ΤΑΧ forum Aυτοελέγχου ν.3296/2004

Αυτοέλεγχος ν.3296 και Πιστωτικό υπόλοιπο από προηγούμενη ανέλεγκτη χρήση 2009

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ | 2011-06-28

Τι θα κάνουμε με το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ από προηγούμενη ανέλεγκτη χρήση 2009 όταν υφίστανται διαφορές ακαθαρίστων εσόδων ή και μετακύλισης ΦΠΑ.

Απάντηση:Αυτοέλεγχος ν.3296 και Πιστωτικό υπόλοιπο από προηγούμενη ενέλεγκτη χρήση 2009

TAXnews Team | 2011-06-28

Σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 79 του ν.3842/2010 «στην περίπτωση που η διαδικασία αυτοελέγχου του παρόντος ακολουθείται για χρήση στην οποία μεταφέρεται πιστωτικό υπόλοιπο από προηγούμενη ανέλεγκτη χρήση, το μεταφερόμενο πιστωτικό υπόλοιπο δεν υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση του οφειλόμενου φόρου. Το πιστωτικό αυτό υπόλοιπο θα διακανονιστεί κατά την περαίωση της εν λόγω χρήσης»

Απάντηση:Αυτοέλεγχος ν.3296 και Πιστωτικό υπόλοιπο από προηγούμενη ενέλεγκτη χρήση 2009

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2011-06-28

Τι θα κάνουμε με το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ από προηγούμενη ανέλεγκτη χρήση 2009 όταν ΔΕΝ υφίστανται διαφορές ακαθαρίστων εσόδων ή και μετακύλισης ΦΠΑ.

Απάντηση:Απάντηση:Αυτοέλεγχος ν.3296 και Πιστωτικό υπόλοιπο από προηγούμενη ενέλεγκτη χρήση 2009

TAXnews Team | 2011-06-28

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1191/17.12.2010 διευκρινίσθηκε ότι «το ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου Φ.Π.Α. υποβάλλεται εφόσον προκύπτουν διαφορές αυτοελέγχου ή/και διαφορές μετακύλισης, ανεξαρτήτως αποτελέσματος (χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό)».
Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που επιλέγεται η υπαγωγή στον αυτοέλεγχο αλλά δεν υφίστανται ούτε διαφορές ακαθαρίστων εσόδων, ούτε και διαφορές μετακύλισης, δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.».
Επισημαίνεται όμως ότι διαφορές μετακύλισης και συνεπώς υποχρέωση υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.», μπορεί να υφίσταται ακόμη και όταν δεν υφίστανται διαφορές ακαθαρίστων εσόδων.