Υπολογισμός της Αποζημίωσης Απόλυσης με τους νόμους 4093/12 και 3863/10

Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση
Χρόνος και τόπος καταβολής
Πότε παραγράφεται η αποζημίωση
Πότε δεν οφείλεται αποζημίωση
Πότε οφείλεται μειωμένη αποζημίωση
Κρατήσεις στην αποζημίωση
Περιορισμοί στο ύψος της αποζημίωσης

Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση;

Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση των μικτών τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα.

Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός, καθώς και κάθε άλλη παροχή σε είδος και σε χρήμα που δίνεται τακτικά και μόνιμα. Επίσης η αποζημίωση προσαυξάνεται με τον συνυπολογισμό των Δώρων Εορτών και του επιδόματος αδείας. Επομένως για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη ο μηνιαίος μικτός μισθός ή το μικτό ημερομίσθιο που καταβάλλεται, προσαυξημένος κατά το 1/6 αυτού και βάσει αυτού του προσαυξημένου μισθού ή ημερομισθίου υπολογίζεται κατόπιν η αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί.

Χρόνος και τόπος καταβολής

Η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί ταυτόχρονα με την επίδοση του εγγράφου της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για να ειναι έγκυρη η απόλυση.
Τρόπος καταβολής: Η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά. Σύμφωνα με τον Ν.3863/2010 όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Πότε παραγράφεται η αποζημίωση;

Κάθε αγωγή του εργαζομένου για καταβολή ή συμπλήρωση της αποζημίωσης, πρέπει να ασκηθεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 6 μηνών από τότε που κατέστη απαιτητή, δηλ. από την καταβολή της αποζημίωσης ή την λύση της εργασιακής σχέσης.

Πότε δεν οφείλεται αποζημίωση;

Αποζημίωση δεν οφείλεται:

·         Πριν τη συμπλήρωση δίμηνης υπηρεσίας του εργαζόμενου στην επιχείρηση.

  • Αν παραιτηθεί ο εργαζόμενος.

  • Στη σύμβαση ορισμένου χρόνου, εκτός αν καταγγελθεί πριν τη λήξη της από τον εργοδότη χωρίς σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Α.Κ. οπότε οφείλονται όλοι οι μισθοί του υπόλοιπου χρόνου μέχρι τη λήξη της.

  • Στη σύμβαση ορισμένου έργου, εκτός αν υποκρύπτεται σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας οπότε τεκμαίρεται ότι υφίσταται μια ενιαία σύμβαση εργασίας και οφείλεται αποζημίωση.

·         Σε περίπτωση μήνυσης σε βάρος του εργαζόμενου για αδίκημα που διαπράχθηκε κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή του απαγγέλθηκε κατηγορία για αδίκημα τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος. Εάν απαλλαγεί ο μισθωτός δικαιούται να ζητήσει την αποζημίωσή του.

Πότε οφείλεται μειωμένη αποζημίωση;

Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης, πριν από ορισμένο χρόνο, που είναι ανάλογος με τα χρόνια υπηρεσίας του στον εργοδότη (τακτική απόλυση).

Η προειδοποίηση αυτή ονομάζεται προμήνυση. Ο χρόνος της προμήνυσης φαίνεται στους πίνακες αποζημίωσης που υπάρχουν παρακάτω. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτός παραμένει στην εργασία του μέχρι να λήξει ο χρόνος προμήνυσης, κατά την απόλυση του καταβάλλεται το 1/2 της νόμιμης αποζημίωσης που οφείλεται σε περίπτωση έκτατης καταγγελίας.

Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης για λόγους ανώτερης βίας (καταστροφή από πυρκαγιά, σεισμό κλπ) οφείλονται τα 2/3 της νόμιμης αποζημίωσης.

Αν ο μισθωτός είναι υπάλληλος και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη γήρατος, δικαιούται ποσοστό 50% της νόμιμης αποζημίωσης εάν δεν έχει επικουρική ασφάλιση και 40% εάν λαμβάνει επικουρική ασφάλιση.

Γίνονται κρατήσεις στην αποζημίωση;

Η αποζημίωση καταγγελίας συμβάσεως δεν υπόκειται σε κρατήσεις για το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Το ίδιο ισχύει για την αποζημίωση λόγω μη ληφθείσας αδείας. Αντίθετα το επίδομα αδείας υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές.

Η αποζημίωση φορολογείται. Αν το ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης είναι μέχρι 60.000 ευρώ είναι αφορολόγητη. Για το ποσό της αποζημίωσης που υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ, υπολογίζεται φόρος με συντελεστή 10% , 20% και 30% και παρακρατείται κατά την πληρωμή της στο δικαιούχο.

Δείτε παρακάτω τη νέα κλίμακα:

Κλιμάκιο αποζημίωσης (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής (%)

            0  -    60.000

0%

  60.001  - 100.000

10%

100.001 - 150.000

20%

150.001     και άνω

30%

Υπάρχουν περιορισμοί στο ύψος της αποζημίωσης;

Ναι, κατά το ποσοστό που οι αποδοχές του απολυόμενου εργαζόμενου υπερβαίνουν το 8πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί 30.

Πότε δικαιούνται οι αποχωρούντες αποζημίωση
Πίνακας αποζημίωσης υπαλλήλων σε περίπτωση απόλυσης
Πίνακας αποζημίωσης εργατοτεχνιτών σε περίπτωση απόλυσης
Τρόπος απόλυσης
Απόλυση χωρίς προειδοποίηση
Απόλυση με προειδοποίηση
Προϋποθέσεις για το ταμείο ανεργίας

Πότε δικαιούνται οι αποχωρούντες μισθωτοί αποζημίωση;

Στη συνταξιοδότηση:

Μισθωτοί που υπάγονται στο κλάδο σύνταξης οποιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισμού, εφ' όσον συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος, εάν μεν είναι εργατοτεχνίτες μπορούν να αποχωρούν, εάν δε είναι υπάλληλοι να αποχωρούν ή να απολύονται από τον εργοδότη. Στις περιπτώσεις αυτές δικαιούνται το 50% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης αν δεν έχουν επικουρική ασφάλιση ή το 40% αν έχουν. Τη μειωμένη αυτή αποζημίωση δικαιούνται και οι μισθωτοί, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, που απολύονται ή αποχωρούν πριν τη λήξη της για να συνταξιοδοτηθούν. Σημειώνουμε ότι ο εργοδότης δεν μπορεί να απολύσει εργατοτεχνίτη που έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος, με καταβολή μειωμένης αποζημίωσης. Μόνο για υπαλλήλους έχει αυτή την ευχέρεια.

Με 15ετή υπηρεσία:

Μισθωτοί που συνδέονται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και έχουν συμπληρώσει 15ετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή το όριο ηλικίας που προβλέπει ο οικείος Ασφαλιστικός Οργανισμός και όταν δεν υπάρχει όριο το 65έτος της ηλικίας τους μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους με τη συγκατάθεση του εργοδότη τους, οπότε δικαιούνται να λάβουν το 50% της νόμιμης αποζημίωσης.

Πίνακας αποζημίωσης υπαλλήλων σε περίπτωση απόλυσης

ΝΟΜΟΣ 3863/2010 Άρθρο 74 και ΝΟΜΟΣ 3899/2010 άρθρο 17 παρ. 5

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρόνος
προειδοποίησης

Ποσόν
αποζημίωσης

Έως 12 μήνες

0
0

0

1 έτος συμπληρωμένο

2 μηνών
1 μην.

1 μηνός

2 ετών συμπληρωμένα

2 μηνών
2 μην.

1 μηνός

3 ετών συμπληρωμένα

2 μηνών
2 μην.

1 μηνός

4 ετών συμπληρωμένα

3 μηνών
2 μην.

1 1/2 μηνός

5 ετών συμπληρωμένα

3 μηνών
3 μην.

1 1/2 μηνός

6 ετών συμπληρωμένα

4 μηνών
3 μην.

2 μηνών

7 ετών συμπληρωμένα

4 μηνών
3 μην.

2 μηνών

8 ετών συμπληρωμένα

5 μηνών
3 μην.

2 1/2 μηνών

9 ετών συμπληρωμένα

5 μηνών
3 μην.

2 1/2 μηνών

10 ετών συμπληρωμένα

6 μηνών
4 μην.

3 μηνών

11 ετών συμπληρωμένα

7 μηνών
4 μην.

3 1/2 μηνών

12 ετών συμπληρωμένα

8 μηνών
4 μην.

4 μηνών

13 ετών συμπληρωμένα

9 μηνών
4 μην.

4 1/2 μηνών

14 ετών συμπληρωμένα

10 μηνών
4 μην.

5 μηνών

15 ετών συμπληρωμένα

11 μηνών
4 μην.

5 1/2 μηνών

16 ετών συμπληρωμένα

12 μηνών
5 μην.

6 μηνών

17 ετών συμπληρωμένα

13 μηνών
5 μην.

6 1/2 μηνών

18 ετών συμπληρωμένα

14 μηνών
5 μην.

7 μηνών

19 ετών συμπληρωμένα

15 μηνών
5 μην.

7 1/2 μηνών

20 ετών συμπληρωμένα

16 μηνών
5 μην.

8 μηνών

21 ετών συμπληρωμένα

17 μηνών
6 μην.

8 1/2 μηνών

22 ετών συμπληρωμένα

18 μηνών
6 μην.

9 μηνών

23 ετών συμπληρωμένα

19 μηνών
6 μην.

9 1/2 μηνών

24 ετών συμπληρωμένα

20 μηνών
6 μην.

10 μηνών

25 ετών συμπληρωμένα

21 μηνών
6 μην.

10 1/2 μηνών

26 ετών συμπληρωμένα

22 μηνών
6 μην.

11 μηνών

27 ετών συμπληρωμένα

23 μηνών
6 μην.

11 1/2 μηνών

28 ετών συμπληρωμένα

24 μηνών
6 μην.

12 μηνών

 

Πίνακας αποζημίωσης εργατοτεχνιτών
(Σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004 -2005 άρθρο 4)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

2 μήνες έως 1 έτος

5 ημερομίσθια

1 έτος έως 2 έτη

7 ημερομίσθια

2 έτη έως 5 έτη

15 ημερομίσθια

5 έτη έως 10 έτη

30 ημερομίσθια

10 έτη έως 15 έτη

60 ημερομίσθια

15 έτη έως 20 έτη

100 ημερομίσθια

20 έτη έως 25 έτη

120 ημερομίσθια

25 έτη έως 30 έτη

145 ημερομίσθια

από 30 έτη και άνω

165 ημερομίσθια

 Τρόπος απόλυσης

Εάν πρόκειται για υπάλληλο, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε απόλυση με δύο τρόπους, είτε με προειδοποίηση, είτε με έκτακτη καταγγελία σύμβασης εργασίας (δηλαδή χωρίς προειδοποίηση). Η επιλογή του ενός ή του άλλου τρόπου ανήκει στη βούληση του εργοδότη. Ενώ αντίθετα αν πρόκειται για εργατοτεχνίτη, οφείλεται ολόκληρη η αποζημίωση είτε απολυθεί με προμύνηση είτε όχι.

Απόλυση χωρίς προειδοποίηση

Όπως αναφέρεται παραπάνω, εάν η καταγγελία της σύμβασης εργασίας γίνει χωρίς προειδοποίηση, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει ολόκληρη την αποζημίωση που οφείλεται όπως καθορίζει ο Ν.2112/1920.

Απόλυση με προειδοποίηση

Εάν η καταγγελία σύμβασης γίνει ύστερα από προειδοποίηση, ο εργοδότης υποχρεούται: να γνωρίσει με έγγραφο στο μισθωτό ότι, η υπάρχουσα σύμβαση εργασίας θα λυθεί μετά την πάροδο του χρόνου προειδοποίησης. Κρίνεται σκόπιμο και στην πράξη εφαρμόζεται η ημερομηνία της απόλυσης, δηλαδή η λήξη του χρόνου προειδοποίησης, να καθορίζεται επακριβώς, π.χ. 18 Οκτωβρίου 2006. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης έχει υποχρέωση κατά την ημέρα που ορίστηκε ως λύση της σύμβασης εργασίας (ημέρα απόλυσης), να καταβάλει το μισό (1/2) μόνο της νόμιμης αποζημίωσης

Προϋποθέσεις για το ταμείο ανεργίας;

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

Για να δικαιούται ο εργαζόμενος να επιδοτηθεί από το ταμείο ανεργίας πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας κατ` έτος στα δύο προηγούμενα χρόνια πριν την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου.

Επίσης επίδομα ανεργίας παίρνει και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 200 ημέρες εργασίας στα τελευταία δύο χρόνια πριν την απόλυσή του (χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου) από τις οποίες 80 ημέρες  το λιγότερο σε κάθε χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

 Να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο πριν την απόλυσή του χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου.

Δικαιολογητικά:

1) Καταγγελία της σύμβασης

2) Ένσημα τελευταίας διετίας

3) Εκκαθαριστικό Σημείωμα Eφορίας τρέχοντος έτους

4) Αστυνομική Ταυτότητα

5) Βιβλιάριο ασθενείας

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα παραπάνω στοιχεία στον Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής του, το αργότερο σε 60 ημέρες από την απόλυσή του.

Αποζημίωση αδείας

    Εάν λήξει η σύμβαση εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο (απόλυση, παραίτηση, θάνατος εργαζόμενου, λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου), και ο εργαζόμενος δεν είχε πάρει την κανονική του άδεια που του οφείλεται, τότε δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια (αρ.1, παρ.3, του Ν.1346/1983). Αποζημίωση άδειας και επίδομα άδειας, αναλόγως προς τον χρόνο υπηρεσίας.
    α) Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος που έγινε η πρόσληψή του, δικαιούται να λάβει 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μισθού για κάθε μήνα απασχόλησης, όπως και 2 ημερομίσθια σαν επίδομα αδείας (με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων).
    β) Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός επίσης δικαιούται επίσης 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μισθού για κάθε μήνα απασχόλησης, όπως και 2 ημερομίσθια σαν επίδομα αδείας( με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13ημερομισθίων).
    γ) Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος και για τα επόμενα οφείλονται αποδοχές πλήρους άδειας και επιδόματος αδείας, που αντιπροσωπεύουν αυτές που θα δικαιούταν ο μισθωτός εάν έπαιρνε την άδειά του κατά το χρονικό διάστημα της λύσης της σχέσης εργασίας.

ΝΟΜΟΣ 3863/2010 Άρθρο 74 και ΝΟΜΟΣ 3899/2010 άρθρο 17 παρ.5

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3863 (ΦΕΚ 115Α 15.07.2010)

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.

Άρθρο 74 Ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχέσεων

   1. Τα όρια, των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 2 του ν.1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α'), πέρα από τα οποία οι απο­λύσεις θεωρούνται ομαδικές, καθορίζονται ως εξής:

   α) Μέχρι έξι (6) εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκ­μεταλλεύσεις που απασχολούν είκοσι (20) έως εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους.

   β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προσωπικού και μέχρι τριάντα (30) εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που απασχολούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους.

   2. Α. Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιό­δου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη.

    Β. Σύμβαση μισθωτού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, δύνα­ται να καταγγελθεί κατόπιν προηγούμενης έγγραφης προειδοποίησης του εργοδότη ως εξής:

   α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) μήνες έως δύο (2) χρόνια, προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση.

   β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) χρόνια συμπληρωμένα έως πέντε (5) χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση.

   γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέ­ντε (5) χρόνια συμπληρωμένα έως δέκα (10) χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση.

   δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) χρόνια συμπληρωμένα έως δεκαπέντε (15) χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν την απόλυση.

   ε) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δε­καπέντε (15) χρόνια συμπληρωμένα έως είκοσι (20), απαιτείται προειδοποίηση πέντε (5) μηνών πριν τη λύση της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας.

   στ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από είκοσι (20) χρόνια συμπληρωμένα και άνω, απαιτείται προει­δοποίηση έξι (6) μηνών πριν τη λύση της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας.

   Εργοδότης ο οποίος δεν κάνει χρήση της δυνατό­τητας έγγραφης προειδοποίησης καταβάλλει στον απολυόμενο την αποζημίωση που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις των νόμων 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α') και 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α').

   Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζό­μενο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο την αποζημίωση, που προβλέπεται από τις οικείες δια­τάξεις των νόμων 2112/1920 και 3198/1955 για τα χρόνια εργασίας που έχει συμπληρώσει ο απολυόμενος, σε περίπτωση καταγγελίας κατόπιν προειδοποίησης.

[5.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 74 του ν. 3863/ 2010 προστίθεται εδάφιο ως εδάφιο Α΄ ως εξής:

«Α. Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιό­δου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη.»

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 αναριθμείται ως Β΄ και η περίπτωση α΄ αυτής αντικαθίστανται ως εξής:

 «Β. Σύμβαση μισθωτού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, δύνα­ται να καταγγελθεί κατόπιν προηγούμενης έγγραφης προειδοποίησης του εργοδότη ως εξής:

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) μήνες έως δύο (2) χρόνια, προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση.» 

(με τον Νόμο 3899/2010 άρθρο 17 παρ.5) ]

   3. Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμ­βασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μη­νών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλ­λεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

   4. Εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών των οποί­ων η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, εφόσον παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωμα της αυτασφάλισης, η οποία ασκείται εντός διμήνου από την καταγγελία, στην οποία υποχρεούται ο εργοδότης που τους απέλυσε να συμμετέχει με:

   α) Το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους ηλικίας 55 ετών έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) χρόνια.

   β) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους 60 ετών συμπλη­ρωμένων έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) χρόνια.

   5. Με σκοπό την κάλυψη του λοιπού κόστους αυτασφάλισης των ασφαλισμένων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ο ΟΑΕΔ μπορεί να καταρτίζει και να υλοποιεί ειδικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, με τα οποία θα προβλέπεται:

   α. Η ανάληψη του υπολειπόμενου κόστους αυτασφά­λισης, για όσο χρόνο υφίσταται υποχρέωση καταβολής από τον εργοδότη και για ποσοστό 50% ή 20% του κόστους αυτασφάλισης.

   β. Η ένταξη του συνόλου αυτής της κατηγορίας των απολυομένων στα προγράμματα εργασίας των μακρο­χρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών για εργασία στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α').

   Η δαπάνη για τα ανωτέρω προγράμματα βαρύνει τον κλάδο ΛΑΕΚ.

   Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρι­σης του ΛΑΕΚ, που εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η δυνατότητα επιμήκυνσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις του χρόνου της τριετούς κάλυψης των δαπανών αυτασφάλισης με πόρους του ΛΑΕΚ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

   6. Με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων ηλικίας 55 έως 64 ετών, ο ΟΑΕΔ μπορεί να καταρτίζει προγράμματα σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α') και των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

   7. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ο αριθμός των απολυομένων ηλικίας 55 έως 64 ετών, δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των απολυομένων. Τυχόν κλάσμα στρογγυ­λοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο.

   8...

Πίνακας Αποζημίωσης Υπαλλήλων Σύμφωνα με τον Ν.4093/2012 ισχύουν τα εξής από 12/11/2012

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

 

 

 

 

 

Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση

καταγγελία με προειδοποίηση.

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Ποσό αποζημιώσεως

Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως

χρόνος προειδο­ποίησης

Ποσό αποζημιώσεως

Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως

1 έτος συμπλ. έως 2 έτη

2 μηνών

 

1 μήνας

1 μηνός

 

2 έτη συμπλ. έως 4 έτη

2 μηνών

 

2 μήνες

1 μηνός

4 έτη συμπλ.έως 5 έτη

3 μηνών

2 μήνες

1 1/2 μηνός

5 έτη συμπλ.έως 6 έτη

3 μηνών

3 μήνες

1 1/2 μηνός

6 έτη συμπλ.έως 8 έτη

4 μηνών

3 μήνες

2 μηνών

8 έτη συμπλ έως 10 έτη

5 μηνών

3 μήνες

2 1/2 μηνών

10 έτη συμπληρωμένα

6 μηνών

4 μήνες

3 μηνών

11 έτη συμπληρωμένα

7 μηνών

4 μήνες

3 1/2 μηνών

12 έτη συμπληρωμένα

8 μηνών

4 μήνες

4 μηνών

13 έτη συμπληρωμένα

9 μηνών

4 μήνες

4 1/2 μηνών

14 έτη συμπληρωμένα

10 μηνών

4 μήνες

5 μηνών

15 έτη συμπληρωμένα

11 μηνών

4 μήνες

5 1/2 μηνών

16 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (αφορά ιδιωτ. υπαλλήλους που την 12-11­2012 έχουν συμπληρώσει 17 έτη και άνω)

 

Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δε λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ

 

 

 

17 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 1 μηνός

4 μήνες

6 μηνών

+ 1/2 μηνός

18 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 2 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 1 μηνός

19 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 3 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 1 1/2 μηνός

20 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 4 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 2 μηνών

21 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 5 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 2 1/2 μηνών

22 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 6 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 3 μηνών

23 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 7 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 3 1/2 μηνών

24 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 8 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 4 μηνών

25 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 9 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 4 1/2 μηνών

26 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 10 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 5 μηνών

27 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 11 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 5 1/2 μηνών

28 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών

+ 12 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 6 μηνών

           

 

Με τον νέο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, μεταβάλλεται η κλίμακα με τους συντελεστές φορολόγησης των αποζημιώσεων απόλυσης από 1/1/2014

    Με τον νέο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, μεταβάλλεται  η κλίμακα με τους συντελεστές φορολόγησης των αποζημιώσεων απόλυσης από 1/1/2014 και θα φορολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: (παρ. 3 άρθρου 15 νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Κ.Φ.Ε.)

Κλιμάκιο αποζημίωσης (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής
0-60.000 0%
60.001-100.000 10%
100.001-150.000 25%
150.001 και άνω 30%

     Αλλαγή έχουμε μόνο στην κλίμακα 100.001 – 150.000 ευρώ με συντελεστή 25% από 20%. Για τις υπόλοιπες κλίμακες οι συντελεστές παραμένουν οι ίδιοι.


Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/apozhmiwsh/

 

Αποζημίωση Εργατών

Η αποζημίωση απόλυσης όσων έχουν την ιδιότητα του εργάτη δεν επηρεάστηκε από τον Ν.4093 12.11.2012 και ισχύουν οι διατάξεις, όπως διαμορφώθηκαν με τους νόμους 3863 και 3899/2010

    Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμ­βασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μη­νών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλ­λεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έντυπα από 15/10/2012

    Aρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

α)   Ε3. Αναγγελία πρόσληψης,
β)   Ε4. Πίνακας προσωπικού,
γ)   Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού,
δ)   Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου,
ε)   Ε7. Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου,
στ) Ε8. Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και
ζ)   Ε9. Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας
η)   Ε10. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/sepe/