Πιστοποιητικό φορολογικού ελέγχου και πρόγραμμα ελέγχου «Ετήσιο Πιστοποιητικό»

    Το «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία και εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008.

    Ο φορολογικός έλεγχος πραγματοποιείται επί συγκεκριμένων φορολογικών αντικειμένων, που προσδιορίζονται σε ειδικό πρόγραμμα ελέγχου, σύμφωνα με το Παράρτημα III της παρούσας, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), αναβαθμίζεται σε ετήσια βάση και είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».

Ελεγκτές των ΑΕ Ορκωτοί ή μη

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών

Με το π.δ. 226/1992 (ΦΕΚ 120Α/14.7.92) συνεστήθη Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, όπου περιγράφονται η οργάνωση και η λειτουργία του.

 

Ποια είναι η αρμοδιότητα των Ορκωτών Ελεγκτών;

1. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές είναι αποκλειστικώς αρμόδιοι για την άσκηση του τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων:

α) Των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην των δήμων και κοινοτήτων.

β) Των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαύουν ιδιαιτέρων

προνομίων, βάσει ειδικής διατάξεως νόμου ή κατ’ εξουσιοδότηση τούτου.

γ) Των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, των εταιρειών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, των εταιρειών

χρηματοδοτικών μισθώσεων και των ενώσεων συνεταιριστικών οργανώσεων.

δ) Των ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ετερορρύθμων κατά μετοχές εταιρειών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42α του

Κ.Ν. 2190/1920, και των κοινοπραξιών αυτών.

ε) Των ενοποιημένων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) του άρθρου 100 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 των συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

στ) Των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο καθώς και των ανωνύμων εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει έχει αναληφθεί με δημόσια εγγραφή.

ζ) Των εταιρειών ή οργανισμών ή και δραστηριοτήτων γενικά που με βάση διατάξεις νόμου υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών.

2. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές είναι επίσης αποκλειστικώς αρμόδιοι για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, πάνω σε θέματα οικονομικής διαχειρίσεως ή καταστάσεως οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 2 κοινοπραξίας, ειδικού λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας, που απαιτεί λογιστικές γνώσεις. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή διατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί πραγματογνωμοσύνης, είτε δικαστική πράξη κατά τη διάρκεια δίκης, κατόπιν αιτήσεως διαδίκου που έχει έννομο συμφέρον, είτε με δικαστική u945 απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκουσίας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή υπηρεσίας του κράτους που έχει αρμοδιότητα προς τούτο και εφόσον επικαλείται και αποδεικνύει ότι συντρέχει προς τούτο λόγος δημοσίου συμφέροντος. Από 8.8.2007 οι ορκωτοί ελεγκτές είναι αρμόδιοι και για την εκτίμηση των εισφορών σε είδος στην ΑΕ.

 

Ποιες ΑΕ & ΕΠΕ ελέγχονται υποχρεωτικά και από ορκωτούς ελεγκτές και εφαρμόζουν πλήρως το ΕΓΛΣ;

1. Σε κάθε περίπτωση ίδρυσης Α.Ε. με κεφάλαιο πάνω από 3.000.000 ευρώ.

2. Οι ΑΕ και οι ΕΠΕ οι οποίες έχουν τουλάχιστον τις δύο από τις τρεις πιο κάτω προϋποθέσεις:

α) Σύνολο ισολογισμού, όπως προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α μέχρι Ε του ενεργητικού στο υπόδειγμα του ισολογισμού που παραπέμπει το άρθρο 42 γ΄ του Ν.2190/1920, που έχει ως εξής: ΔΡΑΧΜΕΣ ΕΥΡΩ

Α) Σύνολο ισολογισμού Μέχρι 31.12.1986 Από 1.1.198721.12.1989 Από 1.1.199031.12.1994 Από 1.1.199531.12.2001 Από 1.1.2002 Από 8.8.2007 (άρθρο 42α παρ. 6 ν.2190/1920, άρθρο 23 ν.3190/1955) άρθρο 112 παρ. 5 ν.2190/1920) Αποφ. Υπ. Εμπορ. Κ29750 ΦΕΚ 823 Α' 17.12.1990 (άρθρο 2 Π.Δ. 325/94 ΦΕΚ 174 Α' 24.10.94) (άρθρο 16 παρ. 4 ν.2919/2001 ΦΕΚ 128 Α') (άρθρο 52

 ν.3604/2007) 130.000.000 200.000.000 400.000.000 500.000.000 1.500.000 2.500.000

Β) Καθαρό κύκλο εργασιών 260.000.000 400.000.000 800.000.000 1.000.000.000 3.000.000 5.000.000

Γ) Μέσο όρο προσωπικού απασχόλησης κατά τη διάρκεια της χρήσης 50 άτομα 50 άτομα 50 άτομα 50 άτομα 50 άτομα 50 άτομα

 

Ποιες είναι οι μεταβολές που έγιναν για την αρμοδιότητα των ορκωτών ελεγκτών στον ν. 2190/1920 ύστερα από τον ν. 3604/2007;

1. Καταργείται από 8.8.2007 η έκθεση ορκωτού ελεγκτή για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 6 παρ. 2 ν. 3604/2007 τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1, 2 του ν. 2190/20).

2. Εκτίμηση εισφερομένων εις είδος περιουσιακών στοιχείων γίνεται τώρα (από 8.8.2007) και από ορκωτούς ελεγκτές ή ορκωτούς εκτιμητές με δαπάνες της ΑΕ και χωρίς τη μεσολάβηση του Υπ. Ανάπτυξης. Πρώτα αρμόδια για την εκτίμηση των εισφερομένων εις είδος περιουσιακών στοιχείων ήταν αποκλειστικά η Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2190/20 σχετικά με τον έλεγχο εισφορών σε είδος, (άρθρα 14, 15, 22, 57, 59, 60, 61 ν. 3604/2007 που τροποποίησε τα άρθρα 3, 9, 9α, 10, 16α, 49α, 49γ, 57, 68 του ν.2190/20).

3. Ασκείται υποχρεωτικά τακτικός έλεγχος ΑΕ από ορκωτούς ελεγκτές (άρθρο 36 ν.3604/2007) που τροποποίησε το άρθρο 42 παρ. 6 ν.2190/20 από 8.8.2007, εφόσον γίνεται υπέρβαση των δύο από τα τρία πιο κάτω αριθμητικά όρια ήτοι σύνολο ισολογισμού 2.500.000, κύκλος εργασιών 5.000.000, μέσος όρος προσωπικού 50 άτομα.

 

Υπάρχουν κυρώσεις επί μη εφαρμογής ή πλημμελούς εφαρμογής του ΕΓΛΣ;

Κυρώσεις με βάση τις διατάξεις του ν. 1882/1990 Σύμφωνα με το άρθρο 7 § 3 του ν.1882/1990, οι εταιρείες που δεν εφάρμοζαν ή εφάρμοζαν πλημμελώς το ΕΓΛΣ, υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις, κατά το άρθρο 4 του π.δ. 148/1984.

Πως γίνεται η εκλογή Ελεγκτών;

(άρθρο 36 ν. 2190/1920)

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη ΓΣ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Οι ανώνυμες εταιρίες οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α, (βλέπε πιο πάνω) εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του ν.δ. 3329/1955 “Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών” (ΦΕΚ 230Α/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, οι εταιρίες για τον τακτικό τους έλεγχο έχουν τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγουν ένα μόνο 4 ορκωτό Λογιστή (από 14.7.1993 οι ορκωτοί λογιστές αντικαταστάθηκαν με τους ορκωτούς ελεγκτές).

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των Ορκωτών Ελεγκτών;

Ο Ορκωτός Ελεγκτής υποχρεώνεται να υποβάλει στη γενική συνέλευση των μετόχων ή εταίρων, από την οποία ανατέθηκε σ’ αυτόν η διενέργεια ελέγχου, το «πιστοποιητικό ελέγχου», το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει όσα ορίζονται από το άρθρο 37 του κ.ν. 2190/1920 και το οποίο επέχει τη θέση της εκθέσεως ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο αυτό. Διαπιστώσεις του Ορκωτού Ελεγκτή οι οποίες δεν επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα χρήσεως, όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως και Διάθεση Κερδών κ.λπ.) ή παρατηρήσεις του για τη βελτίωση του συστήματος οργανώσεως ή λειτουργίας της εταιρείας, γνωστοποιούνται προς τη διοίκηση της ελεγχόμενης μονάδας με τις σχετικές υποδείξεις. Το εκδιδόμενο πιστοποιητικό ή έκθεση ελέγχου κοινοποιείται και στο διοικητικό συμβούλιο ή τον διαχειριστή της ελεγχόμενης μονάδας.

Ποια είναι τα καθήκοντα και η ευθύνη των ελεγκτών;

(άρθρο 37 ν. 2190/1920)

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση u959 οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της ΓΣ και του ΔΣ. Υποχρεούνται να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το ΔΣ και, στην περίπτωση που διαπιστώνουν παράβαση των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, να αναφέρονται στον Υπουργό Εμπορίου, που ασκεί την εποπτεία.

Πως γίνεται ο Έλεγχος ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και η έκθεση στην Γ.Σ;

Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό των αποτελεσμάτων της χρήσης και να υποβάλουν προς την τακτική ΓΣ έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από αυτή την έκθεση πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν o ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα πραγματικά αποτελέσματα.

Τι πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση των Ελεγκτών;

Ειδικότερα οι ελεγκτές πρέπει να αναφέρουν στην έκθεσή τους:

α) Αν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που τους ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους,

β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν τέτοια,

γ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, όταν πρόκειται για βιομηχανική εταιρία, και

δ) αν τροποποιήθηκε η μέθοδος της απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Οι Ελεγκτές παρίστανται στην ΓΣ;

Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στη ΓΣ και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα;

Οι ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ευθύνονται για κάθε πταίσμακαι είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν γι’ αυτό την εταιρία. Αυτή η ευθύνη δενείναι δυνατόν να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. H αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία.

Ποιοι δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές;

Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρίας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 10 του παρόντος, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίουδικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και η αμοιβή των ελεγκτών ;

(Άρθρο 40γ Ν.2190/20)

1. Οι ελεγκτές ΑΕ οφείλουν όσο γίνεται πιο γρήγορα να τελειώσουν το έργο του ελέγχου που τους ανατέθηκε, το δε πόρισμά τους υποχρεούνται να υποβάλουν στον υπουργό Εμπορίου, τώρα Ανάπτυξης, σε περίπτωση δε που εξακρίβωσαν παραβάσεις ποινικά κολάσιμες και στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

2. Η αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται μετά το τέλος του ελέγχου από το Υπουργείο Εμπορίου, μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής ΑΕ, καταβάλλεται δε υποχρεωτικά από την εταιρία, στην οποία έγινε ο έλεγχος.

Πως γίνεται η ανακοίνωση των παραβάσεων ;

(τροποπ. ν. 1969/91 με άρθρο 14 ν. 2166/93)

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές, οι οποίοι κατά νόμο ασκούν τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, υποχρεούνται κατά τη διάρκεια των ελέγχων, να γνωστοποιούν αμέσως στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε στοιχείο ή πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση τους και είτε έχει σημαντικές επιπτώσεις στη φερεγγυότητα και την εν γένει κεφαλαιακή επάρκεια των ιδρυμάτων αυτών είτε είναι δυνατόν να επηρεάσει την αξιολόγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της καταλληλότητας των μετόχων που κατέχουν ειδική συμμετοχή και των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση των πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. Οι έννοιες πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοδοτικό ίδρυμα και ειδική συμμετοχή προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 2076/1992.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(άρθρο 47 ν. 2065/1992)

Ορκωτοί ελεγκτές ή άλλα ελεγκτικά όργανα, προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 1969/1991, που ενεργούν, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής του κανονισμού του σώματος αυτών, έλεγχο στις ανώνυμες εταιρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά, ή άλλους νόμους, υποχρεούνται να αναγράφουν τις οποιεσδήποτε παραβάσεις των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας που διαπιστώνουν κατά τον έλεγχο στο οικείο πιστοποιητικό ελέγχου, το οποίο πρέπει να κοινοποιούν στη Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Κάθε παράλειψη των πιο πάνω προσώπων διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αμοιβές με προσφορά u972 όχι κατώτερη του 5πλάσιου ωρομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη.

Eλεγκτές πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Όταν δεν υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης Ορκωτών Ελεγκτών, λόγω μη υπέρβασης τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια που ορίζει ο νόμος για την ενέργεια ελέγχου την ΑΕ από ορκωτούς ελεγκτές και αυτές έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 1.000.000 ευρώ, ο νόμος προβλέπει τη διενέργεια του ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας από δύο ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος απ’ αυτό και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του N. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α') ή από ένα ορκωτό ελεγκτή. Οι ελεγκτές αυτοί μπορούν να επαναδιορίζονται στην ίδια εταιρία, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστεροι επαναπροσδιορισμοί δεν επιτρέπονται αν δεν έχουν παρέλθει δύο χρήσεις. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από τους κατά νόμο ελεγκτές ορκωτούς ή μη αποτελεί προϋποθέσεις του κύρους έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.

Οι ελάχιστες αμοιβές των μη ορκωτών ελεγκτών προσδιορίστηκαν με την υπ’ αρ. 4661/ΔΕΚΟ/193/12.2.2002 Αποφ. Υπ. Οικ., με την οποία μετατράπηκαν τα όρια αμοιβών των Ελεγκτών ΑΕ σε ευρώ, ως εξής:

• Ποσοστό 0,40%ο για κύκλο εργασιών μέχρι ποσού 586.940 ευρώ.

• Ποσοστό 0,30%ο για κύκλο εργασιών από 586.941 μέχρι 880.410 ευρώ.

• Ποσοστό 0,25%ο για κύκλο εργασιών από 880.411 μέχρι 1.760.821 ευρώ.

• Ποσοστό 0,20%ο για κύκλο εργασιών 1.760.822 ευρώ και άνω.

Η αμοιβή για καθέναν από τους Ελεγκτές δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 147 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η ανώνυμη εταιρία “Α” ελέγχεται από δύο Ελεγκτές για τη χρήση 2008, της οποίας ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.000.000 ευρώ.

Η αμοιβή για κάθε Ελεγκτή που θα υπογράψουν τη σχετική έκθεση θα υπολογιστεί ως εξής:

• Τμήμα κύκλου εργασιών μέχρι 586.940 x 0,40%ο = 234,78

• Τμήμα από 586.941 μέχρι 880.410 = 293.469 x 0,30%ο = 88,04

• Τμήμα από 880.411 μέχρι 1.000.000 = 119.590 x 0,25%ο = 29,90

Σύνολο 352,72

Από το ποσό των 352,72 ευρώ θα παρακρατηθεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), δηλαδή (352,72 x 10%=) 35,27 ευρώ, το οποίο θα κατατεθεί στο λογαριασμό της ΕΤΕ Νο 040/54618394 υπέρ του ΟΕΕ και το υπόλοιπο δικαιούται ο Ελεγκτής, ο οποίος (εφόσον είναι ελεύθερος επαγγελματίας) θα εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Στην απόδειξη θα αναγραφεί ολόκληρο το ποσό της αμοιβής, δηλαδή 352,72 ευρώ και επ’ αυτού θα προστεθεί ΦΠΑ με στυντελεστή 19%. Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί στην απόδειξη το παρακρατηθέν ποσό για το ΟΕΕ, το οποίο θα καταχωρηθεί ως έξοδο στα βιβλία του εισπράξαντος την αμοιβή Ελεγκτή. Όσον αφορά την παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20%, κατά την άποψη της Διοίκησης υπολογίζεται στο σύνολο της αμοιβής, ενώ το σωστό θα ήταν να υπολογίζεται επί του ποσού που λαμβάνει ο Ελεγκτής, αφού αυτό το ποσό αποτελεί εισόδημά του. Για τον Ελεγκτή που δεν ασκεί ελευθέριο επάγγελμα, πρέπει να εκδίδει από την επιχείρηση απόδειξη επαγγελματικών δαπανών και να παρακρατηθεί φόρος 20%.

 

Πως γίνεται ο καθορισμός της αποζημίωσης της επιτροπής του άρθρου 9 Κ.Ν.2190/1920;

Απόφ. Κ217808/ 24.12.2001 Υπ. Ανάπτυξης

α) Καθορίζουμε το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ως αποζημίωση για κάθε ένα από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του κωδ. Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών». Εξαιρετικά στις περιπτώσεις εκείνες, που στην πιο πάνω Επιτροπή συμμετέχει Ορκωτός ή Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές ή Ορκωτοί Εκτιμητές, για τον καθορισμό της αποζημίωσής τους, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των Ειδικών Νόμων περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και Ορκωτών Εκτιμητών.

β) Τα οδοιπορικά έξοδα των μελών της Επιτροπής αυτής, σε περίπτωση μετακίνησής τους, εκτός έδρας, βαρύνουν τους ενδιαφερομένους.

γ) Η πιο πάνω αποζημίωση καταβάλλεται στα μέλη της Επιτροπής από τους ενδιαφερομένους, με την κοινοποίηση, προς αυτούς, σχετικής εντολής από την αρμόδια Αρχή, που εξέδωσε την πράξη σύστασης της Επιτροπής, μετά την υποβολή, στην Αρχή αυτή, της σχετικής έκθεσης εκτίμησης.

δ) Η παρούσα ισχύει για αποφάσεις ορισμού μελών της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Ν.2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», οι οποίες θα εκδοθούν μετά την 1.1.2002.

Πως καθορίζονται οι αμοιβές ελεγκτών ΑΕ για έλεγχο καταβολής αρχικού κεφαλαίου και αύξησης αυτού;

(Αποφ. Κ2 – 17807/24.12.2001 Υπ. Ανάπτυξης)

α) Καθορίζουμε την αμοιβή, που θα καταβάλλεται σε κάθε Ελεγκτή Ανωνύμων Εταιριών, από την ελεγχθείσα ανώνυμη εταιρία, για έλεγχο της καταβολής του αρχικού μετοχικού της κεφαλαίου ή της αύξησης αυτού, σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ, ανεξάρτητα από το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου που ελέγχεται.

β) Η αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την υποβολή, στην αρμόδια Υπηρεσία, της έκθεσης επί του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε και μετά από έγγραφη ειδοποίηση, της εν λόγω Υπηρεσίας, προς της ελεγχθείσα εταιρία. Σε περίπτωση μετακίνησης των ελεγκτών εκτός έδρας θα καταβάλλονται επιπλέον, σε αυτούς, από την εταιρία και τα οδοιπορικά έξοδα.

γ) Η παρούσα ισχύει για εντολές καταβολής μετοχικού κεφαλαίου, που θα εκδοθούν μετά την 1.1.2002.

δ) Για εντολές που θα έχουν εκδοθεί μέχρι την 31.12.2001 και η σχετική έκθεση θα υποβληθεί μετά την 1.1.2002, η αμοιβή κάθε ελεγκτού θα καταβάλλεται με βάση την με αριθμό Κ23360/ 8.3.2000 απόφασή μας και θα είναι 117,39 ευρώ.

Ορκωτοί Εκτιμητές

(άρθρο 2 ν. 2515/1997)

Έλεγχο κατά κάποιο τρόπο ενεργούν και οι ορκωτοί εκτιμητές. Θέματα λειτουργίας του σώματος αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν. 2515/1997, οι διατάξεις του οποίου έχουν ως εξής:

1. Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται, ελέγχεται, διοικείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις ειδικές περί αυτού διατάξεις, εφόσον αυτές δεν είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις αυτού του άρθρου. Μέλη του Σ.Ο.Ε. είναι οι Ορκωτοί Εκτιμητές και οι Βοηθοί Ορκωτοί Εκτιμητές, οι οποίοι ασκούν δημόσιο λειτούργημα, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Σ.Ο.Ε. Στο Σ.Ο.Ε. μπορεί να απευθυνθεί οποιοσδήποτε για να έχει έγκυρη εκτίμηση πραγμάτων. Από 8.8.2007 το Σ.Ο.Ε. μπορεί να ελέγχει και την εισφορά σε είδος σε ΑΕ. Όταν μεταβιβάζεται η κυριότητα ακινήτων στα πιο πάνω πρόσωπα, λόγω δωρεάς, δεν απαιτείται έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

2. Το Σ.Ο.Ε. διοικείται και ελέγχεται από επταμελές Εποπτικό Συμβούλιο, που αποτελείται από :

α) έναν επίτιμο Σύμβουλο της Επικρατείας ή Αρεοπαγίτη ή Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή πρόσωπο που διατελεί ή διετέλεσε καθηγητής ή αναπληρωτής ή επίκουρος καθηγητής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικονομικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης, ως πρόεδρο,

β) ένα πρόσωπο ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής με ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο, ως αντιπρόεδρο,

γ) ένα μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ως μέλος,

δ) ένα μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), ως μέλος,

ε) έναν εκπρόσωπο της Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος, που υπηρετεί στην Τεχνική Υπηρεσία, ως μέλος,

στ) δύο Ορκωτούς Εκτιμητές, που εκλέγονται από u964 την Ολομέλεια του Σώματος για μια τετραετία, ως μέλη,

ζ) ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας των μελών, κατά το χρόνο διορισμού του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε., τα 68 έτη.

Το Εποπτικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο αυτού τουλάχιστον δύο φορές κάθε μήνα, εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Με απόφαση του Ε.Σ. καθορίζεται ο τρόπος αμοιβής των μελών του Σ.Ο.Ε. Για τον συντονισμό και την προώθηση του έργου του το Ε.Σ. μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από τα μέλη του και να εκχωρεί σε αυτές ή και σε ορισμένο μόνο μέλος του ή στην Ολομέλεια των Ορκωτών Εκτιμητών αρμοδιότητες σχετικά με τη διοίκηση, την οργάνωση και τη λειτουργία του Σώματος.

Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174Α) και οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 4 του π.δ. 279/1979 (ΦΕΚ 81Α), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο μόνο του π.δ. 488/1979 (ΦΕΚ151Α), καταργούνται.

Η θητεία του παρόντος Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε. λήγει με τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

3. Με τα προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, ρυθμίζονται :

α) Τα ελληνικά εκτιμητικά πρότυπα.

β) Ο κανονισμός λειτουργίας του Σ.Ο.Ε.

γ) Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Ολομέλειας των Ορκωτών Εκτιμητών.

δ) Ο κανονισμός δεοντολογίας του Σ.Ο.Ε.

ε) Ο αριθμός των οργανικών θέσεων και τα προσόντα διορισμού των μελών του Σ.Ο.Ε.

στ) Η δημιουργία ειδικού αποθεματικού από το λογαριασμό Ορκωτών Εκτιμητών για την καταβολή αποζημιώσεων, κατά την αποχώρηση των μελών, καθώς και ο καθορισμός των προϋποθέσεων που πρέπει να συγκεντρώνουν οι δικαιούχοι.

ζ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του Σ.Ο.Ε.

4. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του π.δ/τος 279/1979 (ΦΕΚ 81Α), που προστέθηκε με το άρθρο 22 του π.δ/τος 140/1990 (ΦΕΚ 55 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

Με τη συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια των Ν.Π.Δ.Δ. των επιχειρήσεων και των οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθώς και των κοινωφελών ιδρυμάτων και των Ν.Π.Ι.Δ. που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Eλεγκτές πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, μέλη του Οικ. Επιμ. Ελλάδας.

Όταν δεν υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης Ορκωτών Ελεγκτών, λόγω μη υπέρβασης τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια που ορίζει ο νόμος για την ενέργεια ελέγχου την ΑΕ από ορκωτούς ελεγκτές και αυτές έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 1.000.000 ευρώ, ο νόμος προβλέπει τη διενέργεια του ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας από δύο ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος απ’ αυτό και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του N. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α') ή από ένα ορκωτό ελεγκτή. Οι ελεγκτές αυτοί μπορούν να επαναδιορίζονται στην ίδια εταιρία, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστεροι επαναπροσδιορισμοί δεν επιτρέπονται αν δεν έχουν παρέλθει δύο χρήσεις. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από τους κατά νόμο ελεγκτές ορκωτούς ή μη αποτελεί προϋποθέσεις του κύρους έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.

Οι ελάχιστες αμοιβές των μη ορκωτών ελεγκτών προσδιορίστηκαν με την υπ’ αρ. 4661/ΔΕΚΟ/193/12.2.2002 Αποφ. Υπ. Οικ., με την οποία μετατράπηκαν τα όρια αμοιβών των Ελεγκτών ΑΕ σε ευρώ, ως εξής:

• Ποσοστό 0,40%ο για κύκλο εργασιών μέχρι ποσού 586.940 ευρώ.

• Ποσοστό 0,30%ο για κύκλο εργασιών από 586.941 μέχρι 880.410 ευρώ.

• Ποσοστό 0,25%ο για κύκλο εργασιών από 880.411 μέχρι 1.760.821 ευρώ.

• Ποσοστό 0,20%ο για κύκλο εργασιών 1.760.822 ευρώ και άνω.

Η αμοιβή για καθέναν από τους Ελεγκτές δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 147 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η ανώνυμη εταιρία “Α” ελέγχεται από δύο Ελεγκτές για τη χρήση 2008, της οποίας ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.000.000 ευρώ.

Η αμοιβή για κάθε Ελεγκτή που θα υπογράψουν τη σχετική έκθεση θα υπολογιστεί ως εξής:

• Τμήμα κύκλου εργασιών μέχρι 586.940 x 0,40%ο = 234,78

• Τμήμα από 586.941 μέχρι 880.410 = 293.469 x 0,30%ο = 88,04

• Τμήμα από 880.411 μέχρι 1.000.000 = 119.590 x 0,25%ο = 29,90

Σύνολο 352,72

Από το ποσό των 352,72 ευρώ θα παρακρατηθεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), δηλαδή (352,72 x 10%=) 35,27 ευρώ, το οποίο θα κατατεθεί στο λογαριασμό της ΕΤΕ Νο 040/54618394 υπέρ του ΟΕΕ και το υπόλοιπο δικαιούται ο Ελεγκτής, ο οποίος (εφόσον είναι ελεύθερος επαγγελματίας) θα εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Στην απόδειξη θα αναγραφεί ολόκληρο το ποσό της αμοιβής, δηλαδή 352,72 ευρώ και επ’ αυτού θα προστεθεί ΦΠΑ με στυντελεστή 19%. Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί στην απόδειξη το παρακρατηθέν ποσό για το ΟΕΕ, το οποίο θα καταχωρηθεί ως έξοδο στα βιβλία του εισπράξαντος την αμοιβή Ελεγκτή. Όσον αφορά την παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20%, κατά την άποψη της Διοίκησης υπολογίζεται στο σύνολο της αμοιβής, ενώ το σωστό θα ήταν να υπολογίζεται επί του ποσού που λαμβάνει ο Ελεγκτής, αφού αυτό το ποσό αποτελεί εισόδημά του. Για τον Ελεγκτή που δεν ασκεί ελευθέριο επάγγελμα, πρέπει να εκδίδει από την επιχείρηση απόδειξη επαγγελματικών δαπανών και να παρακρατηθεί φόρος 20%.

    Το «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στο άρθρο 82 του ν. 2238/1994, αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία και εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008.