Φορορλογικοί Οδηγοί - Υποθέσεις προς έλεγχο

     Η TAXnews ενημερώνεται καθημερινά με όλες τις νέες αποφάσεις, οι φορολογικοί οδηγοί και οι on-line εφαρμογές, τροποποιούνται και ενημερώνονται άμεσα με τις αποφάσεις αυτές και έτσι είναι πάντα ενημερωμένοι με τις νέες διατάξεις που τους διέπουν.

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων

ΠΟΛ 1054 02.03.2015: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β΄) Aπόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/ 26-07-2013)

ΠΟΛ 1259 22.12.2014 Παροχή οδηγιών για τον τρόπο εφαρμογής της ΠΟΛ 1050/17.02.2014 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1080613 ΕΞ 2014 23.05.2014 Επιστροφή 50% καταβληθέντος φόρου για το ποσό επενδύσεων που αφορά ανέγερση οικοδομής.

Α. Π.: ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ 2014 02.05.2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 του ν.4174/2013 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.

Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1067875ΕΞ2014 29.04.2014 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “

ΠΟΛ 1050 17.02.2014 Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού.

ΠΟΛ 1270 24.12.2013 Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου.

ΠΟΛ 1191 29.07.2013 «Διαδικασία αποστολής στοιχείων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994»

ΠΟΛ 1171 04.07.2013 Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από τους ορολογούμενους κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων.

Αρ. Πρωτ. ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013 10.05.2013 Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

ΠΟΛ 1039 13.02.2012 Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεών τους στις Δ.Ο.Υ.

Επιλογή υποθέσεων προς Φορολογικό έλεγχο

Αρ.Πρωτ. ΔΕΛ1027705ΕΞ2012 15.02.2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΛ 1020 13.01.2012 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των αποφάσεων ΠΟΛ.1178/2011(Φ.Ε.Κ Β΄2071) και ΠΟΛ.1233/17.11.2011 περί επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010

ΠΟΛ 1233 17.11.2011 Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1178/23.08.2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β΄2071) περί επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010.

ΠΟΛ 1187 02.09.2011 Ρύθμιση διαδικασίας βεβαίωσης οφειλών και τρόπος καταβολής ποσών που προκύπτουν βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010 και 18 του ν. 4002/2011.

ΠΟΛ 1178 23.08.2011 Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010.

Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και των Διευθύνσεων αυτής , καθώς και παύση λειτουργίας οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

   1. Ορίζουμε την 26.09.2011, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, καθώς και των Διευθύνσεων Επιχειρησιακού σχεδιασμού, Ελέγχων, Πολιτικής εισπράξεων, Παρακολούθησης νομικών υποθέσεων ελέγχου και αναγκαστικής είσπραξης και Φορολογικής συμμόρφωσης και των τμημάτων αυτών.
   2. Από την ίδια ημερομηνία παύει η λειτουργία της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, των Διευθύνσεων Ελέγχου και Μητρώου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και του Τμήματος Δ΄ - Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών –VIES της Διεύθυνσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας.