη οποία αναγράφονται τα στοιχεία του δηλούντος, συζύγου, τέκνων, αντικλήτου κλπ.

Με τη δεύτερη επιλογή ( "Πίνακες 1 και 2") εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο όπου φαίνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί (Εάν ο συνολικός αριθμός ακινήτων είναι έως 100).

Οι σελίδες είναι σχεδιασμένες ώστε να μπορούν να εκτυπωθούν σε φύλλο μεγέθους Α4. Για να εκτυπωθεί σωστά η σελίδα με τους πίνακες 1 και 2 θα πρέπει η εκτύπωση να γίνει σε οριζόντια διάταξη χαρτιού (landscape)

10.Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής της Δήλωσης Ε9;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση taxisnet@taxisnet.gr ή info@gsis.gr.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε φορολογικές πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωση της Δήλωσης Ε9:

- αναζητείστε τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών  εδώ

- απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ. σας ή στην αρμόδια 13η Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ο.Υ. και των κεντρικών δ/νσεων του Υπουργείου θα βρείτε  εδώ

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 (ΕΝΤΥΠΟ Ε9)

Α. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Ε9 το έτος 2010 έχει:

• Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2009 απέκτησε εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα.

• Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2009 είχε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη.

• Κάθε υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 (ετών 2005 έως 2009) συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη εφόσον έχουν επέλθει εντός του έτους 2009 μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.

Οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που πρέπει να δηλωθούν είναι ο γάμος, εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευόμενων μελών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ή ο θάνατος.

Τονίζεται ότι διαγραμμίζονται πάντοτε οι ενδείξεις «ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ Ε9 ΤΑ ΕΤΗ 2005 ΕΩΣ 2008» και «ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ Ε9 ΤΟ ΕΤΟΣ 2009» της πρώτης σελίδας του εντύπου καθώς αποτελούν υποχρεωτικά πεδία.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2010 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1. Υποβολή δήλωσης Ε9 για πρώτη φορά το έτος 2010

Τα φυσικά πρόσωπα που δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 τα έτη 2005 έως 2009, απέκτησαν όμως εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα μέσα στο έτος 2009, θα υποβάλλουν δήλωση Ε9 έτους 2010 σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2008» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2009» θα σημειωθεί «Χ» στα τετραγωνίδια «ΟΧΙ» για όλα έτη.

2. Εισαγωγή νέου ακινήτου που αποκτήθηκε το έτος 2009 από υπόχρεο, που έχει υποβάλει δήλωση Ε9

Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2010 σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2008» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2009» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Η ένδειξη «ΟΧΙ» θα διαγραμμιστεί επίσης εάν ο φορολογούμενος έχει υποβάλει δήλωση Ε9 σε κάποιο από τα έτη 2005 έως 2008 χωρίς να δηλώσει ακίνητα στο εσωτερικό του εντύπου. Ομοίως, ο φορολογούμενος θα διαγραμμίσει «ΟΧΙ» εάν το έτος 2009 υπέβαλε δήλωση χωρίς να δηλώσει ακίνητα στο εσωτερικό του εντύπου. Ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου, στο εσωτερικό του εντύπου, θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης Ε9 προηγούμενων ετών. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 «Κωδικός Μεταβολής» θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου), κατά περίπτωση.

3. Διαγραφή ακινήτου που είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 που έχουν υποβληθεί τα προηγούμενα έτη

Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2010, σημειώνοντας «X» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2008» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2009» θα διαγραμμιστούν ρι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που διαγράφεται. Επισημαίνεται ότι εάν έχουν επέλθει μεταβολές στα στοιχεία του ακινήτου (μετά την πρώτη καταγραφή του) και αυτές έχουν καταχωρηθεί σε δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών, η αναγραφή των στοιχείων του ακίνητου γίνεται σύμφωνα με την τελευταία περιγραφή αυτού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον στο εμπράγματο δικαίωμα έχει χορηγηθεί Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) υποχρεωτικά αναγράφεται αυτός και όχι αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008. Μόνο στα περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί στο εμπράγματο δικαίωμα Α.Τ.ΑΚ., ως αύξων αριθμός του ακινήτου που διαγράφεται θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 "κωδικός Μεταβολής" θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 3 (διαγραφή ακινήτου) κατά περίπτωση.

4. Μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 που έχουν υποβληθεί τα προηγούμενα έτη

Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2010 σημειώνοντας «X» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2008» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2009» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβάλλεται, στην κατάσταση που είναι την 1η Ιανουαρίου 2010. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον στο εμπράγματο δικαίωμα έχει χορηγηθεί Α.Τ.ΑΚ. υποχρεωτικά αναγράφεται αυτός και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008. Μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί στο εμπράγματο δικαίωμα Α.Τ.ΑΚ., ως αύξων αριθμός του ακινήτου που μεταβάλλεται, θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 «Κωδικός Μεταβολής» θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει ήδη δηλωθεί), κατά περίπτωση.

Τονίζεται ότι στο έντυπο Ε9 έτους 2010 γράφεται οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων ακινήτων ή δια-γραφή ακινήτων, η οποία πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά εντός του έτους 2009.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2010 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1. Μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης λόγω γάμου εντός του 2009 Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος - σύζυγος υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010 μόνο όταν η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία έχουν καταχωρηθεί σε δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφονται τα στοιχεία της συζύγου διαγραμμίζοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Εισαγωγή». Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου και κανένα άλλο ακίνητο που είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, διότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων τους.

2. Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Υπόχρεος - γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα τέκνου του, το οποίο το 2010 δεν είναι προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010 και στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφει το τέκνο σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο -Τέκνο» και «Μεταβολή σχέσης - Διαγραφή - `Αλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο - γονέα δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του τέκνου και κανένα άλλο ακίνητο που είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών. Το τέκνο δεν θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010, διότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων του.

3. Διακοπή σχέσης των συζύγων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος - σύζυγος που τα προηγούμενα έτη είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου του στο κοινό Ε9, υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τη σύζυγο σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Διαγραφή - `Αλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο - σύζυγο δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου και κανένα άλλο ακίνητο που είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών. Η σύζυγος δεν θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010, διότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων της.

4. Μεταβολή λόγω θανάτου υποχρέου σε δήλωση Ε9

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση αποβιώσει μέχρι 31-12-2009, οι κληρονόμοι του θα υποβάλλουν έντυπο Ε9 έτους 2010 συμπληρώνοντας, τόσο τα στοιχεία του θανόντος σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «Διαγραφή λόγω θανάτου», όσο και τα στοιχεία των λοιπών μελών που είχαν αναγραφεί στις δηλώσεις των προηγούμενων ετών του αποβιώσαντος σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «Μεταβολή - Διαγραφή - `Αλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφεί κανένα ακίνητο.

5. Μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης, λόγω θανάτου της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών που είχαν ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά

Σε περίπτωση που η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη του υποχρέου σε δήλωση αποβιώσουν μέχρι 31-12-2009, ο υπόχρεος θα υποβάλλει έντυπο Ε9 έτους 2010 συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους και θα σημειώσει «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «Μεταβολή σχέσης - Διαγραφή - Λόγω θανάτου». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του θανόντος.

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2010 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

1. Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και υπάρχουν μεταβολές στα ακίνητά του την 1η Ιανουαρίου 2010 Το τέκνο, το οποίο δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφόσον επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του οφείλει να υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010 με την οποία δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων του. Στο εσωτερικό του εντύπου θα γραφούν όλα τα στοιχεία των ακινήτων που προστίθενται, διαγράφονται ή μεταβάλλονται, κατά περίπτωση. Ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων αναγράφεται 20101, 20102, .., 201010, 201011 κ.ο.κ. Προσοχή: Εφόσον στο εμπράγματο δικαίωμα έχει χορηγηθεί Α.Τ.ΑΚ. υποχρεωτικά αναγράφεται αυτός και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 του γονέα του. Μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί στο εμπράγματο δικαίωμα Α.Τ.ΑΚ., ως αύξων αριθμός των στοιχείων του ακινήτου που μεταβάλλονται ή διαγράφονται θα αναγραφεί εκείνος των δηλώσεων Ε9 προηγούμενων ετών του γονέα του. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 «Κωδικός Μεταβολής» θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει δηλωθεί) ή 3 (διαγραφή ακινήτου), κατά περίπτωση.

Ο υπόχρεος - γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα του τέκνου, υποχρεούται στη δήλωση Ε9 έτους 2010 να διαγράψει το τέκνο στην πρώτη σελίδα του εντύπου.

2. Σύζυγος που για οποιανδήποτε λόγο υποβάλει μόνη (κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.) δήλωση φορολογίας εισοδήματος και έχει μεταβολές στα ακίνητα της την 1η Ιανουαρίου 2010 Η σύζυγος, η οποία υποβάλει μόνη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εφόσον επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητα της οφείλει να υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010 με την οποία δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων της. Στο εσωτερικό του εντύπου θα γραφούν όλα τα στοιχεία των ακινήτων που προστίθενται, διαγράφονται ή μεταβάλλονται. Ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων αναγράφεται 20101, 20102, .., 201010, 201011 κ.ο.κ. Προσοχή: Εφόσον στο εμπράγματο δικαίωμα έχει χορηγηθεί Α.Τ.ΑΚ. υποχρεωτικά αναγράφεται αυτός και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 του συζύγου. Μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί στο εμπράγματο δικαίωμα Α.Τ.ΑΚ., ως αύξων αριθμός της αναγραφής των στοιχείων του ακινήτου που μεταβάλλεται ή διαγράφεται, θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 «Κωδικός Μεταβολής» θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει δηλωθεί) ή 3 (διαγραφή ακινήτου), κατά περίπτωση.

Ο υπόχρεος - σύζυγος που τα προηγούμενα έτη είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου στο κοινό Ε9, υποχρεούται στη δήλωση Ε9 έτους 2010 να διαγράψει τη σύζυγο στην πρώτη σελίδα του εντύπου.

3. Τέλεση γάμου εντός του 2009 με παράλληλη μεταβολή των ακινήτων εντός του ιδίου έτους Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος - σύζυγος υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία της συζύγου σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Εισαγωγή». Στο εσωτερικό του εντύπου δηλώνονται μόνο οι μεταβολές της περιουσιακής τους κατάστασης οι οποίες επήλθαν εντός του έτους 2009. Ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων αναγράφεται 20101, 20102, ..., 201010, 201011, κ.ο.κ. Προσοχή:

Εφόσον στο εμπράγματο δικαίωμα έχει χορηγηθεί Α.Τ.ΑΚ. υποχρεωτικά αναγράφεται αυτός και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 του ιδίου ή της συζύγου. Μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί στο εμπράγματο δικαίωμα Α.Τ.ΑΚ., ως αύξων αριθμός του ακινήτου που μεταβάλλεται ή διαγράφεται θα αναγραφεί ο αύξων αριθμός του ακινήτου με τον οποίο είχε δηλωθεί στο έντυπο Ε9 (καθενός εκ των συζύγων) τα προηγούμενα έτη. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 «Κωδικός Μεταβολής» θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει δηλωθεί) ή 3 (διαγραφή ακινήτου), κατά περίπτωση.

4. Τέκνο - προστατευόμενο μέλος ή σύζυγος του υποχρέου σε δήλωση οι οποίοι απέκτησαν ακίνητα ή

εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά για πρώτη φορά το έτος 2009 Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος (γονέας ή σύζυγος) υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία του τέκνου ή της συζύγου κατά περίπτωση σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο - Τέκνο» ή «Σχέση με τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Εισαγωγή». Στο εσωτερικό του εντύπου ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό των δηλώσεων Ε9 των προηγούμενων ετών του υποχρέου (γονέα ή συζύγου). Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 «Κωδικός Μεταβολής» θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου), κατά περίπτωση.

Ε. ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2010 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Φ.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις που συνοικούν και βαρύνουν τον υπόχρεο ανιόντες των συζύγων, ανήλικοι συγγενείς μέχρι τον 3ο βαθμό ορφανοί από πατέρα και μητέρα και ανύπαντροι ή χήροι ή διαζευγμένοι αδελφοί και αδελφές με αναπηρία 67% και πάνω (ΠΙΝΑΚΑΣ 9 περίπτωση 2 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος), αυτός θα υποβάλει έντυπο Ε9 για κάθε έναν από αυτούς στο όνομά τους, εφόσον αυτοί έχουν κυριότητα σε ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά. Ωστόσο, εάν οι ανιόντες είναι σύζυγοι, το έντυπο Ε9 θα είναι κοινό γι΄ αυτούς και θα υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου, από τον υπόχρεο σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Σχετικά με τη συμπλήρωση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) των ανωτέρω προστατευόμενων μελών του υποχρέου, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις Α έως Δ του παρόντος.

Για τη συμπλήρωση του περιεχομένου των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ. 1150/2004 και τις Εγκυκλίους ΠΟΛ. 1001/2005 και ΠΟΛ. 1047/2005.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), από το έτος 2008 και επόμενα, υποβάλλεται αυτοτελώς, δηλαδή ανεξάρτητα από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Πληροφορίες ως προς τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) παρέχονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

30.06.2010 Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                                             Αθήνα , 30 Ιουνίου 2010
    ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: Δ12Α΄/1266 / 2010
    ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
    ΤΜΗΜΑ Α΄
    Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                                                                        ΠΟΛ. 1103
    ΤΜΗΜΑ ΦΜΑΠ
    ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΩΣ Π.Δ.
    Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
    Ταχ. Κωδ. :10184 ΑΘΗΝΑ
    Τηλέφωνο : 210 3375317-18, 360
    FAX : 210 3375001

    ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ Α΄34) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

    2. Τις διατάξεις των άρθρων 62 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151) που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

    3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄312/27-12-2005) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.

    4. Τη διευκόλυνση αφενός των φορολογουμένων και αφετέρου την παροχή κινήτρου για την υποβολή των δηλώσεων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

    5. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


    1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν.2238/1994, που αποκτούν εισόδημα, από συμμετοχή σε εταιρεία, κοινοπραξία ή κοινωνία, με βιβλία Α΄, Β΄, Γ΄, κατηγορίας, εφόσον η

    διαχειριστική περίοδος έληξε τους μήνες 11ο και 12ο του έτους 2009, οι πράκτορες, ασφαλειομεσίτες, συγγραφείς κλπ., περιπτώσεις αα), στστ), ζζ), της περίπτ. γ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ , από μισθούς, συντάξεις, αμοιβές ως αξιωματικοί ή κατώτερο πλήρωμα εμπορικών πλοίων, εισόδημα αλλοδαπής κλπ., περιπτώσεις ββ), γγ), δδ), εε), της ίδιας περίπτ., παραγρ. και άρθρου, καθώς και οι εφημεριδοπώλες και όσοι δικαιούνται βεβαιώσεις αμοιβών ή βεβαιώσεις ασφαλίστρων, από Ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, παρατείνεται μέχρι και 5 Ιουλίου 2010 ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

    2. Μέχρι την ίδια ημερομηνία υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9).

    3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

    Ακριβές Αντίγραφο
    Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2010 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ                                   Αθήνα, 29 Απριλίου 2010

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ: Δ12 1055787ΕΞ2010

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α΄

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΜΑΠ                        ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΩΣ Π.Δ.

Ταχ. Δ/νση: Κ.Σερβίας 10 Ταχ.

Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210 3375317-18 ,360

ΦΑΞ: 210 3375001  


    ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2010 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.


    ΑΠΟΦΑΣΗ
    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ34Α) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

    2. Τις διατάξεις των άρθρων 62 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄151) που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

    3. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 23 τουν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/27-12-2005) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.

    4. Την ανάγκη διευκόλυνσης υποβολής των δηλώσεων και την αντιμετώπιση προβλημάτων ορισμένων κατηγοριών επαγγελματιών.

    5. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


    1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν.2238/1994 που αποκτούν εισόδημα, Α) από συμμετοχή σε εταιρεία, κοινοπραξία ή κοινωνία, με βιβλία Α΄, Β΄, Γ΄, κατηγορίας, εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε τους μήνες 11ο και 12ο του έτους 2009, πράκτορες, ασφαλειομεσίτες, συγγραφείς κλπ., περιπτώσεις αα), στστ), ζζ), της περίπτ. γ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ και

    Β) από μισθούς, συντάξεις, αμοιβές ως αξιωματικοί ή κατώτερο πλήρωμα εμπορικών πλοίων, εισόδημα αλλοδαπής κλπ., περιπτώσεις ββ), γγ), δδ), εε), της ίδιας περίπτ., παραγρ. και άρθρου, που λήγουν στις 3 και 4 Μαΐου αντίστοιχα, ορίζεται η 20η Μαΐου.

    Η υποβολή των δηλώσεων της περίπτωσης Α ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, ενώ της περίπτωσης Β μέσα σε είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογουμένου, και με αρχή και για τις δύο περιπτώσεις, για το ψηφίο 1 την 20η Μαΐου 2010.

    2. Ειδικότερα, οι εφημεριδοπώλες και όσοι δικαιούνται βεβαιώσεις αμοιβών ή βεβαιώσεις ασφαλίστρων, από Ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και την 18η Ιουνίου 2010, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

    3. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2010, ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους των παραπάνω παραγράφων, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.

    4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                             Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

15.04.2010 Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2010

  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Αθήνα, 15-4-2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.                                                                    ΠΟΛ: 1041
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8                                    ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών.
10166 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3375 360
E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr
d13.e9@yo.syzefxis.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2010 ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/27-12-2005) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθμ. 2672/3-12-2009 ΦΕΚ 2408/3-12-2009
3. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη στα πλαίσια και της αύξησης του πλήθους των υποβαλλόμενων δηλώσεων ηλεκτρονικά.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Η ηλεκτρονική, μέσω διαδικτύου, υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2010 παρατείνεται μέχρι και την 30η Ιουνίου 2010.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

        Ακριβές Αντίγραφο                                    Ο Υπουργός Οικονομικών
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                       Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Ανακοίνωση σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2010

 

 

Αθήνα, 12.05.2010 

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι σήμερα, Τετάρτη 12 Μαΐου, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2010.

Η Υπηρεσία απευθύνεται σε όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση ακινήτων, που έγιναν εντός του έτους 2009, καθώς και όσα φυσικά πρόσωπα έχουν μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση και υποχρεούνται στην υποβολή Ε9 εξ αυτού του λόγου.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι εφικτή από το δικτυακό τόπο www.gsis.gr  με την επιλογή «Ε9».

Οι ενδιαφερόμενοι που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τη νέα υπηρεσία, πρέπει να συμπληρώσουν προηγουμένως τη δήλωσή τους, είτε με τη χρήση του σχετικού προγράμματος της Γ.Γ.Π.Σ. (το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Ελεύθερα Προγράμματα της Γ.Γ.Π.Σ. για τους χρήστες» της πρώτης σελίδας του δικτυακού τόπου www.gsis.gr) είτε με χρήση δικού τους προγράμματος (που πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές στην ίδια ενότητα). Σημειώνεται ότι για το έτος 2010 που υπάρχουν δύο εκδόσεις του προγράμματος της Γ.Γ.Π.Σ.:

  • Η έκδοση  σε περιβάλλον Windows (περίπου 4 ΜΒ), η οποία περιέχει και το πλήρες ευρετήριο νομών, δήμων και οδών
  • Η έκδοση σε Java (περίπου 4,8 ΜΒ), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χρήστες όλων των λειτουργικών συστημάτων (Linux, Mac OS X αλλά και Windows). Η έκδοση αυτή δεν περιέχει το ευρετήριο δήμων και οδών αλλά ο χρήστης πρέπει να εισάγει μόνος του τις αντίστοιχες πληροφορίες.

Για τη χρήση της υπηρεσίας υποβολής, είναι απαραίτητη η απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet (αν κάποιος είναι ήδη πιστοποιημένος χρήστης δεν χρειάζεται νέους κωδικούς). Στο σύστημα TAXISnet μπορεί να πιστοποιηθεί κάθε φορολογούμενος, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που θα βρει ακολουθώντας τη διαδρομή: www.taxisnet.gr - «Εγγραφή νέου Χρήστη»

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν κωδικούς ή τους έχουν χάσει, πρέπει να έχουν υπόψη ότι απαιτείται χρονικό διάστημα 3-5 εργασίμων ημερών από την υποβολή της φόρμας εγγραφής ή την αίτηση επαναχορήγησης μέχρι την παραλαβή των κωδικών τους.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή της Δήλωσης Ε9 είναι ανεξάρτητη από την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Κατά συνέπεια, η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Ε9, δεν απαιτεί ούτε προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι Δηλώσεις Ε9 μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενες σ' αυτά σε χειρόγραφη - έντυπη ή μαγνητική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΔΙΑΔΠ/Ε/1000/2005 (ΦΕΚ 692/Β/2005) απόφαση. Στην περίπτωση της χειρόγραφης - έντυπης μορφής, ειδικά στα ΚΕΠ τοπικής αρμοδιότητας Υπερνομαρχίας Αθηνών - Πειραιώς και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, η διαδικασία θα πραγματοποιείται για μέχρι και πέντε (5) εγγραφές ακινήτων στη δήλωση Ε9.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο υποστήριξης της υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση taxisnet@taxisnet.gr ή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48.02.552 κάθε εργάσιμη ημέρα από 8:00 έως 18:00.

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2010 και δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                           Αθήνα, 7-4-2010
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.                                                   ΠΟΛ: 1038
    Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8                                                                          ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών.
    10166 Αθήνα
    Πληροφορίες:
    Τηλέφωνο: 210 3375 360
    E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr
    d13.e9@yo.syzefxis.gov.gr


    ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2010 και δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή».


    Α Π Ο Φ Α Σ Η

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/27-12-2005).

    2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίζει κατ έτος τον τύπο και το περιεχόμενο, καθώς και τον τρόπο και τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

    3. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθμ. 2672/3-12-2009 ΦΕΚ 2408/3-12-2009

    4. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


    Άρθρο 1


    1. Για το έτος 2010 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έχει ως το σχετικό υπόδειγμα (έντυπο Ε9), το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

    2. Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, σε έντυπα που παρέχονται δωρεάν από το Δημόσιο, υπογράφεται από τον υπόχρεο και τη σύζυγο, εφόσον έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ή από τον πληρεξούσιο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι αυτό. Όταν η δήλωση υποβάλλεται από πληρεξούσιο, θα συνοδεύεται από τα αποδεικτικά έγγραφα της πληρεξουσιότητας.

    3. Η δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού είναι δυνατό να υποβληθεί σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

    α) οι διαστάσεις του να βρίσκονται μεταξύ των ορίων Α3 και 11Χ13 ½ in. (280 χιλ. Χ 353 χιλ.), εφόσον εμπεριέχονται όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία του εντύπου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσης.

    β) Το χρώμα του εντύπου να είναι αυτό που προβλέπεται για το οικείο έτος.

    γ) Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται να είναι ευανάγνωστη - έντονη, τα γράμματα και οι αριθμοί να μην εφάπτονται μεταξύ τους.

    δ) Οι καταχωρήσεις να μην εφάπτονται ή να καλύπτονται από τις κάθετες ή οριζόντιες γραμμές του εντύπου.

    ε) Δεν επιτρέπεται η χρήση ομοιωματικών κατά τη συμπλήρωση των πινάκων 1 και 2 του εντύπου.

    στ) Δεδομένου ότι το μηχανογραφικό έντυπο είναι συνεχές, κατά την υποβολή του στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει:

    1. σε κάθε σελίδα της υποβαλλόμενης κατάστασης στοιχείων ακινήτων σε μηχανογραφικό έντυπο και στο επάνω αριστερό τμήμα της να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου.

    2. οι δύο σελίδες του υποβαλλόμενου εντύπου να είναι συρραμμένες σταθερά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ενότητα του εντύπου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

    ΄Άρθρο 2

    1. Στις παρατηρήσεις της δήλωσης στοιχείων ακινήτων αναγράφεται:

    i. Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του υποχρέου, ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου αγοράς ή πώλησης, καθώς και το όνομα του συμβολαιογράφου.

    ii. Σε περίπτωση εισαγωγής κληρονομιαίων ακινήτων αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. ή η ταυτότητα ή το ονοματεπώνυμο του αποβιώσαντος και η ημερομηνία θανάτου αυτού.

    iii. Σε περίπτωση μεταβολής που επήλθε σε ακίνητο εντός του έτους 2009, αναγράφονται η ημερομηνία και ο οικείος αριθμός του παραστατικού (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής κ.λπ.) που αποδεικνύει τη μεταβολή.

    2. Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου κατά τον έλεγχο της δήλωσης, όταν το κρίνει απαραίτητο.

    Άρθρο 3

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


           Ακριβές Αντίγραφο                                         Ο Υπουργός Οικονομικών
 
    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                            Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠOΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟIXΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕTOYΣ 2005 (ΕΝΤΥΠΟ Ε9) ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΙOΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟIXΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕTOYΣ 2005 (ΕΝΤΥΠΟ Ε9)

 

ΜΕΡΟΣ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα τους, που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 2005.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.

Με την υπoβoλή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2005, συνυποβάλλεται και δήλωση στοιχείων ακινήτων (νέο έντυπo Ε9) που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2005, στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης αυτής.

Προσοχή, ειδικά για το οικονομικό έτος 2005, υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισoδήματoς, έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία την 1-1-2005 έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή το εμπράγματο δικαίωμα οίκησης σε ακίνητα, εκτός από τα πρoστατευόμενα μέλη των οποίων τα ακίνητα θα συμπεριληφθούν στη δήλωση του υποχρέου τον οποίο βαρύνουν.

Διευκρινίζεται ότι, στο έντυπο Ε9 έτους 2005, δηλώνονται τα ακίνητα που έχει ο υπόχρεος την 1η Ιανουαρίου 2005, ανεξάρτητα από το αν αυτά παραμένουν στην κυριότητα του υποχρέου σε δήλωση κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η δήλωση του Ε9 για εγγάμους, συμπληρώνεται από τον υπόχρεο, σε ενιαίο έντυπο για τη σύζυγο και τα τέκνα που τον βαρύνουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος), εφόσον αυτά έχουν κυριότητα σε ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.

Στις περιπτώσεις που συνοικούν και βαρύνουν τον υπόχρεο ανιόντες των συζύγων, ανήλικοι συγγενείς μέχρι τον 3ο βαθμό ορφανοί από πατέρα και μητέρα και ανύπαντροι ή χήροι ή διαζευγμένοι αδελφοί και αδελφές με αναπηρία 67% και πάνω (ΠΙΝΑΚΑΣ 9 περίπτωση 2 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος), θα συνυποβάλλει ξεχωριστό έντυπο Ε9 στην δήλωση φορολογίας εισοδήματός του, για κάθε έναν από αυτούς στο όνoμά τους, εφόσον έχουν κυριότητα σε ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά. Προκειμένου για ανιόντες που είναι σύζυγοι, το έντυπο Ε9 θα είναι κοινό και θα υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου, από τον υπόχρεο σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η σύζυγος ή τα τέκνα του υποχρέου δεν διαθέτουν Α.Φ.Μ. θα συνυποβάλλεται με τη δήλωση Ε9 υποχρεωτικά έντυπο Μ1 με φωτοτυπία της ταυτότητας για τη σύζυγο, για δε τα ανήλικα τέκνα απαιτείται μόνο πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία της ταυτότητας για όσα έχουν. Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν Α.Φ.Μ. πριν την υποβολή της δήλωσης Ε9, μπορούν να προσέρχονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση σχολάζουσας κληρονομιάς, υποχρέωση για δήλωση των ακινήτων έχει ο κηδεμόνας της, ο οποίος θα συνυποβάλλει ξεχωριστό έντυπο Ε9 στην δήλωση φορολογίας εισοδήματός του, στο όνομα της σχολάζουσας κληρονομιάς.

Έτσι, υποχρέωση υποβολής δήλωσης ακινήτων (έντυπο Ε9) έχει:

• Κάθε άγαμο φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή το εμπράγματο δικαίωμα οίκησης σε ακίνητα.

• Ο έγγαμος φορολογούμενος για τα δικά του ακίνητα, της συζύγου του και των προστατευόμενων τέκνων τους (σε ενιαίο έντυπο).

• Ο υπόχρεος σε δήλωση για λογαριασμό των ανιόντων, καθώς και των λοιπών προσώπων που συνοικούν και τον βαρύνουν σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος (σε ξεχωριστό έντυπο).

• Κάθε νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητα.

• Ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς (σε ξεχωριστό έντυπο).

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος απεβίωσε μέχρι 31-12-2004, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του, που θα υποβληθεί από τους κληρονόμους, δεν θα συνυποβληθεί και το έντυπο Ε9, έστω και αν ο αποβιώσας κατά το χρόνο που ζούσε είχε στην κυριότητά του ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά, θα συμπεριληφθούν στο έντυπο Ε9 που θα υποβληθεί είτε από τους εξ’ αδιαθέτου κληρονόμους, αν δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη είτε από τους εκ διαθήκης κληρονόμους αν έχει δημοσιευθεί διαθήκη, κατά το ποσοστό τους.

 

ΠΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2005

Όλα τα ακίνητα, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2005 και αποκτήθηκαν με οποιαδήποτε αιτία, δηλαδή αγορά, δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά, χρησικτησία κλπ.

 

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η συνυποβολή των τίτλων κυριότητας.

 

Για τις ανάγκες συμπλήρωσης του συγκεκριμένου εντύπου τα ακίνητα θεωρούνται, ότι ανήκουν στον υπόχρεο:

1. Από την ημέρα έκδοσης της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης στις περιπτώσεις:

• δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βούλησης.

• δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται τελεσίδικα δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. λόγω συμπληρώσεως των όρων τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας).

2. Από την ημέρα σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης, σε μεταβίβαση ακινήτου που διενεργείται κατόπιν αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασμού.

3. Από την ημέρα σύνταξης του οριστικού συμβολαίου στις λοιπές περιπτώσεις (αγορά, δωρεά, γονική παροχή κλπ.).

Σε περιπτώσεις συμβολαίων με αίρεση, υπόχρεος για να δηλώσει το ακίνητο είναι:

• ο αγοραστής, σε περίπτωση διαλυτικής αίρεσης.

• ο πωλητής σε περίπτωση αναβλητικής αίρεσης.

4. Σε περίπτωση που εργολάβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο τη μεταβίβαση ακινήτου σε τρίτο και παρέδωσε τη χρήση του ακινήτου σε αυτόν με ιδιαίτερη συμβολαιογραφική πράξη που έχει συνταχθεί μέσα σε δύο μήνες από την παράδοση της χρήσης του ακινήτου, υπόχρεος για την υποβολή Ε9  είναι ο εκ προσυμφώνου αγοραστής. Αν η ημερομηνία παράδοσης αναγράφεται στο προσύμφωνο, δεν απαιτείται χωριστή πράξη παράδοσης.

Όταν στο προσύμφωνο υπάρχει ο όρος της αυτοσύμβασης και δεν έχει συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο μέχρι 31-12-2004, υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου αγοραστής.

Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με προσύμφωνο, υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου πωλητής, ανεξάρτητα αν έχει παραδοθεί η χρήση του ακινήτου στον εκ προσυμφώνου αγοραστή.

5. Στις περιπτώσεις επίδικων ακινήτων υπόχρεος σε δήλωση είναι ο νομέας τους.

6. Στις περιπτώσεις κληρονομιαίων ακινήτων, υπόχρεοι για να δηλώσουν τα ακίνητα είναι:

• Οι εκ διαθήκης κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2004.

• Οι εξ’ αδιαθέτου κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2004.

• Όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου (πρόταση και αποδοχή), εφόσον ο θάνατος έχει συμβεί μέχρι 31-12-2004.

 

ΜΕΡΟΣ Β’

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

Στον πίνακα αυτό ο υπόχρεος θα αναγράψει ευδιάκριτα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ τα πιο κάτω:

 

Προς τη Δ.Ο.Υ. …………..

Να αναγραφεί η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του.

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

Να αναγραφεί ευδιάκριτα ο αριθμός του φορολ

Τονίζεται ότι από το έτος 1997, όλοι οι κάτοχοι ακινήτων υποχρεούνται στην λήψη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

Διευκρινίζεται ότι, όπου συμπληρώνεται ο Α.Φ.Μ., δεν απαιτείται η συμπλήρωση του αριθμού ταυτότητας.

 

Στοιχεία Υποχρέου

Να συμπληρωθούν με κεφαλαία όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του υποχρέου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ορθή συμπλήρωση του Α.Φ.Μ.

Στοιχεία της συζύγου

Να συμπληρωθούν με κεφαλαία όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της συζύγου, σε περίπτωση έγγαμου υποχρέου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ορθή συμπλήρωση του Α.Φ.Μ.

Στοιχεία τέκνων

Να συμπληρωθούν με τα στοιχεία των τέκνων του υποχρέου και της συζύγου, εφόσον τους βαρύνουν σύμφωνα με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος.

Τονίζεται ότι, θα αναγραφούν μόνο τα τέκνα τα οποία έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή το εμπράγματο δικαίωμα οίκησης σε ακίνητα.

Στοιχεία εκπροσώπου ή αντικλήτου

Να γραφούν τα στοιχεία του εκπροσώπου (κηδεμόνα, αντιπροσώπου, προσωρινού διαχειριστή κλπ.).

Παρατηρήσεις φορολογουμένου

Σημειώνεται οποιαδήποτε παρατήρηση ή διευκρίνιση, που αφορά το Ε9 (π.χ. ότι το δηλούμενο ακίνητο είναι επίδικο).

 

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ)

ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)

 

Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται όλα τα κτίσματα που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

Επίσης στον ίδιο πίνακα αναγράφονται τα στοιχεία των εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικοπέδων είτε έχουν κτίσματα είτε όχι.

Σε κάθε γραμμή θα αναγράφεται μια ενιαία ιδιοκτησία (κτίσματα και οικόπεδο).

ΠΡΟΣΟΧΗ!   • Για τα διαμερίσματα και επαγγελματικές στέγες σε πολυκατοικία δεν αναγράφεται το οικόπεδο.

• Επί ενιαίας ιδιοκτησίας σε διαφορετικό στάδιο κατασκευής, τα ημιτελή κτίσματα θα αναγράφονται σε άλλη σειρά.

• Κτίσματα διαφορετικής χρήσης επί οικοπέδου χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, αναγράφονται σε χωριστές γραμμές, ενώ η επιφάνεια του οικοπέδου αναγράφεται στην ίδια γραμμή με το ισόγειο. ΜΟΝΟ στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται και η στήλη συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο (στήλη 22).

 

Συγκεκριμένα:

 

ΣΤΉΛΗ 1:     Η στήλη αυτή συμπληρώνεται από την υπηρεσία.

ΣΤΗΛΗ 2:     Αναγράψτε τον αύξοντα αριθμό του ακινήτου.

ΣΤΗΛΗ 3:     Αναγράψτε το νομό που βρίσκεται το ακίνητο.

ΣΤΗΛΗ 4:     Αναγράψτε το δήμο και το δημοτικό διαμέρισμα ή την κοινότητα που βρίσκεται το ακίνητο.

ΣΤΉΛΗ 5:     Αναγράψτε την οδό και τον αριθμό που βρίσκεται το ακίνητο. Σε περίπτωση μεταφοράς συντελεστή δόμησης, αναγράφονται τα στοιχεία του βαρυνόμενου ακινήτου.

ΣΤΗΛΕΣ 6:   Σημειώστε Χ στην αντίστοιχη στήλη Π (Πρόσοψη) της οδού ή των οδών που το ακίνητο έχει πρόσοψη ή προσόψεις, αφού πρώτα σημειώσετε τις ονομασίες των δρόμων που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ανήκει (στήλες 5 και 7). Όταν το ακίνητο δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο αλλά βρίσκεται σε ακάλυπτο χώρο ή σε αίθριο ή σε στοά δεν συμπληρώνονται οι στήλες 6.

Προσόψεις ακινήτου θεωρούνται, οι πλευρές του που έχουν άνοιγμα (παράθυρο, πόρτα ή προθήκη) σε δρόμo στοά ή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Προκειμένου για οικόπεδα, προσόψεις θεωρούνται οι πλευρές του που συνορεύουν με κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πλατείες κ.λπ.).

Παράδειγμα: Διαμέρισμα πολυκατοικίας έχει πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, ενώ η είσοδος στις πολυκατοικίας είναι επί της οδού Σεβαστουπόλεως. Στην περίπτωση αυτή δεν συμπληρώνονται οι στήλες 6.

ΣΤΗΛΕΣ 7:   Αναγράψτε τους υπόλοιπους δρόμους που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο που ανήκει το ακίνητο, όπου αυτό είναι δυνατό.

ΣΤΉΛΗ 8:     Αναγράψτε τον αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) που βρίσκεται το ακίνητο, εφόσον δεν υπάρχουν ονόματα δρόμων που το περικλείoυν (στην περίπτωση αυτή αναγράφεται ο αριθμός οικοδομικού τετραγώνου που υπάρχει στον τίτλο ιδιοκτησίας του).

ΣΤΗΛΗ 9:     Αναγράψτε τον κωδικό της κατηγορίας του ακινήτου σύμφωνα με τα εξής:

 

ΚΩΔ. 1:          Κατοικία - Διαμέρισμα (πλην μονοκατοικίας), μετά των παρακολουθημάτων και των βοηθητικών χώρων. Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων εντός πυλωτής, αναγράφονται μόνο αν αποτελούν παρακολούθημα συγκεκριμένου κτιρίου.

ΚΩΔ. 2:          Μονοκατοικία.

Μονοκατοικία είναι, το κτίσμα που αποτελεί λειτουργικά μία μόνο κατοικία με τους βοηθητικούς χώρους της (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κ.λπ.), η οποία μπορεί να είναι σε έναν ή σε περισσότερους ορόφους.

Δεν χαρακτηρίζονται μονοκατοικίες:

α. Διώροφος οικοδομή με ισόγειο κατάστημα και 1ο όροφο κατοικία.

β. Ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ισόγειο διαμέρισμα.

γ. Ισόγεια επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ισόγειο διαμέρισμα.

Τα πιο πάνω ισχύουν, ανεξάρτητα αν έχει συσταθεί   πράξη  σύστασης        οριζόντιας ιδιοκτησίας.

ΚΩΔ. 3:          Επαγγελματική στέγη, δηλ. καταστήματα, γραφεία, εμπορικά κέντρα, υπεραγορές καθώς και βιοτεχνίες που στερούνται σχετικής οικοδομικής άδειας και άδειας λειτουργίας βιοτεχνίας.

ΚΩΔ. 4:          Οικόπεδο (όταν το οικόπεδο αναγράφεται σε ενιαία γραμμή με υπάρχον κτίσμα ως κατηγορία ακινήτου αναγράφεται ο κωδικός του κτίσματος).

ΚΩΔ. 5:          Γεωργικά κτίρια, Κτηνοτροφικά κτίρια και Αποθήκες που είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.

Γεωργικά θεωρούνται τα κτίρια στα οποία φυλάσσονται ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα.

Κτηνοτροφικά θεωρούνται τα κτίρια που στεγάζουν ζώα.

Αποθήκες θεωρούνται οι αποθηκευτικοί χώροι οποιουδήποτε μεγέθους, όχι όμως και χώροι στους οποίους ψύχονται τα αποθηκευμένα προϊόντα που υπάγονται στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια.

ΚΩΔ. 6:          Θέσεις στάθμευσης, που είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και έχουν ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.

ΚΩΔ. 7:          Σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, για τους οποίους υπάρχει οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών (από τις κατά τόπους νομαρχίες ή τις Κεντρικές Υπηρεσίες).

Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, τότε χρησιμοποιείται ο κωδικός αριθμός 3 (επαγγελματική στέγη).

ΚΩΔ. 8:          Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια μετά των παραρτημάτων τους, για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Ανάπτυξης (από τις κατά τόπους νομαρχίες ή τις Κεντρικές Υπηρεσίες).

Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, τότε χρησιμοποιείται ο κωδικός αριθμός 3 (επαγγελματική στέγη).

ΚΩΔ. 9:          Ξενοδοχεία και γενικά Τουριστικές Εγκαταστάσεις, δηλ. ξενοδοχεία, μοτέλ, μπαγκαλόους, ξενώνες και κάμπινγκ για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία.

Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, τότε χρησιμοποιείται ο αριθμός 3 (επαγγελματική στέγη).

ΚΩΔ. 10:        Εκπαιδευτήρια, για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας.

Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, τότε χρησιμοποιείται ο κωδικός αριθμός 3 (επαγγελματική στέγη).   

ΚΩΔ. 11:        Αθλητικές εγκαταστάσεις δηλ. γυμναστήρια, κολυμβητήρια, γήπεδα αθλοπαιδιών και γενικά κέντρα άθλησης, για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας.

Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, τότε χρησιμοποιείται ο κωδικός αριθμός 3 (επαγγελματική στέγη).

ΚΩΔ. 12:        Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις πιο πάνω κατηγορίες δηλ. μουσεία, ιεροί ναοί, θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων - συναυλιών-εκθεσιακών κέντρων κ.λπ. (το είδος του κτιρίου πρέπει να προσδιορίζεται στην οικοδομική άδεια).

ΚΩΔ. 13:        Τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

 

ΣΤΗΛΗ 10:   Αναγράψτε τον κωδικό της κατηγορίας ειδικών συνθηκών που ανήκει το ακίνητο, σύμφωνα με τα εξής:

ΚΩΔ. 1:          Κτίσματα ή οικόπεδα που τελούν υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, καθώς και κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.

ΚΩΔ. 2:          Διατηρητέο κτίσμα, εφόσον έχει εκδοθεί η σχετική πράξη, έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και δεν έχει ανακληθεί.

ΚΩΔ. 3:          Δεσμευμένο ακίνητο λόγω - αρχαιολογικής έρευνας ή ακίνητο που τελεί υπό αναστολή οικοδομικών αδειών, εφόσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.

ΚΩΔ. 4:          Οικόπεδο το οποίο δεν είναι οικοδομήσιμο και δεν μπορεί να τακτοποιηθεί.

ΚΩΔ. 5:          Οικόπεδο το οποίο δεν είναι οικοδομήσιμο, αλλά μπορεί να τακτοποιηθεί.

ΚΩΔ. 99:        Κτίσμα, υπό ανέγερση.

 

ΣΤΗΛΗ 11:   Αναγράψτε τον κωδικό του ορόφου του ακινήτου κατά περίπτωση ως εξής:

ΚΩΔ.Υ:          Υπόγειο.

ΚΩΔ. 0:          Ισόγειο.

ΚΩΔ. 1:          1ος όροφος.

ΚΩΔ. 2:          2ος όροφος.    

ΚΩΔ. 3:          3ος όροφος.    

ΚΩΔ. 4:          4ος όροφος κ.λπ.        

Σε περίπτωση που έχουμε μεζονέτα, στη στήλη 12 αναγράφεται το σύνολο των τ.μ. της μεζονέτας σε μια σειρά και στη στήλη του ορόφου αναγράφεται ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου. 

Σε περίπτωση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησής;. για την επιφάνεια όλων των ορόφων πλην του ισογείου που έχει τον κωδικό 0, αναγράφεται ο κωδικός 1.  

ΣΤΗΛΗ 12:   Αναγράψτε την επιφάνεια των κυρίων χώρων του κτίσματoς σε τετραγωνικά μέτρα. Προσοχή τα τετραγωνικά μέτρα αναγράφονται επακριβώς και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 13:   Αναγράψτε τη συνολική επιφάνεια των βοηθητικών χώρων. Βοηθητικοί χώροι θεωρούνται τα πάσης φύσεως ανεξάρτητα κτίσματα που βρίσκονται στον ακάλυπτο ή στον υπόγειο χώρο π.χ. αποθήκες, πλυσταριά, κλειστοί χώροι στάθμευσης, πατάρι κ.λπ.

Αν όμως αυτοί είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες (αν έχουν ποσοστό επί του οικοπέδου), αναγράφονται σε χωριστή σειρά του εντύπου Ε9.

Οι χώροι στάθμευσης σε πυλωτή αναγράφονται μόνο αν αποτελούν παρακολούθημα του ακινήτου.

Προσοχή τα τετραγωνικά μέτρα αναγράφονται επακριβώς και μέχρι δύο        δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 14:   Αναγράψτε το έτος κατασκευής του ακινήτου όπως προκύπτει από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της.      

Άδεια αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες μη ουσιώδους ανακαίνισης, δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της παλαιότητας.

Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, αναγράψτε το έτος κατασκευής το οποίο προκύπτει από κάποιο δημόσιο έγγραφο (π.χ. προγενέστερος τίτλος κτήσης, νομιμοποίηση . αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης, μισθωτήριο συμβόλαιο).

Σε περίπτωση που υπάρχουν τμήματα κτισμάτων με διαφορετική παλαιότητα, αναγράφεται το κτίσμα σε μια γραμμή και ως έτος κατασκευής, το έτος της νεότερης οικοδομικής άδειας.

ΣΤΗΛΗ 15:   Αναγράψτε τον κωδικό του είδους εμπράγματου δικαιώματος κατά περίπτωση ως εξής:

ΚΩΔ. 1:          Πλήρης κυριότητα.

ΚΩΔ. 2:          Ψιλή κυριότητα.

ΚΩΔ. 3:          Επικαρπία ή οίκηση.

Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ιδίου ακινήτου αναγράφονται σε χωριστές γραμμές.

ΣΤΗΛΗ 16:   Αναγράψτε κατά περίπτωση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί τοις εκατόν (%), που αναλογεί στο κτίσμα.

Πρoσoχή τα ποσοστά συνιδιοκτησίας αναγράφονται επακριβώς και μέχρι πέντε δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 17:   Σε περίπτωση που δηλώνεται ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος γέννησης του επικαρπωτή.

ΣΤΗΛΗ 18:   Αναγράψτε την επιφάνεια του οικοπέδου σε τετραγωνικά μέτρα.

Προσοχή τα τετραγωνικά μέτρα αναγράφονται επακριβώς και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 19: Αναγράψτε τον κωδικό του είδους εμπράγματου δικαιώματος κατά περίπτωση ως εξής:

                                                         ΚΩΔ. 1: πλήρης κυριότητα.

                                                         ΚΩΔ, 2: ψιλή κυριότητα.

ΚΩΔ. 3: επικαρπία ή οίκηση.

                   Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί   του ιδίου ακινήτου αναγράφονται σε χωριστές γραμμές.

ΣΤΗΛΗ 20:   Αναγράψτε κατά περίπτωση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί τοις εκατόν (%) που σας αναλογεί στο οικόπεδο.

                   Προσοχή τα ποσοστά συνιδιοκτησίας αναγράφονται επακριβώς και μέχρι πέντε δεκαδικά ψηφία (όχι  σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 21:  Σε περίπτωση που δηλώνεται ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος γέννησης του επικαρπωτή.

 

ΣΤΉΛΗ 22: Στη στήλη αυτή αναγράφεται η συνολική επιφάνεια (σε τετραγωνικά μέτρα με δύο δεκαδικά ψηφία) για κτίσματα διαφορετικής χρήσης επί οικοπέδου χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Τα κτίσματα αναγράφονται σε χωριστές γραμμές, η επιφάνεια δε του οικοπέδου αναγράφεται στην ίδια γραμμή με το ισόγειο π.χ. επί οικοπέδου 500 τ.μ. στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας υπάρχει στο ισόγειο κατάστημα 100 τ.μ. και στον 1ο όροφο οικία 100 τ.μ., χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Σε μία γραμμή θα αναγραφεί η επιφάνεια, το είδος του εμπράγματου δικαιώματος και το ποσοστό συνιδιοκτησίας του καταστήματος και στη συνέχεια θα αναγραφούν τα στοιχεία του οικοπέδου και στη στήλη 22 θα αναγραφεί το άθροισμα των κτισμάτων που υπάρχουν, στο οικόπεδο δηλ. 100+100=200 τ.μ. Η οικία θα αναγραφεί σε ξεχωριστή γραμμή χωρίς να αναγραφούν τα στοιχεία του οικοπέδου.

ΣΤΗΛΗ 23:  Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του ιδιοκτήτη του ακινήτου, όπως αυτός είναι εκτυπωμένος δίπλα από το όνομά του στην πρώτη σελίδα της δήλωσης.

ΣΤΗΛΗ 24:   Αναγράψτε αντίστοιχα:

ΚΩΔ. 1: Για δήλωση νέου ακινήτου.

                     ΚΩΔ. 2: Όταν μεταβάλλονται στοιχεία ακινήτου,

που έχει δηλωθεί.

ΚΩΔ.3: Όταν διαγράφεται ακίνητο.

Προσοχή! Η στήλη 23 συμπληρώνεται μόνο σε περιπτώσεις συμπληρωματικών ή ανακλητικών δηλώσεων Ε9 έτους 2005 (σε αρχική δήλωση δεν συμπληρώνεται).

 

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου μεταξύ συζύγων ή των ανηλίκων τέκνων τους, το ποσοστό συνιδιοκτησίας έκαστου συγκυρίου συμπληρώνεται ως άλλο ακίνητο σε ξεχωριστή σειρά.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΗΛΗ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠOΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟIXΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕTOYΣ 2005 (ΕΝΤΥΠΟ Ε9) ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

 

Στον πίνακα 2 στην έννοια του αγροτεμαχίου, περιλαμβάνονται όλα τα γήπεδα – εκτάσεις – που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός οικισμού.

Τα κτίσματα όλων των κατηγοριών των εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμών, καταχωρούνται στον πίνακα 1 και αναγράφονται στην στήλη 9 με τον αντίστοιχο κωδικό της κατηγορίας που ανήκουν ενώ τα γήπεδα – εκτάσεις αυτών των ακινήτων στον πίνακα 2, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται, δηλαδή αρδευόμενη έκταση, δασική έκταση, μεταλλευτική έκταση κλπ.

 

Συγκεκριμένα:

 

ΣΤΗΛΗ 1: Η στήλη αυτή συμπληρώνεται από την υπηρεσία.

ΣΤΗΛΗ 2: Αναγράψτε τον αύξοντα αριθμό του αγροτεμαχίου.

ΣΤΗΛΗ 3: Αναγράψτε το νομό που βρίσκεται το αγροτεμάχιο.

ΣΤΗΛΗ 4: Αναγράψτε το δήμο και το δημοτικό διαμέρισμα ή την

                    κοινότητα που βρίσκεται το αγροτεμάχιο.

ΣΤΗΛΗ 5: Αναγράψτε την οδό και τον αριθμό ή τη θέση που βρίσκεται το αγροτεμάχιο.

ΣΤΗΛΗ 6: Αναγράψτε το κωδικό της κατηγορίας πρόσοψης σε οδό, ως ακολούθως:

                                  ΚΩΔ. 1: Όταν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε Εθνική ή Επαρχιακή Οδό.

                                                ΚΩΔ. 2: Όταν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε Δημοτική ή Κοινοτική Οδό ή         κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και παραλίας.

                                              ΚΩΛ. 3: Όταν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε Αγροτική ή Ιδιωτική Οδό ή κοινόχρηστο χώρο εκτός αιγιαλού και παραλίας.

                                  ΚΩΛ. 4: Όταν το αγροτεμάχιο είναι τυφλό.

ΣΤΗΛΗ 7: Αναγράψτε τα μέτρα που απέχει το αγροτεμάχιο από τη θάλασσα, εφόσον η απόσταση    αυτή είναι μικρότερη των 800 μέτρων.

ΣΤΗΛΗ 8: Σημειώστε Χ, εφόσον το αγροτεμάχιο έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέο.

ΣΤΗΛΗ 9: Σημειώστε Χ, αν το αγροτεμάχιο είναι αρδευόμενο.

ΣΤΗΛΕΣ 10-16: Αναγράψτε την επιφάνεια του αγροτεμαχίου σε τετραγωνικά μέτρα, κατανεμημένη στις κατηγορίες που αναφέρονται στις στήλες.

Προσοχή τα τετραγωνικά μέτρα αναγράφονται επακριβώς και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 17: Αναγράψτε τη συνολική επιφάνεια όλων των κτισμάτων που βρίσκονται μέσα στο αγροτεμάχιο.

Προσοχή τα τετραγωνικά μέτρα αναγράφονται επακριβώς και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 18: Αναγράψτε τον κωδικό του είδους εμπράγματου δικαιώματος κατά περίπτωση ως εξής:

                                     ΚΩΔ. 1: πλήρης κυριότητα.

                                     ΚΩΔ. 2: ψιλή κυριότητα.

                                     ΚΩΔ. 3: επικαρπία ή οίκηση.

Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ιδίου αγροτεμαχίου,  σε χωριστές γραμμές.

ΣΤΗΛΗ 19: Αναγράψτε κατά περίπτωση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί τοις εκατόν (%) που σας αναλογεί στο αγροτεμάχιο.

Προσοχή τα ποσοστά συνιδιοκτησίας αναγράφονται επακριβώς και μέχρι πέντε δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 20:  Σε περίπτωση που δηλώνεται ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος γέννησης του επικαρπωτή.

ΣΤΗΛΗ 21:  Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου, όπως αυτός είναι εκτυπωμένος δίπλα από το όνομά του στην πρώτη σελίδα της δήλωσης.

ΣΤΗΛΗ 22:   Αναγράψτε αντίστοιχα:

                                       ΚΩΔ. 1: Για δήλωση νέου αγροτεμαχίου.

                                       ΚΩΔ. 2: Όταν μεταβάλλονται στοιχεία αγροτεμαχίου, που έχει δηλωθεί.

                ΚΩΔ. 3: Όταν διαγράφεται αγροτεμάχιο.

Προσοχή! Η στήλη 23 συμπληρώνεται μόνο σε περιπτώσεις συμπληρωματικών ή ανακλητικών δηλώσεων Ε9 έτους 2005. Σε αρχική δήλωση δεν συμπληρώνεται.

 

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου μεταξύ συζύγων ή των ανηλίκων τέκνων τους το ποσοστό συνιδιοκτησίας έκαστου συγκύριου συμπληρώνεται ως άλλο ακίνητο σε ξεχωριστή σειρά.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΗΛΗ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ EΠΙΛΟΓH.

 

Πληροφορίες δίνονται από τις ΔΥΟ, το Γραφείο Πολιτών και τη Δ/νση

Φορολογίας Kεφαλαίου.                                                                          

Τηλ. 3375360 & 3253748

 

Προσοχή:

ΠΟΛ 1001 04.01.2005 Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2005

ΠΟΛ 1047 10.03.2005 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το Ε9

ΠΟΛ 1150 28.12.2004 Συνυποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων

Κατηγορίες ακινήτων

I) Μονοκατοικία

 

I) Μονοκατοικία είναι το ενιαίο κτίσμα εντός του γηπέδου, που αποτελεί λειτουργικά μία μόνο κατοικία η οποία μπορεί να εκτείνεται σε έναν ή σε περισσότερους ορόφους εφόσον επικοινωνούν μεταξύ τους, με τους βοηθητικούς χώρους της (αποθήκες, κλειστές θέσεις στάθμευσης κ.λπ.),.
Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται σε μία γραμμή το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων (στις αντίστοιχες στήλες κυρίων και βοηθητικών χώρων) και τα στοιχεία του γηπέδου εφόσον αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Αν το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού αναγράφεται στον πίνακα 2 και συμπληρώνεται η στήλη συνολική επιφάνεια κτισμάτων (στήλη 17).
Δεν χαρακτηρίζονται μονοκατοικίες:
α) Διώροφος οικοδομή με ισόγειο κατάστημα και 1ο όροφο κατοικία.
β) Ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ανεξάρτητο ισόγειο διαμέρισμα.
γ) Ισόγεια επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ανεξάρτητο ισόγειο διαμέρισμα.
Τα πιο πάνω ισχύουν και αν δεν υπάρχει πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

II) Κατοικία – Διαμέρισμα και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων εντός πυλωτής

 

II) Κατοικία – Διαμέρισμα θεωρείται ό,τι δεν αποτελεί μονοκατοικία, μετά των παρακολουθημάτων και των βοηθητικών χώρων.
Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων εντός πυλωτής, αναγράφονται στην ίδια γραμμή αλλά στη στήλη βοηθητικών χώρων, μόνο αν αποτελούν παρακολούθημα συγκεκριμένου ακινήτου (δηλ. αναφέρονται ως παρακολουθήματα ή ως δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο). Το ίδιο ισχύει και για αποθήκες κατοικιών που δεν αποτελούν ανεξάρτητες ιδιοκτησίες.

III) Επαγγελματική στέγη

 

III) Επαγγελματική στέγη θεωρούνται καταστήματα, γραφεία, εμπορικά κέντρα, υπεραγορές κ.λπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν επαγγελματίας στεγάζεται σε όροφο κτίσματος υπέρ το ισόγειο, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως κατοικία σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, δεν θα δηλωθεί ως επαγγελματική στέγη αλλά ως κατοικία.

IV) Γεωργικά, Κτηνοτροφικά και Αποθήκες

 

IV) Γεωργικά, Κτηνοτροφικά και Αποθήκες θεωρούνται αντίστοιχα τα κτίρια στα οποία φυλάσσονται ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα, τα κτίρια που στεγάζουν ζώα και οι αποθηκευτικοί χώροι οποιουδήποτε μεγέθους, όπως αυτά προσδιορίζονται από την άδεια οικοδομής. Αν δεν υπάρχει άδεια οικοδομής όπως προσδιορίζονται από πρόσφορο δημόσιο έγγραφο
Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται σε μία γραμμή το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων και τα στοιχεία του γηπέδου εφόσον αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Αν το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού αναγράφεται στον πίνακα 2 και συμπληρώνεται η στήλη συνολική επιφάνεια κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο (στήλη 17).
Στην έννοια των γεωργικών και κτηνοτροφικών κτισμάτων και αποθηκών δεν περιλαμβάνονται:
α) Κτίρια μαζικής διαλογής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων .
β) Σφαγεία
γ) Ψυγεία – Αποθήκες
Τα ανωτέρω κτίσματα θεωρούνται επαγγελματική στέγη.

V) Σταθμοί Αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά κτίρια

 

V) Σταθμοί Αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά κτίρια μετά των παραρτημάτων τους, ορίζονται σύμφωνα με την οικοδομική τους άδεια καθώς και την άδεια λειτουργίας τους. Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, θεωρούνται επαγγελματική στέγη.
Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται σε μία γραμμή το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων (στις αντίστοιχες στήλες κυρίων και βοηθητικών χώρων), στη στήλη όροφος αναγράφεται ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου και τα στοιχεία του γηπέδου εφόσον αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Αν το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού αναγράφεται στον πίνακα 2 και συμπληρώνεται η στήλη συνολική επιφάνεια κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο (στήλη 17).

VI) Ξενοδοχεία – Τουριστικές Εγκαταστάσεις, Νοσηλευτήρια, Ευαγή Ιδρύματα

 

VI) Ξενοδοχεία – Τουριστικές Εγκαταστάσεις, Νοσηλευτήρια, Ευαγή Ιδρύματα, ορίζονται σύμφωνα με την οικοδομική τους άδεια και την άδεια λειτουργίας τους. Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, θεωρούνται επαγγελματική στέγη.
Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται σε μία γραμμή το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων (στις αντίστοιχες στήλες κυρίων και βοηθητικών χώρων), στη στήλη όροφος αναγράφεται ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου και τα στοιχεία του γηπέδου εφόσον αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Αν το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού αναγράφεται στον πίνακα 2 και συμπληρώνεται η στήλη συνολική επιφάνεια κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο (στήλη 17).

VII) Εκπαιδευτήρια

 

VII) Εκπαιδευτήρια, ορίζονται σύμφωνα με την οικοδομική τους άδεια και την άδεια λειτουργίας τους. Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, θεωρούνται επαγγελματική στέγη.
Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται σε μία γραμμή το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων, στη στήλη όροφος αναγράφεται ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου και τα στοιχεία του γηπέδου εφόσον αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Αν το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού αναγράφεται στον πίνακα 2 και συμπληρώνεται η στήλη συνολική επιφάνεια κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο (στήλη 17).

VIII) Αθλητικές εγκαταστάσεις

 

VIII) Αθλητικές εγκαταστάσεις, ορίζονται σύμφωνα με την οικοδομική τους άδεια. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια θεωρούνται επαγγελματική στέγη.
Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται σε μία γραμμή το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων, στη στήλη όροφος αναγράφεται ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου και τα στοιχεία του γηπέδου εφόσον αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Αν το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού αναγράφεται στον πίνακα 2 και συμπληρώνεται η στήλη συνολική επιφάνεια κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο (στήλη 17).

IX) Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις πιο πάνω κατηγορίες

 

IX) Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις πιο πάνω κατηγορίες δηλ. Ιεροί Ναοί, μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων-συναυλιών, εκθεσιακά κέντρα κ.λπ., ορίζονται σύμφωνα με την οικοδομική τους άδεια. Σε περίπτωση που η χρήση του κτιρίου είναι διάφορη της οικοδομικής άδειας, το κτίσμα αναγράφεται στην κατηγορία που ανήκει σύμφωνα με το χαρακτηρισμό της οικοδομικής άδειας (π.χ. Μουσείο που στεγάζεται σε κατοικία, δεν δηλώνεται σύμφωνα με την πιο πάνω κατηγορία, αλλά στην κατηγορία της κατοικίας).
Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται σε μία γραμμή το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων, στη στήλη όροφος αναγράφεται ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου και τα στοιχεία του γηπέδου εφόσον αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Αν το γήπεδο είναι εκτός
σχεδίου πόλης ή οικισμού αναγράφεται στον πίνακα 2 και συμπληρώνεται η στήλη συνολική επιφάνεια κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο (στήλη 17).