Πιστοποιητικό φορολογικού ελέγχου και πρόγραμμα ελέγχου «Ετήσιο Πιστοποιητικό»

    Το «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία και εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008.

    Ο φορολογικός έλεγχος πραγματοποιείται επί συγκεκριμένων φορολογικών αντικειμένων, που προσδιορίζονται σε ειδικό πρόγραμμα ελέγχου, σύμφωνα με το Παράρτημα III της παρούσας, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), αναβαθμίζεται σε ετήσια βάση και είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».

ΠΟΛ 1150 10.7.2015 Παράταση τ  ης προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του έτους 2013 και λήγει εντός του έτους 2014

ΠΟΛ 1211 30.11.2012 Καθορισμός δείγματος ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, των εταιριών που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994, των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε έως και 31.03.2012 και λοιπά θέματα ελέγχου των υποθέσεων αυτών.

Αριθμ. 41658/722 01.10.2012 Έγκριση και ισχύς των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

ΠΟΛ 1168 31.07.2012 Παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 για τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις θυγατρικές αυτών που έχουν λάβει για την περίοδο 01.01.2011-31.12.2011 παράταση δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων.

ΠΟΛ 1165 24.07.2012 Καθορισμός δείγματος ελέγχου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, των εταιριών που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994 και έκλεισαν ισολογισμό μέχρι την 30/11/2011 και λοιπά θέματα ελέγχου των υποθέσεων αυτών.

ΠΟΛ 1155 05.07.2012 Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ Β’1657) και παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης.

ΠΟΛ 1086 30.03.2012 Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 8 της ΠΟΛ. 1159/22.7.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β’1657) καθώς και παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Αρ. Πρωτ. ΓΔ ΦΟΡΕΛ/ΔΗΜΕΣ 1156477ΕΞ 2011 16.11.2011 Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από: Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία

Αριθμός Πρωτ. 44760/1362 24.10.2011 Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικού (άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, ως ισχύει) ως υποχρεωτικών ελέγχων, εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000

ΠΟΛ 1159 22.07.2011 Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α΄ 174).


Ποιες εταιρείες αφορά το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

Ποιος εκδίδει το φορολογικό πιστοποιητικό.

Ποια φορολογικά αντικείμενα καλύπτει ο έλεγχος.

Ποιοι είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ορθότητα των «φορολογικών εγγράφων».

Ποιο είναι το περιεχόμενο του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Πως τεκμηριώνεται ο Φορολογικός Έλεγχος.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Σε ποιες περιπτώσεις διενεργείται έλεγχος από τη φορολογική αρχή.

Άλλες περιπτώσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου.

Ποια είναι η προθεσμία ολοκλήρωσης των ελέγχων από το Υπουργείο Οικονομικών.

Τι ισχύει σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο του έργου των Νόμιμων Ελεγκτών.

Ποιο είναι το οργανωτικό πλαίσιο και η διαδικασία για την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Πώς καθορίζονται οι αμοιβές των Νόμιμων Ελεγκτών/Ελεγκτικών Γραφείων.

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής ερωτημάτων προς το Υπουργείο Οικονομικών για διευκρινίσεις.

Τι ισχύει αν κατά τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών εντοπιστούν παραβάσεις.

Ποιες είναι οι κυρώσεις για τη μη ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων των Νόμιμων Ελεγκτών/Ελεγκτικών Γραφείων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 του Ν.2238/1994 οι Νόμιμοι Ελεγκτές ή τα Ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται στην έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού στις εταιρείες που ελέγχουν μετά από σχετικό έλεγχο που θα πραγματοποιούν παράλληλα με τον τακτικό έλεγχο. Αν και οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από τον Απρίλιο του 2010, η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίσθηκαν με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1159/22.7.2011.

Σε περίπτωση που η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης του Νόμιμου Ελεγκτή καταλήγει σε συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη, τότε η Εταιρεία δεν υπόκειται σε έλεγχο από τις φορολογικές αρχές, εκτός εάν περιληφθεί στο δείγμα των υποθέσεων που θα επανελεγχθούν από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ποιες εταιρείες αφορά το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές – Ελεγκτικά Γραφεία και κλείνουν Ισολογισμό με ημερομηνία 30-6-2011 και μετά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν.3190/1955, οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία, όταν σε δύο συνεχόμενες χρήσεις υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία παρακάτω κριτήρια :

 • Σύνολο Ενεργητικού > € 2.500.000,00

 • Kαθαρός Κύκλος Εργασιών > € 5.000.000,00

 • Μέσος Όρος Προσωπικού > 50 άτομα

Επίσης ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία οι εταιρείες που συντάσσουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. Επιπλέον, υπό προϋποθέσεις, ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Δεδομένου ότι στην Υπουργική απόφαση δεν αναφέρεται ρητά ποιες εταιρείες θεωρείται ότι ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία για τους σκοπούς έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού, αναμένεται σχετική διευκρίνηση.

Ποιος εκδίδει το φορολογικό πιστοποιητικό.

Από τις διατάξεις του άρθρου 82 § 5 του Ν,2238/1994, δεν προκύπτει σαφώς αν το πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί και από άλλο Νόμιμο Ελεγκτή/Ελεγκτικό Γραφείο από αυτόν/αυτό που διενεργεί τον τακτικό έλεγχο. Ωστόσο, στην Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ.1159/2011 υπάρχουν αναφορές από τις οποίες διαφαίνεται η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να ορίσει ότι το φορολογικό πιστοποιητικό θα εκδίδεται από τον Νόμιμο Ελεγκτή/Ελεγκτικό Γραφείο που διενεργεί τον τακτικό έλεγχο.

Ποια φορολογικά αντικείμενα καλύπτει ο έλεγχος.

Ο φορολογικός έλεγχος πραγματοποιείται επί συγκεκριμένων φορολογικών αντικειμένων που προσδιορίζονται σε «Ειδικό Πρόγραμμα Ελέγχου» :

 • Φορολογία εισοδήματος

 • Φ.Π.Α.

 • Κ.Β.Σ.

 • Φορολογία ακινήτων

 • Τέλος χαρτοσήμου

 • Υποχρεώσεις παρακρατούμενων φόρων

 • Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων

 • Ενδοομιλικές συναλλαγές

 • Ε – commerce

Το «Ειδικό Πρόγραμμα Ελέγχου» εκδίδεται από το Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με την Ε.Λ.Τ.Ε., αναβαθμίζεται σε ετήσια βάση και είναι σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 (International Standard on Assurance Engagement – ISAE 3000).

Ελεγκτικά ζητήματα που δεν καλύπτονται από το «Ειδικό Πρόγραμμα Ελέγχου» θα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του ISAE 3000.

Σε περίπτωση που η εταιρεία πραγματοποίησε ενδοομιλικές συναλλαγές στην τρέχουσα χρήση, είναι απαραίτητη η τεκμηρίωση των τιμών που εφαρμόστηκαν σε αυτές τις συναλλαγές, όπως απαιτείται από το Πρόγραμμα Ελέγχου.

Ο έλεγχος διενεργείται σε δειγματοληπτική βάση. Ειδικά για τον έλεγχο της φορολογικής έκπτωσης δαπανών, το δείγμα καλύπτει τουλάχιστον το 10 % του συνόλου κάθε κατηγορίας δαπάνης.

Το δείγμα αποτελείται από δαπάνες που υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα :

Ακαθάριστα έσοδα

Αξία δαπάνης

< € 50.000.000,00

> € 15.000,00

€ 50.000.000,00 – € 100.000.000,00

> € 25.000,00

€ 100.000.000,00 – € 200.000.000,00

> € 35.000,00

€ 200.000.000,00 - € 500.000.000,00

> € 50.000,00

€ 500.000.000,00 - € 1.000.000.000,00

> € 70.000,00

 

 

Αν δεν καλύπτεται το δείγμα του 10 % με τις ανωτέρω δαπάνες επιλέγεται περαιτέρω δείγμα ελέγχου.

Ειδικά για τις δαπάνες επιβατικών αυτοκινήτων, τους φόρους – τέλη, τις προβλέψεις και τις δαπάνες συνεδρίων – δεξιώσεων θα ελέγχονται τα παραστατικά ανεξαρτήτως ύψους ποσού.

Σε περίπτωση που εντοπίζονται παραβάσεις, οι Νόμιμοι Ελεγκτές/Ελεγκτικά Γραφεία υποχρεούνται να επεκτείνουν τις ελεγκτικές τους διαδικασίες. Σε αυτή την περίπτωση τα όρια δαπανών και τα δείγματα ελέγχου δεν εφαρμόζονται.

Αναμένονται διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο επιλογής του δείγματος, ειδικά σε ότι αφορά στις περιπτώσεις των δαπανών αυτοκινήτων, φόρων – τελών κλπ για τις οποίες θα πρέπει να ελέγχονται παραστατικά ανεξαρτήτως ύψους ποσού.

Ο Νόμιμος Ελεγκτής/Ελεγκτικό Γραφείο υποχρεούται να εφαρμόσει τις κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες για να ελέγξει το φορολογικό αντικείμενο συνολικά.

Ποιοι είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ορθότητα των «φορολογικών εγγράφων».

Υπεύθυνες για τη σύνταξη των «φορολογικών εγγράφων» είναι οι διοικήσεις των ελεγχόμενων εταιρειών.

Όλα τα φορολογικά έγγραφα υπογράφονται από πιστοποιημένο λογιστή – φοροτεχνικό.

Ο προσδιορισμός των φορολογικών αναμορφώσεων θα πρέπει να προκύπτει αναλυτικά από τα τηρούμενα βιβλία.

Ο προσδιορισμός και η οριστικοποίηση των αναμορφώσεων πρέπει να γίνεται :

 • Είτε άμεσα από τους καταχωρητές των εγγραφών,

 • Είτε το αργότερο μέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε μήνα.

Από τις σχετικές διατάξεις γίνεται σαφές ότι είναι πιθανόν να απαιτηθεί αλλαγή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του λογιστηρίου της εταιρείας ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν οι φορολογικές αναμορφώσεις με τρόπο που θα καθιστούν εφικτό τον έλεγχο για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού.

Ποιο είναι το περιεχόμενο του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Το περιεχόμενο του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού διακρίνεται σε δύο τμήματα:

α) Την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης και

β) Το Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων.

α) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα του Παραρτήματος I της Υπ.Απόφασης ΠΟΛ.1159/2011 και μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικό τύπο συμπεράσματος, όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα :

 

 

Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη

Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη με θέματα έμφασης

Συμπέρασμα με επιφύλαξη

Αδυναμία έκφρασης γνώμης ή Αρνητικό συμπέρασμα

Πότε εκδίδεται

Όταν δεν προκύπτουν φορολογικές παραβάσεις ή προκύπτουν «μη σημαντικές» παραβάσεις

Όταν προκύπτουν θέματα των οποίων η φορολογική μεταχείριση αμφισβητείται

Όταν προκύπτουν συμπεράσματα με επιφύλαξη (μη συμμόρφωση με φορολογική νομοθεσία)

Εκδίδεται όταν προκύπτει αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος (π.χ. όταν δεν προσκομιστούν στοιχεία) ή αρνητικό συμπέρασμα (π.χ. όταν δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι ελεγκτικές επαληθεύσεις)

Συνέπειες

Εντός 15 ημερών από την υποβολή της έκθεσης στο Υπουργείο Οικονομικών αποστέλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία επιστολή στην οποία αναφέρεται ότι : α) Σύμφωνα με τον έλεγχο των ελεγκτών δεν προέκυψαν παραβάσεις, β) Αυτό γίνεται καταρχήν δεκτό από το Υπουργείο Οικονομικών και γ) οι φορολογικές εγγραφές θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των δειγματοληπτικών ελέγχων.

Εκδίδεται από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή ελέγχου για τα θέματα έμφασης. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται σε διάστημα όχι αργότερο των 18 μηνών από την προθεσμία υποβολής από τους Νόμιμους Ελεγκτές/Ελεγκτικά Γραφεία της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών (π.χ. για εταιρεία που κλείνει 31.12.2011 η προθεσμία λήγει 10.1.2014).

Εκδίδεται από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή ελέγχου.

Εάν υπάρχουν διαφορές που θα ήταν δυνατό να καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές με τον έλεγχο μόνο ειδικών αντικειμένων,   εκδίδεται εντολή ελέγχου για τα αντικείμενα αυτά. Η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να ζητήσει από το Νόμιμο Ελεγκτή/Ελεγκτικό Γραφείο κάθε έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο για τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου.

Εκδίδεται από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή ελέγχου

 

 

β) Προσάρτημα αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων.

Συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα του Παραρτήματος II της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1159/2011 και περιλαμβάνει :

 • Πληροφοριακά στοιχεία για την ελεγχόμενη εταιρεία

 • Ανάλυση των ευρημάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο

 • Βεβαίωση ότι τα δεδομένα του φορολογικού ελέγχου ελέγχου τέθηκαν εγγράφως υπόψη της επιχείρησης και αυτή διατύπωσε εγγράφως τις σχετικές παρατηρήσεις της

 • Εφόσον οι παραβάσεις έχουν εντοπισθεί από τον Έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών/Ελεγκτικών Γραφείων περιλαμβάνονται και οι απόψεις της διοίκησης της εταιρείας και του λογιστή – φοροτέχνη που υπογράφει τις φορολογικές δηλώσεις, ο οποίος πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν εντόπισε την παράβαση εφαρμοζομένων στη συνέχεια των διατάξεων του Ποινολογίου.

Πως τεκμηριώνεται ο Φορολογικός Έλεγχος.

Για κάθε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης τηρείται :

 • Αναλυτικός Φάκελος Τεκμηρίωσης

 • Αναλυτική Έκθεση Τεκμηρίωσης στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η ελεγκτική διαδικασία και τεκμηριώνονται για κάθε φορολογικό αντικείμενο τα ευρήματα του ελέγχου, είτε αφορούν σε πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τη φορολογική νομοθεσία, είτε υπάρχουν παραβάσεις σε επιμέρους τομείς

 • Συμπληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου στο οποίο, για κάθε ελεγκτικό βήμα, γίνεται παραπομπή στο φάκελο ελέγχου.

Μέρος της ελεγκτικής τεκμηρίωσης αποτελεί το Προσάρτημα των Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων.

Η τεκμηρίωση πρέπει να πραγματοποιείται βάσει του ISAE 3000 και κατ’ ελάχιστο να δίνει τη δυνατότητα σε έναν τρίτο έμπειρο ελεγκτή να μπορεί να επαληθεύσει την εκτελεσθείσα εργασία και το εξαχθέν συμπέρασμα.

Ο αναλυτικός φάκελος τεκμηρίωσης διατηρείται από τους Νόμιμους Ελεγκτές/Ελεγκτικά Γραφεία για τουλάχιστον 7 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Οι Νόμιμοι Ελεγκτές/Ελεγκτικά Γραφεία υποχρεούνται να παρέχουν το σχετικό φάκελο τεκμηρίωσης οποτεδήποτε ζητηθεί στις ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού

Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία οπωσδήποτε μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και το αργότερο 10 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης συμπληρώνεται  και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών από τους Νόμιμους Ελεγκτές/Ελεγκτικά Γραφεία και συγκεκριμένα στη βάση δεδομένων που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων το αργότερο σε 10 ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού της επιχείρησης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Δεδομένου ότι οι οικονομικές καταστάσεις των Ε.Π.Ε. εγκρίνονται από τα συνέλευση των Εταίρων εντός τριών μηνών από τη λήξη της χρήσης, ήτοι πριν την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., πρέπει να διευκρινιστεί εάν υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθεί η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης των Ε.Π.Ε. εντός της προθεσμίας που ισχύει για τις Α.Ε.

Η τεκμηρίωση του ως άνω φορολογικού ελέγχου ολοκληρώνεται 60 ημέρες μετά την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών, ανεξάρτητα αν από τον έλεγχο προέκυψαν παραβάσεις.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παραθέτουμε ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για Α.Ε. που η χρήση τους έληξε 30.6.2011 ή θα λήξει 31.12.2011.

Τέλος χρήσης

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Υποβολή Έκθεσης στην ελεγχόμενη εταιρεία

Καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τη Γ.Σ.

Ηλεκτρονική υποβολή Έκθεσης στη ΓΓΠΣ

Ολοκλήρωση τεκμηρίωσης του φορολογικού ελέγχου

30.6.2011

10.11.2011

21.11.2011

30.12.2011

10.1.2012

12.3.2012

31.1.2011

10.5.2012

21.5.2012

29.6.2012

10.7.2012

10.9.2012

   

Σε ποιες περιπτώσεις διενεργείται έλεγχος από τη φορολογική αρχή.

Δειγματοληπτικός έλεγχος από τη φορολογική αρχή.

Από τις εταιρείες που ελέγχονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές/Ελεγκτικά Γραφεία, επιλέγεται δείγμα τουλάχιστον 9 % για έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι εταιρείες θα επιλέγονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια :

 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά (π.χ. κλάδος δραστηριότητας, ύπαρξη παραβάσεων ή στοιχείων από διασταυρώσεις κλπ)

 • Οικονομικά δεδομένα (π.χ. ακαθάριστα έσοδα, κέρδη ή ζημιές, συντελεστής μικτού ή καθαρού κέρδους κλπ)

 • Χωροταξικά και χρονικά δεδομένα (π.χ. τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχιακές δραστηριότητες, τοπικές ιδιαιτερότητες).

Οι έλεγχοι διενεργούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται σε διάστημα όχι αργότερο των 18 μηνών από την προθεσμία υποβολής από τους Νόμιμους Ελεγκτές/Ελεγκτικά Γραφεία της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών (π.χ. για εταιρεία που κλείνει χρήση 31.12.2011 η προθεσμία λήγει 10.1.2014).

Οι έλεγχοι καλύπτουν όλα τα φορολογικά αντικείμενα που ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσονται Εκθέσεις Ελέγχου.

Τακτικός φορολογικός έλεγχος βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Εκτός των ελέγχων που γίνονται βάσει του δείγματος μπορεί να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος σε πρόσθετο αριθμό εταιρειών μετά από εισήγηση του Προϊστάμενου της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής και έγκριση από Επιτροπή (Γενικός Διευθυντής Φορολογικών Ελέγχων, Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ελέγχων). Ο έλεγχος γίνεται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων :

 • Λήψη ή έκδοση πλαστών/εικονικών φορολογικών στοιχείων

 • Συναλλαγές με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες

 • Παραβάσεις transfer pricing

 • Στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας

 • Μη έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης από τους Νόμιμους Ελεγκτές/Ελεγκτικά Γραφεία εντός των προθεσμιών

 • Αναφορά από τους Νόμιμους Ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες

 • Περιπτώσεις ελέγχων κατά τους οποίους έχουν προκύψει στοιχεία για παράβαση του Ν.3693/2008 από τους Νόμιμους Ελεγκτές/Ελεγκτικά Γραφεία

 • Άσκηση δίωξης μελών Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

 • Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από 70 % του κλάδου από το ίδιο ελεγκτικό γραφείο μετά από απόφαση της επιτροπής

 • Ευρήματα του ποιοτικού ελέγχου που διενεργεί η Ε.Λ.Τ.Ε.

Άλλες περιπτώσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου.

Τακτικός έλεγχος διενεργείται επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις :

 • Υποθέσεις για τις οποίες οι διαφοροποιήσεις των αμοιβών των Νόμιμων Ελεγκτών/Ελεγκτικών Γραφείων κρίνονται από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 10 § 2 ΠΟΛ.1159/2011 σαν αφύσικες

 • Περιπτώσεις που μία Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., παρότι πληροί τα κριτήρια για τον υποχρεωτικό έλεγχο από Νόμιμους Ελεγκτές/Ελεγκτικά Γραφεία, δεν τους επιλέγει για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και κατά συνέπεια για τον έλεγχο της φορολογικής συμμόρφωσης

 • Σε περίπτωση που οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίζονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών είναι μικρότερες του 0,5 % των ακαθαρίστων εσόδων, η υπόθεση παραπέμπεται για έλεγχο της παραγωγικότητας των δαπανών από τη φορολογική αρχή, μετά από εισήγηση του Προϊστάμενου της ελεγκτικής υπηρεσίας και απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1159/2011.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία αναμορφώσει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μη παραγωγικές δαπάνες που υπερβαίνουν το όριο του 0,5 % των ακαθαρίστων εσόδων και ο Νόμιμος Ελεγκτής δεν έχει προσδιορίσει επιπλέον μη εκπιπτόμενες δαπάνες λόγω έλλειψης παραγωγικότητας, τότε η υπόθεση δεν παραπέμπεται για έλεγχο από αυτό το λόγο. Ο προσδιορισμός των μη παραγωγικών δαπανών αλλά και της έννοιας των ακαθαρίστων εσόδων (π.χ. αν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης) θα πρέπει να διευκρινιστεί.

Ποια είναι η προθεσμία ολοκλήρωσης των ελέγχων από το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι έλεγχοι ολοκληρώνονται σε διάστημα όχι αργότερο των 18 μηνών από την προθεσμία υποβολής από τους Νόμιμους Ελεγκτές/Ελεγκτικά Γραφεία της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών.

Κατ εξαίρεση, οι έλεγχοι μπορεί να γίνουν μέχρι την ημερομηνία παραγραφής της χρήσης στις ακόλουθες περιπτώσεις :

 • Άσκηση δίωξης μελών Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

 • Λήψη ή έκδοση πλαστών/εικονικών φορολογικών στοιχείων

 • Συναλλαγές με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες

 • Παραβάσεις transfer pricing.

Τι ισχύει σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο του έργου των Νόμιμων Ελεγκτών.

Είναι ανεξάρτητος από τον έλεγχο που διενεργείται από τη φορολογική αρχή.

Διενεργείται από συνεργεία ελεγκτών της Ε.Λ.Τ.Ε. βάσει του Ν.3693/2008 και με τη συμμετοχή ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.

Το δείγμα φακέλων επιλέγεται από την Ε.Λ.Τ.Ε.

Θα πρέπει όμως να ελέγχεται ένας φάκελος για κάθε Νόμιμο Ελεγκτή και Ελεγκτικό Γραφείο, τουλάχιστον μια φορά σε κάθε τριετία και κάθε Ελεγκτική Εταιρεία, για έναν ή περισσότερους φακέλους, κάθε έτος.

Ποιο είναι το οργανωτικό πλαίσιο και η διαδικασία για την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Η Γ.Γ.Π.Σ. αναπτύσσει ειδική εφαρμογή παρακολούθησης των ελέγχων, που θα αρχίσει να λειτουργεί μέχρι 30.11.2011. Στην εφαρμογή, η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη σε μελλοντικούς ελέγχους από άλλον Νόμιμο Ελεγκτή/Ελεγκτικό Γραφείο.

Η διαδικασία ενημέρωσης της εφαρμογής έχει ως εξής :

 • Η ελεγκτική εταιρεία, με την ανάληψη ενός διαχειριστικού ελέγχου που περιλαμβάνει και τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού, ενημερώνει ηλεκτρονικά την εφαρμογή για το γεγονός, για το Νόμιμο Ελεγκτή/Ελεγκτικό Γραφείο στο οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος και για το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ελέγχου

 • Σε διάστημα 5 ημερών, η ελεγκτική εταιρεία υποβάλλει την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης σε μορφή αρχείου XML.

Aναμένεται διευκρίνιση σχετικά με την προθεσμία υποβολής της Έκθεσης στην Γ.Γ.Π.Σ. καθώς σε άλλο σημείο της Υπουργικής Απόφασης ορίζεται προθεσμία 10 ημερών.

Πώς καθορίζονται οι αμοιβές των Νόμιμων Ελεγκτών/Ελεγκτικών Γραφείων.

Οι αμοιβές προσδιορίζονται με βάση τα δεδομένα της αγοράς με ελεύθερη διαπραγμάτευση, εμφανίζονται διακριτά στο Τ.Π.Υ. και εκπίπτουν φορολογικά από τα φορολογητέα έσοδα.

Ειδική επιτροπή αποφαίνεται για τις διαφοροποιήσεις των αμοιβών που αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη.

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής ερωτημάτων προς το Υπουργείο Οικονομικών για διευκρινίσεις.

Οι Νόμιμοι Ελεγκτές/Ελεγκτικά Γραφεία μπορούν να υποβάλουν γραπτά ερωτήματα, επί ειδικών θεμάτων τεχνικής φύσης που ανακύπτουν κατά τον έλεγχό τους στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, ηλεκτρονικά μέσω σχετικής εφαρμογής.

Οι γνωμοδοτήσεις κοινοποιούνται σε αυτό που υπέβαλε το ερώτημα και καταχωρούνται στην εφαρμογή.

Τυχόν καθυστέρηση απάντησης σε ερώτημα δεν αποτελεί λόγο καθυστέρησης ολοκλήρωσης των ελέγχων από τους Νόμιμους Ελεγκτές/Ελεγκτικά Γραφεία.

Τι ισχύει αν κατά τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών εντοπιστούν παραβάσεις.

Όταν οι παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας εντοπιστούν για πρώτη φορά από τον έλεγχο της φορολογικής αρχής, στην έκθεση ελέγχου περιλαμβάνονται και οι απόψεις των Νόμιμων Ελεγκτών/Ελεγκτικών Γραφείων που έλεγξαν την εταιρεία, οι οποίοι πρέπει να αιτιολογήσουν γιατί δεν εντόπισαν την παράβαση καθώς και οι απόψεις των λογιστών – φοροτεχνικών.

Οι διατάξεις του Ποινολογίου, του Ν.3693/2008 καθώς και του Ν.3943/2011 εφαρμόζονται αναλόγως.

Ποιες είναι οι κυρώσεις για τη μη ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων των Νόμιμων Ελεγκτών/Ελεγκτικών Γραφείων.

Εφόσον σε μεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής αρχής προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, σε σχέση με τα φορολογητέα αντικείμενα του προγράμματος ελέγχου, επιβάλλονται στους Νόμιμους Ελεγκτές/Ελεγκτικά Γραφεία :

Διοικητικές κυρώσεις Ποινολογίου.

 • Πρόστιμο € 10.000,00 - € 100.000,00 τόσο στο Νόμιμο Ελεγκτή όσο και στο Ελεγκτικό Γραφείο

 • Τα πρόστιμα δημοσιοποιούνται στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Διοικητικές κυρώσεις Ν.3693/2008.

 • Σύσταση, επίπληξη, πρόστιμο ύψους μέχρι € 50.000,00, προσωρινή αναστολή άσκησης επαγγέλματος μέχρι 1 έτος, οριστική διαγραφή από τα μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ.,

 • Οι παραπάνω κυρώσεις, με τη διαφορά ότι το ανώτατο όριο του προστίμου μπορεί να αγγίξει το € 1.000.000,00, επιβάλλονται και κατά της ελεγκτικής εταιρείας, στην οποία ανήκει ο Ορκωτός Ελεγκτής που διενήργησε τον έλεγχο, εφόσον διαπιστωθεί ότι στην παράβαση είχε συμμετοχή μέλος της διοίκησής της,

 • Αλληλέγγυα, περιορισμένη ευθύνη για τους Νόμιμους Ελεγκτές/Ελεγκτικά Γραφεία για τις περιπτώσεις που δεν συνιστούν δόλο από την πλευρά τους και υπήρξε απώλεια για τα έσοδα του δημοσίου, μέχρι το 10πλάσιο των αμοιβών (Άρθρο 29 Ν.3693/2008),

 • Στην περίπτωση που αποδειχθεί δόλος, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις δυνάμει των διατάξεων για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.