Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες 

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων...

ΠΟΛ 1035 18.03.2016 Κοινοποίηση της 47/2015 Γνωμοδότησης της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.

ΠΟΛ 1127 03.06.2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β΄/2.4.2013) απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

ΠΟΛ 1120 15.06.2015 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4328/2015 περί τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013).

ΠΟΛ 1116 10.06.2015 Διευκρινήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΠΟΛ 1055 27.02.2015 Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους.

ΠΟΛ 1027 22.01.2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων.

ΠΟΛ 1041 04.02.2015 Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικού εισοδήματος, από 01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013.

ΠΟΛ 1040 04.02.2015 Τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ για πράξεις που διενεργήθηκαν το έτος 2014 από αγρότες φυσικά πρόσωπα.

ΠΟΛ 1019 16.01.2015 Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής.

ΠΟΛ 1010 09.01.2015 Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής ΦΠΑ του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ.

ΠΟΛ 1007 09.01.2015 Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.

ΠΟΛ 1116 26.04.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β΄ του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.

ΠΟΛ 1096 08.04.2014 Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης – Αίτησης και Αναλυτικής Κατάστασης Δικαιολογητικών» (έντυπο 010Α – ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ6 TAXIS) για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ .

Αρ. Πρωτ.: Δ15 1052987 ΕΞ 2014 27.03.2014 Οδηγίες σχετικά με την θεώρηση καταστάσεων απογραφής αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και αγαθών επένδυσης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).

ΠΟΛ 1079 19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013 (ΦΕΚ 3367 Β΄/ 31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.»

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1043447 ΕΞ 2014 11.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1281/2013 (ΦΕΚ 3367 Β΄/ 31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.

ΠΟΛ 1055 17.02.2014 Συμπλήρωση−Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013 (ΦΕΚ 3367Β΄/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος».

ΠΟΛ 1053 17.02.2014 Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αγροτών κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

ΠΟΛ 1024 17.01.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013(ΦΕΚ 3367Β΄/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.

ΠΟΛ 1281 30.12.2013 Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.

O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

www.opekepe.gr/

Ελληνικός οργανισμός πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις παρ. 1 άρθρου 40 Ν.2238/1994

    1. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που προκύπτει σε κάθε οικονομικό ή γεωργικό έτος, κατά περίπτωση και αποκτάται από την εκμετάλλευση μιας ή περισσότερων γεωργικών επιχειρήσεων κάθε είδους, όπως είναι οι αγροτικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές, σηροτροφικές, δασικές, αλιευτικές κ.λπ..

Φ.Π.Α. Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ν.2859/2000

Ειδικό καθεστώς αγροτών άρθρο 41 Ν.2859/2000

1. Οι αγρότες, για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και για την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού και δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή του φόρου του παρόντος νόμου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσης τους.

2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή κατ΄ αποκοπή συντελεστή 11% (έντεκα τοις εκατό), στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήματος IV του παρόντος προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, εκτός των αγροτών που υπάγονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου.

Ειδικά για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής που πραγματοποιούνται από αγρότες του παρόντος άρθρου από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος - μέλος, η επιστροφή πραγματοποιείται με την εφαρμογή κατ΄ αποκοπή συντελεστή 5% (πέντε τοις εκατό) στην αξία των εν λόγω πωλήσεων, όπως αυτή προκύπτει από το τηρούμενο βιβλίο εσόδων εξόδων.

Για την παράδοση αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκμετάλλευση στην εμπορική δραστηριότητα που περιγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα, την ποιότητα και την κανονική αξία των παραδιδόμενων αγαθών, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. ως αξία των παραδιδομένων προϊόντων ή των παρεχομένων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα οικεία νόμιμα παραστατικά.

Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από τρίτους υποκείμενους στο φόρο, για λογαριασμό των παραγωγών αγροτών, η παραπάνω αξία λαμβάνεται χωρίς φόρο και προμήθεια.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 30, 31, 32, 36 και 38 δεν εφαρμόζονται για τους αγρότες που υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στους αγρότες που:

α) ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42, με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών,

β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων,

γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους αγρότες που πωλούν προϊόντα δικής τους παραγωγής από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις προς άλλο κράτος - μέλος, καθώς και για τους αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α΄) και ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW ή τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων.

5. Οι αγρότες της παραγράφου 4 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς του φόρου για τις δραστηριότητες αυτές.

Ειδικά για τους αγρότες της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4, η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία θα εφαρμοστεί η τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων στους εμπόρους που πραγματοποιούν τις ίδιες δραστηριότητες.

Για την ένταξη στο κανονικό καθεστώς υποβάλλεται δήλωση έναρξης ή μεταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36.

6. ...

7. Οι αγρότες μπορούν να μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού στο κανονικό με δήλωσή τους που υποβάλλεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.. Στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιείται από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, η δήλωση υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη αυτής και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας. Στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας, η οποία αρχίζει από την έναρξη της επόμενης από τη μετάταξη διαχειριστικής περιόδου.

Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο ειδικό καθεστώς αγροτών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την έναρξη διαχειριστικής περιόδου με υποβολή δήλωσης στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη αυτής.

8. Οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν, σε θεωρημένες από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ καταστάσεις, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη μετάταξη, απογραφή που να περιλαμβάνει:

α) τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται όσα έχουν συλλεχθεί, οι ηρτημένοι καρποί και οι καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, κατά συντελεστή του κατ΄ αποκοπή φόρου,

β) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής, όπως σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ζωοτροφών και λοιπών συναφών, κατά συντελεστή φόρου,

γ) τα αγαθά επένδυσης, εφόσον είναι χρησιμοποιήσιμα για τους σκοπούς της επιχείρησης και δεν παρήλθε η πενταετής περίοδος του διακανονισμού.

Τα αποθέματα των πιο πάνω περιπτώσεων β΄ και γ΄ απογράφονται σε τιμές κόστους

9. Τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων θεωρούνται:

α) ως αγορές του κανονικού καθεστώτος απόδοσης του φόρου, σε τιμή πώλησης κατά το χρόνο της μετάταξης, με δικαίωμα να εκπέσουν τον κατ΄ αποκοπή φόρο, στην περίπτωση που γίνεται μετάταξη από το καθεστώς των αγροτών στο κανονικό καθεστώς,

β) ως παράδοση αγαθών σε τιμή πώλησης, υποκείμενη στο φόρο με τον κατ΄ αποκοπή συντελεστή, στην περίπτωση που γίνεται μετάταξη από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο καθεστώς των αγροτών.

10. Σε περίπτωση μετάταξης από το ειδικό καθεστώς των αγροτών στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου, οι μετατασσόμενοι δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:

α) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής.

β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το μέρος του φόρου που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού.

11. Σε περίπτωση μετάταξης από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο καθεστώς των αγροτών, οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:

α) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής.

β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το μέρος τους που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη του διακανονισμού της πενταετούς περιόδου.

12. Για τα απογραφόμενα αγαθά που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 8, υποβάλλεται, μέσα σε 2 (δύο) μήνες, από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει την αξία των αποθεμάτων και το φόρο που εκπίπτεται ή καταβάλλεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω παραγράφων 9, 10 και 11.

Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτεται, κατά περίπτωση, με την πιο πάνω δήλωση για την οποία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 38.

13. Στην πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι αγρότες μπορούν με δήλωση έναρξης, που υποβάλλεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έναρξη ισχύος του, να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς.

Οι αγρότες που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους και επιθυμούν να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς υποβάλλουν δήλωση έναρξης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έναρξη των αγροτικών εργασιών τους.

14. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να ορίζεται ότι η επιστροφή του φόρου στους αγρότες ενεργείται για λογαριασμό του Δημοσίου από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό.

Με αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ότι η επιστροφή του φόρου ενεργείται από τον αγοραστή των αγροτικών προϊόντων ή το λήπτη των αγροτικών υπηρεσιών.

15. Με αποφάσεις επίσης του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται:

α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκκαθάριση και την απόδοση του επιστρεπτέου φόρου,

β) ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού στοιχείου που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 6,

γ) ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης μετάταξης που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 7 και της δήλωσης αποθεμάτων που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 12, καθώς επίσης και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές στοιχεία.

Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες άρθρο 42 Ν.2859/2000

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 Ν. 2859/2000 θεωρούνται:
1.Ως αγρότες, αυτοί που ασκούν προσωπικά ή μετά μέλη της οικογένειας τους ή με μισθωτούς ή εργάτες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4.

2.Ως αγροτικά προϊόντα, τα αγαθά που παράγονται από τους αγρότες στα πλαίσια των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων.

3.Ως αγροτικές εκμεταλλεύσεις:
α) η γεωργία γενικά και ιδίως η καλλιέργεια δημητριακών, κηπευτικών, καπνού, βαμβακιού, οπωροφόρων και καρποφόρων δέντρων, αρωματικών και διακοσμητικών φυτών, η αμπελουργία, η ανθοκομία, η παραγωγή μανιταριών, μπαχαρικών, σπόρων και φυτών,
β) η εκτροφή ζώων γενικά, στην οποία περιλαμβάνονται ιδίως η κτηνοτροφία, η πτηνοτροφία, η κονικλοτροφία, η μελισσοκομία, η σηροτροφία και η σαλιγκαροτροφία,
γ) η δασοκομία γενικά,
δ) η αλιεία σε γλυκά νερά, η ιχθυοτροφία, η βατραχοτροφία, η καλλιέργεια μυδιών, στρειδιών και η εκτροφή μαλακίων και μαλακοστράκων,
ε) οι μεταποιητικές δραστηριότητες του αγρότη, που πραγματοποιούνται με συνήθη μέσα, στα πλαίσια των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, σε προϊόντα τα οποία προέρχονται κατά κύριο λόγο από την αγροτική του παραγωγή.

4.Ως αγροτικές υπηρεσίες, οι παρεχόμενες από τους αγρότες με χειρωνακτική εργασία ή με το συνήθη εξοπλισμό της εκμετάλλευσης τους, οι οποίες συμβάλλουν στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται κυρίως:
α) οι εργασίες σποράς και φύτευσης, καλλιέργειας, θερισμού, αλωνίσματος, δεματοποίησης, περισυλλογής και συγκομιδής,
β) οι εργασίες προπαρασκευής για την πώληση προϊόντων, όπως η διαλογή, η ξήρανση, ο καθαρισμός, η άλεση, η έκθλιψη, η απολύμανση, η συσκευασία και η αποθήκευση,
γ) η φύλαξη, η πάχυνση και η εκτροφή ζώων,
δ) η μίσθωση μηχανικών μέσων και εξοπλισμού γενικά, που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις,
ε) η τεχνική βοήθεια,
στ) η καταπολέμηση επιβλαβών φυτών και ζώων, καθώς και ο ψεκασμός φυτών και εδάφους,
ζ) η χρησιμοποίηση αρδευτικών, αποξηραντικών μέσων και εξοπλισμού,
η) η υλοτομία, η κοπή ξύλων, καθώς και άλλες δασοκομικές υπηρεσίες.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3877 Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας.

Άρθρο 13. Γενική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Η γενική εισφορά του άρθρου 7 παρ. 1 περίπτωση στ' ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού καθαρού γεωργικού εισοδήματος που δηλώνεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Υπόχρεοι στην κα­ταβολή της είναι τα φυσικά πρόσωπα, που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και δηλώνουν συνολικό φορολογητέο εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου και του γεωργικού εισοδήματος, που υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον αφορολόγητο όριο, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από αγροτικές εκμεταλλεύσεις και η πλειοψηφία των με­τοχών ή των μεριδίων τους δεν ανήκει σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Εισπράττεται από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και αποδίδεται στον ΕΛ.Γ.Α.. Ο συντελεστής της εισφοράς ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του δηλούμενου εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

ΠΟΛ 1068 05.04.2011 Μη απόδοση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. στις Δ.Ο.Υ.

.... Περαιτέρω, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ιδίου νόμου, επιβάλλεται γενική εισφορά, με ποσοστό δύο τοις εκατό ( 2%) επί του συνολικού καθαρού γεωργικού εισοδήματος, που δηλώνεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και δηλώνουν συνολικό φορολογητέο εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου και του γεωργικού εισοδήματος, που υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον αφορολόγητο όριο, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, καθώς και από νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από αγροτικές εκμεταλλεύσεις και η πλειοψηφία των μετοχών ή των μεριδίων τους δεν ανήκει σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, η οποία εισπράττεται από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου Δ.Ο.Υ. και αποδίδεται στον ΕΛ.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1068-2011/

    Σύμφωνα με το βιβλιαράκι των οδηγιών για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας οικ. έτους 2012 (σελ 34), "'τα ποσά των κάθε είδους αγροτικών ενισχύσεων (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις κλπ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ''' δηλώνονται στους κωδικούς 477-478. Τα αντίστοιχα ποσά για επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ δηλώνονται στους κωδικούς 995-996.

Πίνακες γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης

Έγκριση πιν. γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης χρήση 2013

Έγκριση πιν. γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης χρήση 2012

Έγκριση πιν. γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης χρήση 2011

Έγκριση πιν. γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης χρήση 2010

Έγκριση πιν. γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης χρήση 2009

Πίνακας αντικειμενικών τιμών αγροτικών προϊόντων (2010)

(Αρχείο Excel - xls,  ods,  pdf)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                         Αθήνα, 12-4- 2010
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΛΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                                            Αρ. Πρωτ.: Δ12 A/650/ΕΞ 2010
ΤΜΗΜΑ Α’
                                                                                                                ΠΟΛ.: 1037
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝA ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.
Πληροφορίες : Φ. Καρασμαϊλη, Ι. Μπάρλας
Τηλέφωνο : 210 3375315-6
ΦΑΞ : 210 3375001

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 42 του ν.2238/1994.
2. Την 1041664/755/ΠΟΛ.1098/Α’0012/4.4.1995 διαταγή μας με την οποία κοινοποιήθηκαν πίνακες με τους οποίους χαρακτηρίζονται οι περιοχές της Ελλάδας σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές.
3. Την 1044146/787/ΠΟΛ.1105/Α’0012/7.4.1995 διαταγή μας με την οποία παρασχέθηκε το δικαίωμα, σε περίπτωση αμφισβήτησης της πεδινότητας ή ημιορεινότητας ολόκληρης της περιφέρειας δήμου ή κοινότητας, συγκρότησης επιτροπής κατά νομαρχία προκειμένου να επανακριθεί ο χαρακτηρισμός αυτός του δήμου ή της κοινότητας.
4. Το από 17.3.2010 Πρακτικό της Επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου
42 του ν.2238/1994 που συστήθηκε με την Δ6 1015721 ΕΞ2010 / 05.02.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
5. Ότι με την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε:
1. Τους πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος-ενοικίου-μόνιμης φυτείας οικονομικού έτους 2010 (χρήση 2009) που καταρτίστηκαν από την Επιτροπή του
άρθρου 42 του ν.2238/1994 και οι οποίοι περιέχουν:
α) Τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης, καθώς και το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιοδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των 65 ετών σε τέκνα τους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για όλες τις Νομαρχίες του Κράτους με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.
β) Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γεωργικής γης ή κεφαλής εκτρεφόμενου ζώου ή άλλης μονάδας παραγωγής, με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.
γ) Πίνακα ειδών μόνιμης φυτείας με το πρώτο έτος πρόκυψης γεωργικού καθαρού εισοδήματος, κατά είδος φυτείας.
Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος και αντιπροσωπευτικών ενοικίων που αναφέρονται στους πίνακες, εμφανίζονται για τις ημιορεινές και ορεινές ζώνες, μειωμένα κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και σαράντα τοις εκατό (40%) αντίστοιχα, σε σχέση με τα ποσά των πεδινών ζωνών, που καθορίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή.
2. Φορολογούμενοι οι οποίοι κατά την υποβολή των δηλώσεων οικονομικού έτους 2010 επικαλούνται επαναχαρακτηρισμό περιοχής με βάση τέτοια απόφαση, θα πρέπει να συνυποβάλουν και φωτοαντίγραφο της σχετικής απόφασης του νομάρχη ή περιφερειακού διευθυντή επαναχαρακτηρισμού του δήμου ή της κοινότητας.
3. Σε όποιο νομό δεν έχει προσδιορισθεί για κάποιο γεωργικό προϊόν ποσό καθαρού εισοδήματος, ως καθαρό εισόδημα για το προϊόν αυτό θα λαμβάνεται η μέση τιμή καθαρού γεωργικού εισοδήματος του προϊόντος αυτού που προκύπτει για όλη την Επικράτεια, όπως αποφασίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή.
4. Στις περιπτώσεις που εξαιτίας ζημιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα σε ανωτέρα βία, δεν αποκτήθηκε εισόδημα ή αυτό που αποκτήθηκε είναι κατώτερο του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει όπως ο προσδιορισμός του εισοδήματος αυτού γίνει με βάση το ποσοστό μείωσης που προκύπτει από το σχετικό «ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ» του ΕΛ.Γ.Α το οποίο πρέπει να προσκομίζεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο της ΔΟΥ .
5. Προκειμένου για είδη μόνιμης φυτείας, ως πρώτο έτος πρόκυψης καθαρού γεωργικού εισοδήματος, από το έτος της φύτευσης λογίζεται το έτος που αναφέρεται στον πίνακα των ειδών μόνιμης φύτευσης.
6. Για εκμεταλλεύσεις ή τυχόν προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην κατάταξη των πινάκων, λαμβάνονται υπόψη όσα ισχύουν για παραπλήσιες ή συγγενείς με αυτές εκμεταλλεύσεις ή καλλιέργειες, κατά περίπτωση.
7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    Ακριβές Αντίγραφο                                      Ο Υπουργός Οικονομικών
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                       Γεώργιος Παπακωνσταντίνου

Έγκριση πιν. γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης χρήση 2008

 

Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008)

 

1033041/546/Α0012/ΠΟΛ.1040/24.3.2009

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1666/Δ10Ε89/16.2.2009 (ΦΕΚ 40/Β’) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 4 και 6 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994.
3. Την υπ’ αριθ. 1041664/755/Α0012/ΠΟΛ.1098/4.4.1995 διαταγή μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν πίνακες με τους οποίους χαρακτηρίζονται οι περιοχές της Ελλάδας σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές.
4. Την υπ’ αριθ. 1044146/787/Α0012/ΠΟΛ.1105/7.4.1995 διαταγή μας, με την οποία παρασχέθηκε το δικαίωμα, σε περίπτωση αμφισβήτησης της πεδινότητας ή ημιορεινότητας ολόκληρης της περιφέρειας Δήμου ή Κοινότητας, συγκρότησης Επιτροπής κατά Νομαρχία προκειμένου να επανακριθεί ο χαρακτηρισμός αυτός του Δήμου ή της Κοινότητας.
5. Το από 13.3.2009 Πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994, που συστήθηκε με την υπ’ αριθ. 1022230/64/0006A/24.2.2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε:
1. Τους πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος - ενοικίου - μόνιμης φυτείας οικονομικού έτους 2009 (χρήση 2008) που καταρτίστηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 και οι οποίοι περιέχουν:
α) Τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης, καθώς και το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιονδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των 65 ετών σε τέκνα τους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για όλες τις Νομαρχίες του Κράτους με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.
β) Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γεωργικής γης ή κεφαλής εκτρεφόμενου ζώου ή άλλης μονάδας παραγωγής, με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.
γ) Πίνακα ειδών μόνιμης φυτείας με το πρώτο έτος πρόκυψης γεωργικού καθαρού εισοδήματος, κατά είδος φυτείας.
Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος και αντιπροσωπευτικών ενοικίων που αναφέρονται στους πίνακες, εμφανίζονται για τις ημιορεινές και ορεινές ζώνες, μειωμένα κατά ποσοστό 20% και 40%, αντίστοιχα, σε σχέση με τα ποσά των πεδινών ζωνών που καθορίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή.
2. Φορολογούμενοι οι οποίοι κατά την υποβολή των δηλώσεων οικονομικού έτους 2009 επικαλούνται επαναχαρακτηρισμό περιοχής με βάση τέτοια απόφαση, θα πρέπει να συνυποβάλλουν και φωτοαντίγραφο της σχετικής απόφασης του νομάρχη ή περιφερειακού διευθυντή επαναχαρακτηρισμού του Δήμου ή της Κοινότητας.
3. Σε όποιον Νομό δεν έχει προσδιοριστεί για κάποιο γεωργικό προϊόν ποσό καθαρού εισοδήματος, ως καθαρό εισόδημα για το προϊόν αυτό θα λαμβάνεται η μέση τιμή καθαρού γεωργικού εισοδήματος του προϊόντος αυτού που προκύπτει για όλη την επικράτεια, όπως αποφασίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή.
4. Στις περιπτώσεις που, εξαιτίας ζημιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα σε ανωτέρα βία, δεν αποκτήθηκε εισόδημα ή αυτό που αποκτήθηκε είναι κατώτερο του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει όπως ο προσδιορισμός του εισοδήματος αυτού γίνει με βάση το ποσοστό μείωσης που προκύπτει από το σχετικό «ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ» του ΕΛΓΑ, το οποίο πρέπει να προσκομίζεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ.
5. Προκειμένου για είδη μόνιμης φυτείας, ως πρώτο έτος πρόκυψης καθαρού γεωργικού εισοδήματος από το έτος της φύτευσης λογίζεται το έτος που αναφέρεται στον πίνακα των ειδών μόνιμης φύτευσης.
6. Για εκμεταλλεύσεις ή τυχόν προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην κατάταξη των πινάκων, λαμβάνονται υπόψη όσα ισχύουν για παραπλήσιες ή συγγενείς με αυτές εκμεταλλεύσεις ή καλλιέργειες, κατά περίπτωση.
7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ

   

Έτος που προκύπτει
το εισόδημα

Α.

Δενδρώδεις

 

1.

Αμυγδαλιές

5ο

2.

Ακτινίδια

4ο

3.

Αχλαδιές χαμηλού σχήματος

4ο

4.

Αχλαδιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση και υποστηριγμένα σχήματα

5ο

5.

Βερυκοκιές μέσου σχήματος

4ο

6.

Δαμασκηνιές χαμηλού σχήματος

4ο

7.

Δαμασκηνιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση

5ο

8.

Ελιές χαμηλού σχήματος

5ο

9.

Ελιές υψηλού σχήματος

8ο

10.

Εσπεριδοειδή

 
 

α) Πορτοκαλιές

6ο

 

β) Μανταρινιές

4ο

 

γ) Λεμονιές

6ο

 

δ) Λοιπά

5ο

11.

Κερασιές χαμηλού σχήματος

5ο

12.

Κερασιές και βυσσινιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση

6ο

13.

Καρυδιές

8ο

14.

Καστανιές

10ο

15.

Μηλιές χαμηλού σχήματος μέχρι 75 δένδρα ανά στρέμμα

5ο

16.

Μηλιές χαμηλού σχήματος από 75 και άνω δένδρα ανά στρέμμα

4ο

17.

Μηλιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση

6ο

18.

Ροδακινιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση ή υποστηριγμένα σχήματα

4ο

19.

Συκιές

5ο

20.

Φυστικιές

7ο

21.

Αμπέλι

5ο

Β.

ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ

 

1.

Φουντουκιές μέσου σχήματος

5ο

Γ.

ΠΟΩΔΕΙΣ

 

1.

Αγκινάρες

1ο

2.

Μηδική

1ο

3.

Σπαράγγι

3ο

 

Πίνακες γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης οικονομικού έτους 2009

Έγκριση πιν. γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης χρήση 2007

Έγκριση πιν. γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης χρήση 2006

Έγκριση πιν. γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης χρήση 2005

Έγκριση πιν. γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης χρήση 2004

ΠOΛ 1266 05.11.1998 κοινοποίηση της αριθ. 369242/4.3.1998 απόφασης του Yφυπουργού Γεωργίας για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2601/1998.

ΠOΛ 1266 05.11.1998 κοινοποίηση της αριθ. 369242/4.3.1998 απόφασης του Yφυπουργού Γεωργίας για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2601/1998.
1. Με την 1116167/10955/ΠOΛ. 1262/2.11.1998 διαταγή μας, σας κοινοποιήσαμε την αριθμ. 58606/3.8.98 κοινή απόφαση των Yπουργών Εθνικής Oικονομίας και Γεωργίας, σχετικά με τον καθορισμό των γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών Επιχειρήσεων σύγχρονης τεχνολογίας, που υπάγονται στις ενισχύσεις του ν. 2601/1998 και η οποία εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ. θ` της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2601/1998.
2. Με την παρ. 4 του άρθρου 1 της πιο πάνω απόφασης ορίζεται ότι, υπάγονται στις ενισχύσεις του ν. 2601/1998 επιχειρηματικές δραστηριότητες που πραγματοποιούν επενδύσεις αντικατάστασης παλαιών καλλιεργειών με νέες, όπως αυτές καθορίζονται με την υπ` αριθμ. 369242/4.3.98 απόφαση του Yπουργείου Γεωργίας.
3. Ενόψει των ανωτέρω, σας στέλνουμε συνημμένα την αριθμ. 369242/4.3.98, απόφαση του Yφυπουργού Γεωργίας, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2601/1998.
YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ
ΓEN. Δ/NΣH ΦYTIKHΣ ΠAPAΓΩΓHΣ - Δ/NΣH ΠAΠ-ΔENΔPOKHΠEYTIKHΣ
Αρ. Πρωτ. 369242/4.3.98
Καθορισμός προωθούμενων ειδών, ποικιλιών και λοιπών δραστηριοτήτων δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 1998
AΠOΦAΣH
O YΦYΠOYPΓOΣ ΓEΩPΓIAΣ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N. 4035/60 περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών.
2. Την απόφαση αριθμ. 358731/14.10.96 του Υπουργού Γεωργίας "περί ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Yφυπουργούς Γεωργίας κ. Δημήτριο Σωτηρλή και κ. Βασίλειο Γερανίδη".
3. Την απόφαση αριθμ. 408870/1995 του Υπουργού Γεωργίας για τη μεταβίβαση στους Γεν. Γραμματείς, Γεν. Διευθυντές και στους Yπηρεσιακούς παράγοντες του Yπουργείου της εξουσίας να υπογράφουν με "εντολή Yφυπουργού".
4. Σχετική εισήγηση της Δ/νσης ΠAΠ - Δενδροκηπευτικής.
AΠOΦAΣIZOYME
Καθορίζουμε τα προωθούμενα είδη και ποικιλίες δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και ειδικών δραστηριοτήτων για το έτος 1998 ως κατωτέρω:
I. ΔENΔPΩΔH
A. EΣΠEPIΔOEIΔH
Βασικό υποκείμενο η νεραντζιά αλλά και οποιαδήποτε από τα Τρίφυλλη Πορτοκαλιά, TROYER & CARIZO CITRANGES & CITRUMELO μετά από έλεγχο του ασβεστίου στο έδαφος ώστε το μεν ολικό να μη ξεπερνά το 20% το δε ενεργό το 4% για την τρίφυλλη πορτοκαλιά και το 7% για τα υπόλοιπα. Ομοίως η C. LIMETOIDES & C. VOLKAMERIANA ειδικά για την λεμονιά.
Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών ανεπιθύμητων ποικιλιών σε όλους τους εσπεριδοπαραγωγικούς Νομούς της Χώρας.
α) Πορτοκαλιά
- Oι πρώιμες ποικιλίες NAVEL NEW HALL NAVELINA καθώς και η SALUSTIANA σε όλες τις περιοχές.
- H όψιμη ποικιλία VALENCIA LATE και οι κλώνοι της, η ομφαλοφόρος LANE LATE καθώς και η ποικιλία TAROCCO στις μη παγετόπληκτες περιοχές της Πελοποννήσου καθώς και στην Νήσο κρήτη, Νήσος Αιγαίου.
- H ποικιλία Σαγκουίνι Γουρύτσης σε περιοχές του N. Αιτωλοακαρνανίας.
β) Λεμονιά
- H ποικιλία Αδαμοπούλου σε όλες τις περιοχές.
- H υπερπρώιμη ποικιλία INTERDONATO στις θερμότερες περιοχές των Νομών κορινθίας, Αχατας και στην περιοχή Πόρου Τριζηνίας.
- H δίφορη ποικιλία EUREKA σε όλες τις περιοχές που είναι αμόλυντες από κορυφοξήρα.
- Oι όψιμες ποικιλίες ZAGARA BIANCA, Βακάλου, LISBON & SANTA TEREZA στις θερμότερες περιοχές της Πελοποννήσου και στην κρήτη.
- H ποικιλία MAΓΛHNH στις κατάλληλες περιοχές της Πελοποννήσου που δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από κορυφοξήρα.
γ) Μανταρινοειδή
- H ποικιλία κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, MARISOL Πόρου και SRA 63 σε όλες τις περιοχές.
- H ποικιλία Σατσούμα και ιδιαίτερα ο κλώνος της GLAUSELINA στους Νομούς κέρκυρας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, κρτας, Πρέβεζας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Χαλκιδικής.
- Oι ποικιλίες NOVA, FORTUNE & ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλλαγμένες παγετών ζώνες της εσπεριδοκαλλιέργειας της Χώρας.
- H ποικιλία ENCORE στις κατάλληλες περιοχές των Νήσων Αιγαίου.
δ) Γκρέϊπ - φρουτ
- Oι έγχρωμες ποικιλίες RED BLUSH και ιδιαίτερα STAR RUBY στους Νομούς Χανίων, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Hλείας.
ε) κουμ  κουάτ
- Στις κατάλληλες περιοχές της Νήσου κερκύρας.
B. AKPOΔPYA
1. Φυστικιά
H ποικιλία Αιγίνης σε κατάλληλες τοποθεσίες των περιοχών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Χαλκιδικής, παραλιακή ζώνη Νομών Θεσσαλονίκης, Σερρών, καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και λβρου, στα νησιά Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους και στους Νομούς Ευβοίας & Πιερίας.
2. καρυδιά
Βασικά οι ποικιλίες:
- GUSTINE (πλαγιόκαρπη, πρώιμης βλάστησης) με επικονιαστή είτε την AMIGO είτε την PEDRO.
- VINA (πλαγιόκαρπη, κανονικής βλάστησης) με τους ίδιους, ως ανωτέρω επικονιαστές.
- CHANDLER (πλαγιόκαρπη, κανονικής βλάστησης) με πρώτο επικονιαστή την FRANQUETTE και δεύτερο ταυτόχρονα την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.
- HARTLEY (με πολύ μικρή πλαγιοκαρπία, κανονικής εποχής βλάστησης) με επικονιαστή την FRANQUETTE.
- FRANQUETTE (ακρόκαρπη, όψιμη για ορεινές περιοχές) και με επικονιαστές είτε την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.
Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλία 6%.
Δευτερευόντως κάθε άλλη ποικιλία η οποία αποδεδειγμένα κρίνεται από την αρμόδια Δ/νση Γεωργίας κατάλληλη για μια δεδομένη περιοχή.
3. καστανιά
κάθε ποικιλία, η οποία κρίνεται από την αρμόδια Δ/νση Γεωργίας, σαν κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής, η οποία (τελευταία) δεν παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από τον μύκητα ENDOTHIA PARASITICA.
Γ. YΠOTPOΠIKA
1. Αβοκάντο
Oι ποικιλίες HASS, FUERTE και ETTINGER με τους αναγκαίους επικονιαστές στις κατάλληλες τοποθεσίες της Νήσου κρήτης, των Νομών Kυκλάδων και Δωδεκανήσου.
2. Μπανάνα
Στους Νομούς της Νήσου κρήτης, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Δωδεκανήσου και Kυκλάδων στις θερμότερες και υπήνεμες περιοχές αυτών, υπό κάλυψη, με τις ποικιλίες GRAND NAIN.
3. Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοιν. Μουσμουλιά)
κάθε ποικιλία που δοκιμάσθηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Δ. MHΛOEIΔH
Μόνο σε περιοχές των Νομών που αναφέρονται παρακάτω όπου δεν έχουν εμφανισθεί προσβολές από βακτηριακό κάψιμο σε μηλοειδή ή φυτά ξενιστές της αυτοφυούς βλάστησης.
1. Μηλιά
α) Από την ομάδα RED DELICIOUS οι κλώνοι TOPRED, REDCHIEF, OREGON SPUR και STARKRIMSON (τύπος SPUR).
β) Από την ομάδα GOLDEN DELICIOUS οι κλώνοι SMOOTHEE, GOLDEN B.
γ) Από τις τριπλοειδείς ποικιλίες, οι ποικιλίες JONAGOLD, JONAGORED, με την πρόβλεψη να μπουν απαραίτητα δύο διπλοειδείς ποικιλίες για κανονική γονιμοποίηση.
δ) Από τις πρώιμες ποικιλίες η ποικιλία GALA και ειδικά οι κόκκινες μεταλλαγές της.
ε) Από τις ανθεκτικές στο φουζικλάδιο ποικιλίες η FLORINA (GUERINA) ενδείκνυται κυρίως για ορεινές και υγρές περιοχές καθώς και όπου προβλέπεται εφαρμογή ολοκληρωμένης παραγωγής μήλων.
Ολες οι ποικιλίες που αναφέρονται παραπάνω φυτεύονται σε πυκνή φύτευση στα υποκείμενα M9, M26, MM111 και MM106 στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές των Νομών Γρεβενών, Θεσσαλονίκης, καρδίτσας, Αρκαδίας και Ρεθύμνου. Oι κλώνοι τύπου SPUR εμβολιάζονται μόνο στα ημινάνα υποκείμενα MM106, MM111, εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου δημιουργούνται προβλήματα καλής στήριξης των δένδρων από χιονοπτώσεις, οπότε κρίνεται σκόπιμη και η χρησιμοποίηση σποροφύτων.
στ) Ειδικότερα:
i) Στην ορεινή κορινθία προωθούνται οι ποικιλίες GRANNY SMITH και κλώνοι της RED DELICIOUS, καθώς και η ποικιλία ΦIPIKI, μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών φυτειών μηλιάς.
ii) Στον N. Αρκαδίας, προωθείται η παραδοσιακή ποικιλία της περιοχής DELICIOUS PILAFA, καθώς και η ποικιλία ΦIPIKI σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων γηρασμένων δενδρώνων των ποικιλιών DELICIOUS PILAFA, STARKING DELICIOUS & RENNETTES.
2. Αχλαδιά
α) Oι ποικιλίες D. GUYOT, WILLIAMS, σε κατάλληλες περιοχές και με τα κατάλληλα υποκείμενα και επικονιαστές, DOYENNE DUCOMICE (με επικονιαστή κατά προτίμηση την ποικιλία GRAND CHAMPION), HIGHLAND, ABATEFETEL.
Oι παραπάνω ποικιλίες σε πυκνές φυτεύσεις και χαμηλά σχήματα στις κατάλληλες περιοχές των Νομών Θεσσαλονίκης, καρδίτσας, Αρκαδίας και Ρεθύμνου.
β) H ποικιλία KPYΣTAΛΛI στους παραπάνω Νομούς μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων γηρασμένων δενδρώνων των ποικιλιών SANTA MARIA, COSCIA, PASSA CRASSANA και KPYΣTAΛΛI.
γ) Το νέο υποκείμενο OHF 333 ενδείκνυται μόνο για τις ποικιλίες που δεν έχουν καλή συγγένεια με την κυδωνιά (DR. JULES GUYOT, WILLIAMS, ABATE FETEL, HIGHLAND).
δ) Ειδικότερα για την κάλυψη τοπικών αναγκών προωθούνται:
i) Στον N. Ζακύνθου και N. Μεσσηνίας οι παραδοσιακές ποικιλίες KONTOYΛA και KPYΣTAΛΛI.
ii) Στον N. κορινθίας, η ποικιλία KPYΣTΑΛΛΙ χρησιμοποιείται κατά προτίμηση σαν επικονιαστής η ποικιλία COSCIA, λόγω την ανθεκτικότητας της στο βακτηριακό κάψιμο.
ε) Oι νέες ποικιλίες ΣYPΓIANNIΔH 1/6 AMAΛΘIA (ΣYPΓIANNIΔH 1/7), KAΛΛIOΠH (ΣYPΓIANNIΔH 7/9), BEPΓINA (ΣYPΓIANNIΔH 2/9), οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στην ασθένεια βακτηριακό κάψιμο σε σχέση με τις παραδοσιακές ποικιλίες αχλαδιάς.
Oι παραπάνω ποικιλίες προωθούνται σε περιοχές κυρίως πεδινές κατάλληλες για την καλλιέργεια της αχλαδιάς και εφόσον οι κατά τόπους Δ/νσεις Γεωργίας, μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων δένδρων Νάουσας, κρίνουν ότι μπορούν να εντάξουν την καλλιέργεια της αχλαδιάς στα τοπικά γεωργικά προγράμματά τους.
E. ΠYPHNOKAPΠA
1. Βερικοκιά
Σε περιοχές κατά το δυνατό μειωμένου κινδύνου μόλυνσης από την ίωση SHARKA, με δενδρύλλια από φυτώρια του διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων.
α) H ποικιλία YΠEPΠPΩIMO ΠOPOY στις θερμότερες μη παγετόπληκτες και αποδεδειγμένα κατάλληλες περιοχές της Πελοποννήσου.
β) H ποικιλία ΠPΩIMO ΠPYNΘOΣ στις κατάλληλες περιοχές της κρήτης, Χαλκιδικής, Φωκίδας, Μεσσηνίας και N. Αργολίδας.
γ) H ποικιλία MΠEMΠEKOY σε ξηροθερμικές περιοχές με περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο την άνθησης και μόνο ύστερα από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
2. κερασιά
Oι ποικιλίες TPAΓANA EΔEΣΣHΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, LARIAN, VOGUE με τους κατάλληλους επικονιαστές στις κατάλληλες περιοχές της χώρας κατά την κρίση των αρμόδιων Δ/νσεων Γεωργίας.
Σε περιοχές όπου κατά την περίοδο την ανθοφορίας επικρατούν ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέμων, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες κ.λπ.) προτείνεται η χρησιμοποίηση της αυτογόνιμης ποικιλίας STELLA.
Ειδικά στην περιφέρεια Θράκης προωθείται η ποικιλία TPAΓANA KOMOTHNHΣ, στον N. Μαγνησίας η ποικιλία TPAΓANA BOΛOY, στον N. Σερρών η ποικιλία KOKKINO ANAΣTAΣIAΣ και στα ορεινά λδεσσας και Νάουσας η ποικιλία MΠAKIPTZEIKA.
3. Δαμασκηνιά
Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση υγιούς φυτωριακού υλικού απαλλαγμένου από ιώσεις και ιδιαίτερα της "SHARKA" και επιπλέον για τις Ιαπωνικού τύπου δαμασκηνιές και από τα μυκοπλάσματα.
α) Επιτραπέζια:
- Oι Ευρωπαϊκές ποικιλίες PRESIDENT & STANLEY που αλληλοεπικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση "SHARKA" στις κατάλληλες περιοχές σε όλη τη χώρα.
- Oι Ιαπωνικές ποικιλίες όλες σχεδόν είναι αυτόστειρες γι` αυτό πρέπει να συνοδεύονται από τον επικονιαστή τους. Επιπλέον επειδή ανθίζουν από τις αρχές Μαρτίου, πρέπει να αποφεύγεται η φύτευση όπου έχουμε όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς.
- Oι ποικιλίες SANTA ROSA & LATE SANTA ROSA με επικονιαστή την ELEPHANT HEART στις πρώιμες περιοχές των Νομών Μαγνησίας και Εύβοιας.
Oι ποικιλίες:
- CALITA με επικονιαστή την SANTA ROSA ή την LARODA
- LARODA " " " SANTA ROSA
- BLACK STAR " " " SANTA ROSA & BLACK GOL
- BLACK GOLD " " " ANGELENO, BLACK DIAMOND BLACK GOLD
- BLACK DIAMOND " " " ANGELENO, BLACK GOLD, FRIAR
- FRIAR " " " SANTA ROSA, LARODA
- BLACK AMBER " " " SANTA ROSA, FRIAR
- ANGELENO " " " BLACK GOLD, SIMCA
στις κατάλληλες περιοχές της Χώρας σύμφωνα με τις οδηγίες των κατά τόπους Δ/νσεων Γεωργίας.
β) Αποξηραινόμενα:
H ποικιλία ΣKOΠEΛOY (AGEN) ή PRUNE D' ENTE 707 με επικονιαστή την ποικιλία STANLEY στις κατάλληλες περιοχές της χώρας.
ΣT. ΔIAΦOPA
1. Βατόμουρα - Σμέουρα - Mύρτιλλα
Oι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS & URSINUS FRUTICOSUS & VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδιακές μορφές τους, στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας.
Oι Δ/νσεις Γεωργίας των N.A. θα αποφασίσουν με βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών και τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των περιοχών και μόνο εφόσον κρίνουν ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων τους.
2. Kυδωνιά - Ροδιά - Λωτός
Μόνο σε συστηματικούς οπωρώνες στις διάφορες περιοχές της χώρας και εφόσον οι Δ/νσεις Γεωργίας των N.A. κρίνουν ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση του προϊόντος.
3. Συκιά - Παραγωγή Ξηρών σύκων:
α) H ποικιλία καλαματιανή στις κατάλληλες περιοχές των N. Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας.
β) Oι ποικιλίες Kύμης και καλαματιανή στις κατάλληλες περιοχές του Νομού Ευβοίας.
- Παραγωγή Νωπών σύκων:
α) H ποικιλία "Βασιλικά" και "Μαύρα Μαρκοπούλου" στα Μεσόγεια Αττικής.
β) Oι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών και κρίνονται από την αρμόδια Δ/νση Γεωργίας ότι προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες της περιοχής.
II. AMΠEΛOEIΔH
Στα αμπελοειδή προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες κατά Νομό, οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς, όπως (καν. (EOK) 3800/81 με τις τροποποιήσεις τους) καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στη παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές Αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.
III. KHΠEYTIKA
Προωθούμενα είδη και ποικιλίες αυτών:

1. Τομάτα υπό κάλυψη
Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για την εσωτερική και εξωτερική αγορά. Εξ` αυτών ιδιαίτερα προτιμούνται τα παρακάτω υβρίδια και ποικιλίες DOMBO, DOMBITO, A 200 GC 204, ROBIN JOLLY, KARUZO, BERMOUDA, ALONSO κ.λπ.
2. Αγγούρι υπό κάλυψη
Oι βελτιωμένες ποικιλίες και κυρίως εκλεκτά υβρίδια που έχουν δοκιμασθεί και αποδεδειγμένα ευδοκιμούν στις ελληνικές συνθήκες και ιδιαίτερα τα BRUNEX, BAMBINA, SANDRA, PERINEX, KAMARON, VALORE, PALMERA κ.λπ.
3. Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη
Oι βελτιωμένες γενικά ποικιλίες και υβρίδια μελιτζάνας, πιπεριάς, πεπονοειδών και κολοκυθιών.
4. Φράουλα υπό κάλυψη
Προωθούνται οι ποικιλίες TIOGA, CORELLA, KRUZ, TORO, DOUGLAS, AICCO BRIGHYON, PAJARO, TURPS, FERH κ.τλ.
5. Τομάτα στην ύπαιθρο
Προωθούνται οι ίδιες ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη εφόσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.
6. Σπαράγγια στην ύπαιθρο
Oι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσφερόμενες για το σκοπό αυτό αμμώδεις κυρίως περιοχές της χώρας.
7. Φράουλα στην ύπαιθρο
Oι γνωστές ποικιλίες με ιδιαίτερη προτίμηση στις ποικιλίες που αναφέρονται στις καλλιέργειες υπό κάλυψη στις προσφερόμενες περιοχές της χώρας.
8. Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση
Αγκινάρα, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, φασολάκι, μπάμια και αγγουράκι στις προσφερόμενες περιοχές της χώρας.
9. Μανιτάρια

Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROIUS SP κ.λπ. σε όλες τις περιοχές της χώρας και μετά από σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Δ/νσης Γεωργίας, σχετικά με την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας που θα γίνει η καλλιέργεια.
10. Γενικά
Για όλα τα κηπευτικά, εκτός της πατάτας, προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.
Οσον αφορά τις ποικιλίες και υβρίδια προτιμούνται όσα παραπάνω αναφέραμε χωρίς να αποκλείονται λόγω του μεγάλου αριθμού των και άλλες ποικιλίες και υβρίδια, που θα αποδεικνύει η Δ/νση Γεωργίας εφόσον έχει αποδειχθεί η ευδοκίμησή των στις τοπικές συνθήκες και εφόσον ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.
IV. KOΣMHTIKA EIΔH
A. KAΛΛIEPΓEIEΣ YΠO KAΛYΨH
α) κομμένα λουλούδια
Γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, ζέρμπερες, στρελίζιες, ορχιδέες, βολβοειδή κ.λπ.
β) κομμένα φυλλώματα
Ολα τα καλλωπιστικά είδη κομμένων φυλλωμάτων
γ) Γλαστρικά
Γαρδένια, αζαλέα, ορτανσία, κυκλάμινο, φυτά φυλλώματος κ.λπ.
δ) Πολλαπλασιαστικό υλικό
B. KAΛΛIEPΓEIEΣ ΣTO YΠAIΘPO
Σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας), για την παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο.
α) κομμένα λουλούδια

Γαρύφαλλα, βολβοειδή κ.λπ.
β) κομμένα φυλλώματα

Ολα τα καλλωπιστικά είδη κομμένων φυλλωμάτων.
γ) Γλαστρικά

Γαρδένια, καμέλια κ.λπ.
δ) Φυτά κηποτεχνίας

Ολα τα κατάλληλα είδη για το περιβάλλον της χώρας μας.
V. ΛOIΠEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ
1. Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη προωθούνται:
α) η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους.
β) ο εξοπλισμός και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, συστήματα άρδευσης πάσης φύσεως, μηχανήματα και συστήματα για την φυτοπροστασία και άλλα, και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Yπουργείου Γεωργίας.
2. Για την καλλιέργεια του σπαραγγιού, προωθείται η εγκατάσταση της φυτείας:
- πολλαπλασιαστικό υλικό
- έγγειες βελτιώσεις
- σύστημα άρδευσης
- μηχανήματα - εργαλεία κ.λπ. που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια του σπαραγγιού
- σύστημα άρδευσης για πρωίμιση της παραγωγής.
3. Για τις καλλιέργειες μανιταριών προωθείται η εγκατάσταση, εκσυγχρονισμός και λειτουργία μονάδων παραγωγής μανιταριών οικογενειακής μορφής, υπό την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη Γεωργική εκμετάλλευση, θα έχει εξασφαλίσει με σύμβαση την προμήθεια του υποστρώματος καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής υποστρώματος.
4. Για την καλλιέργεια της ανοιξιάτικης πατάτας προωθείται η εγκατάσταση αντιπαγετικής προστασίας στις πρώιμες περιοχές της χώρας.
5. Προωθούνται επίσης οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίων - ριζωτηρίων για κηπευτικά, ανθοκομικά και δενδροκομικά είδη.
6. Για τις καλλιέργειες πεπόνι, καρπούζι, σπαράγγι, φασολάκια, μελιτζάνα, πιπεριά, σαλάτες, μαρούλια και κολοκυθάκια, προωθείται η εγκατάσταση υψηλών τολ. (μονόρικτα ή πολύρικτα) μη θερμαινόμενων, στις ευνοϊκού μικροκλίματος ζώνες, των περιοχών κρήτης, Νησιών Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου με τους παρακάτω όρους:
α) Για τα μονόρικτα τολ το άνοιγμα (πλάτος στη βάση) θα κυμαίνεται από 4,5 έως 5,0 μέτρα, το ύψος από 1,8 μέτρα έως 2,2 μέτρα και το μήκος δεν θα υπερβαίνει τα 40,0 μέτρα.
β) Για τα πολύρικτα οι διαστάσεις κάθε κατασκευαστικής μονάδας (τολ) θα είναι ίδιες με του μονόρικτου τολ και το τελικό μέγεθος του πολύρικτου τολ δεν θα ξεπερνά τα 4,0 στρ
γ) Σε περίπτωση διαδοχικών εγκαταστάσεων η πλευρική απόσταση μεταξύ των τολ θα είναι τουλάχιστον 3,0 μέτρα, είτε πρόκειται για μονόρικτα ή πολύρικτα τολ και η μετωπική απόσταση μεταξύ αυτών τουλάχιστον 20,0 μέτρα, ακάλυπτης έκτασης.
δ) Για κάθε γεωργική εκμετάλλευση η έκταση ενιαία ή μη με εγκαταστάσεις υψηλών τολ, που μπορεί να ενταχθεί στα σχέδια βελτίωσης και να επιδοτηθεί, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 10,0 στρέμματα για το καρπούζι και τα 20,0 στρέμματα για τα υπόλοιπα κηπευτικά, για κάθε καλλιέργεια ή για περισσότερες εξ` αυτών συνολικά.
Oι κ.κ. Προϊστάμενοι των Γενικών Δ/νσεων Περιφέρειας παρακαλούνται όπως υποβάλλουν μέσα σ` ένα μήνα από την λήψη της παρούσης στη Δ/νση ΠAΠ-Δενδροκηπευτικής, τις αποφάσεις καθορισμού ζωνών προωθήσεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών στους Νόμους δικαιοδοσίας των, για το έτος 1998. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουν συσταθεί οι σχετικές Δ/νσεις Περιφέρειας ακόμη, τότε οι παραπάνω αποφάσεις θα αποστέλλονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις - τέως Δ/νσεις Γεωργίας.

ΠΟΛ 1110 07.04.1995 Έννοια του αγρότη κατά κύριο επάγγελμα για την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων φορολογίας του αγροτικού εισοδήματος.

ΠΟΛ 1110 07.04.1995 Έννοια του αγρότη κατά κύριο επάγγελμα για την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων φορολογίας του αγροτικού εισοδήματος.

    1. Ποιοι θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες Αγρότης (γεωργός), κατά κύριο επάγγελμα, θεωρείται, σύμφωνα με τοι Θρισμό που δίνεται στην 339899/5.4.1993 κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας για εφαρμογή του κανονισμού του Συμβουλίου 2328/91 ΕΟΚ, το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι κατοχος γεωργικής εκμετάλλευσης (ιδιοκτήτης, μισθωτής ή αγρολήπτης της γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως), λαμβάνει τουλάχιστον το 50% του συνολικού του εισοδήματος από την απασχόλησή του στη γεωργική εκμετάλλευση και απασχολείται αυτοπροσώπως και επαγγελματικά τουλάχιστον κατά το 5Οσο του συνολικού χρόνου αηασχόλησής του.
    Συνεπώς, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης είναι μόνο εκείνος που ασχολείται προσωπικά ή με μέλη της οικογένειάς του σε κατά κύριο λόγο αγροτικές εκμεταλλεύσεις, έστω κι αν συμπληρωματικά, λόγω του είδους και της έκτασης των καλλιεργειών χρησιμοποιεί και ξένους εργάτες. Ακόμη, θεωρούνται ως απασχολούμενοι κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εργασίες η σύζυγος του γεωργού ή κτηνοτρόφου, εφόσον απασχολείται προσωπικά με γεωργικές εργασίες σε ιδιόκτητες ή μισθωμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή εκμεταλλεύεται τα κτήματα που της έχουν παραχωρηθεί δωρεάν από τον συζυγό της.
    Επίσης θεωρείται κατά κύριο επάγγελμα αγρότισσα η σύζυγος που απασχολείται με τη γεωργία σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και είναι ασφαλισμένη στον ΟΓΑ έστω και εάν συγχρόνως είναι ασφαλισμένη μόνο σε κλάδο υγείας του ασφαλιστικού φορέα του συζύγου της. Ακόμη, ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης θεωρείται και ο μισθωτής ή αγρολήπτης (σέμπρος) της γεωργικής εκμετάλλευσης εφόσον η μίσθωση ή η αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και κατατεθεί στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία. Ειδικά για το οικονομικό έτος 1995, εφόσον δεν υπάρχουν τα συμφωνητικά αυτά, θα συνυποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/ 1986 στις οποίες θα δηλώνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος.
    Σημειώνεται ότι όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση του υπουργείου Οικονομικών (σχετ. 1091717/Α0012/23.9.1992 και 1018050/ΠΟΛ.1042/1993 διαταγές) συγταξιοδότηση του αγρότη από τον ΟΓΑ μετά το 65ο έτος της ηλικίας του λόγω γήρατος, καθώς και η συνταξοδότηση αυτού λόγω αναπηρίας, δεν αναιρεί την ιδιότητά του ως αγρότη, εφόσον βεβαίως εξακολουθεί αυτός και μετά τη συνταξιοδότησή του να ασκεί τη σχετική δραστηριότητα. Η κρίση, σχετικά με το αν το πρόσωπο αυτό ασχολείται, μετά τη συνταξοδότησή του από τον ΟΓΑ με γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ως θέμα πραγματικό ανήκει στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.
    Διευκρινίζεται ότι η τυχόν απόκτηση, από το κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, εισοδήματος, που δεν προέρχεται από την άσκηση της γεωργικής εκμετάλλευσης (όπως ενοίκια ακινήτων, μερίσματα μετοχών ανωνύμων εταιριών κ.λπ.) ανεξαρτήτως του ύψους αυτού του εισοδήματος, δεν ασκεί επίδραοη στο χαρακτηρισμό του φορολογουμένου ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότη.
    Επίσης, διευκρινίζεται ότι ο πιο πάνω θεωρούμενος ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης δεν χάνει την ιδιότητά του αυτή αν περιστασιακά απασχοληθεί για λιγότερο από 6 μήνες και σε άλλες εργασίες μη αγροτικές, έστω κι αν απαιτείται γι` αυτό το διάστημα ασφάλιση σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, εφόσον βέβαια εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος και στον ΟΓΑ.
    Δεν θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, έστω κι αν αποκτούν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις: α) Οι αγρότες που έχουν συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, εκτός εκείνων που έχουν πρόωρα συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας. β) Τα πρόσωπα που ασχολούνται σε εξωγεωργικά επαγγέλματα όπως π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι, έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, μισθωτοί ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, συνταξιούχοι στο ΙΚΑ, συνταξιούχοι των παραπάνω κατηγοριών και λοιποί επιτηδευματίες. γ) Εκείνοι που απλώς διευθύνουν ή επιβλέπουν τις εργασίες της γεωργικής επιχείρησης ή έχουν τον κίνδυνο της επιχείρησης, χωρίς να απασχολούνται με τη γεωργία, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν.
    2. Λειτουργία πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος Για την ομοιόμορφη και σωστή εφαρμογή της αριθ. 1036112/ΠΟΛ.1079/21.3.95 απόφασής μας με την οποία εγκρίθηκαν οι πίνακες που καταρτίσθηκαν από την επιτροπή του άρθρου 42 του ν. 2238/1994 με τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος, σας παρέχουμε τις εξής διευκρινίσεις:
    α) Σε όποιο νομό δεν έχει προσδιοριστεί για κάποιο προϊόν πεδινής περιοχής (αρδευόμενης ή μη) ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήματος και υπάρχει για το προϊόν αυτό αντίστοιχη μέση τιμή για πεδινά (αρδευόμενα ή μη) θα λαμβάνεται η μέση αυτή τιμή, αρδευόμενου ή μη κατά περίπτωση, και η οποία βέβαια θα μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) ή σαράντα τοις εκατό (40%) αν πρόκειται για ημιορεινή ή ορεινή περιοχή αντίστοιχα. Για παράδειγμα, στη σελίδα 1 του πίνακα με το καθαρό γεωργικό εισόδημα που εγκρίθηκε με την ανωτέρω απόφασή μας, για τον νομό Εβρου και ειδικότερα οτην ένδειξπ "Καπνά Μπέρλεί Σ79", με αυξ. αριθμό 12, για μη αρδευόμενες (ξηρικές) πεδινές γαίες ορίζεται μέση τιμή προϊόντος για όλη την Ελλάδα 30.000 δρχ. και μέση τιμή του προϊόντος αυτού για όλη την Ελλάδα για αρδευόμενες γαίες 78.250 δρχ. η οποία και δεν λαμβάνεται υπόψη γιατί για το νομό αυτό έχει προσδιοριστεί καθαρό εισόδημα για αρδευόμενες καλλιεργήσιμες γαίες δραχμές 50.000. Με βάση τα δεδομένα αυτά, το καθαρό γεωργικό εισόδημα για τις μη αρδευόμενες καλλιεργήσιμες γαίες σε "Καπνά Μπέρλεϋ Σ79", διαμορφώνεται σε 30.000 δρχ. για τις πεδινές περιοχές, σε 24.000 δρχ. (30.000 μείον 20%) για τις ημιορεινές περιοχές και σε 18.000 δρχ. (30.000 μείον 40%) για τις ορεινές περιοχές.
    β) Σε όποιο νομό δεν έχει προσδιοριστεί για κάποιο πεδινό, μη αρδευόμενο, προϊόν ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήματος, χωρίς να έχει ορισθεί μέση τιμή Ελλάδος για μη αρδευόμενα, ενώ υπάρχει ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήματος για αρδευόμενα πεδινά, ως καθαρό εισόδημα για το μη αρδευόμενο πεδινό προϊόν θα ληφθεί υπόψη το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος του αρδευόμενου με τις σχετικές περαιτέρω μειώσεις για τα ημιορεινά και ορεινά.
    Για παράδειγμα, στην ίδια σελίδα 1 και για την καλλιέργεια ρεβύθια με α/α 21 για τα μη αρδευόμενα πεδινά, θα ληφθεί υπόψη το ίδιο ποσό των 5.000 δρχ. που έχει προσδιορισθεί για τα αρδευόμενα πεδινά και επί του ποσού αυτού θα γίνουν οι μειώσεις κατά 20% για τα μη αρδευόμενα ημιορεινά και κατά 40% για τα ορεινά αντίστοιχα.
    γ) Σε όποιο νομό δεν έχει προσδιορισθεί για κάποιο προϊόν (αρδευόμενο ή μη) ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήματος, τότε θα ληφθεί υπόψη η μέση τιμή Ελλάδος που αναγράφεται στις στήλες 3 και 4 των πινάκων τόσο για τα πεδινά μη αρδευόμενα όοο και για τα πεδινά αρδευόμενα, με τις προβλεπόμενες βέβαια μειώσεις (20% ή 40%) αν πρόκειται γία ημιορεινή ή ορεινή περιοχή.
    Για παράδειγμα, στην ίδια σελίδα 1 των πινάκων με το γεωργικό καθαρό εισόδημα του νομού Εβρου και συγκεκριμένου για την καλλιέργεια "Αμπέλια επιτραπέζια" με α/α 28 θα ληφθεί υπόψη για τα πεδινά μη αρδευόμενα το ποσό των 22.571 δρχ. και για τα πεδινά αρδευόμενα το ποσό των 44.241 δρχ. Τα ποσά αυτά μειώνονται για τα ημιορεινά μη αρδευόμενα στο ποσό των 18.057 δρχ. και για τα αρδευόμενα σε 35.393 δρχ. Για τα ορεινά μη αρδευόμενα στο ποσό των 13.543 δρχ. και για τα αρδευόμενα ορεινά στο ποσό των 26.545 δρχ.
    3. Επίμορτος αγροληψία (συμμετοχική ή σεμπριακή καλλιέργεια). Οταν κατά τη μίσθωση αγροτικού κτήματος το μίσθωμα συμφωνείται σε ποσοστό επί των καρπών (επίμορτος αγροληψία), το ύψος του οποίου προσδιορίζεται ή από τη σύμβαση μίσθωσης ή από την επιτόπια συνήθεια, εφόσον μισθωτής συμμετέχει στις δαπάνες καλλιέργειας, τότε στην περίπτωοη αυτή τόσο ο εκμισθωτής (γαιοκτήμονας) όσο και ο μισθωτής (αγρολήπτης - σέμπρος) αποκτούν γεωργικό εισόδημα (Ε` κατηγορίας) το οποίο θα δηλώνεται και από τους δύο εφόσον είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 2238/1994. Σε αυτή την περίπτωση στον πίνακα ΙΒ του εντύπου Ε3 "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος", ως αριθμός στρεμμάτων θα δηλώνεται ο αριθμός που προκύπτει με βάση το ποσοστό επί των καρπών, που αναφέρεται στα συμφωνηηκά επίμορτης αγροληψίας, με ανάλογη σημείωση στο χώρο "Σημειώσεις φορολογουμένου" του ίδιου εντύπου όπου θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των καλλιεργούμενων στρεμμάτων και το ποσοστό συνεκμετάλλευσής τους. Τα στοιχεία αυτά θα συμπληρώνονται τόσο από τον εκμισθωτή ιδιοκτήτη, όσο και από τον αγρολήπτη (σέμπρο). Ανάλογη θα είναι και η μεταχείριση τόσο της επιδότησης όσο και του φόρου που παρακρατήθηκε κατά την είσπραξή της, ανεξάρτητα αν η επιδότηση εισπράττεται από τον γαιοκτήμονα ή τον αγρολήπτη (σέμπρο).
    Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου και όπου δεν υπάρχουν συμφωνητικά επίμορτης αγροληψίας κατατεθειμένα στις ΔΟΥ θα υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 και από τους δύο συμβαλλόμενους, με τις οποίες θα δηλώνονται τα στοιχεία του αγρολήπτη και του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη), ο ΑΦΜ ή ΑΔΤ, η διεύθυνσή τους, η ΔΟΥ που υπάγονται, το είδος και η έκταση της καλλιεργούμενης γης, τα ποσοστά διανομής του γεωργικού εισοδήματος κ.λπ.
    4. Θερμοκήπια - κηπευτικά υπαίθρου διπλής καλλιέργειας σε ετήσια βάση Σε θερμοκήπια που καλλιεργούνται δύο ή περισσότερα γεωργικά προϊόντα στο ίδιο μέρος για τον προσδιορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος θα λαμβάνεται εκείνο το προϊόν για το οποίο με την 1036112/609/Α0012/ΠΟΛ.1079/21.3.95 απόαση του υπουργού Οικονομικών έχει προσδιορισθεί το μεγαλύτερο ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γης.
    Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή για τα κηπευτικά υπαίθρου. 5. Περί "ξένης εμφύτευσης" Σε όσες περιπτώσεις στο ίδιο ελαιοπερίβολο ή σε άλλες δεντροκαλλιέργειες υπάρχουν δένδρα διαφόρων ιδιοκτητών ο ιδιοκτήτης - εκμεταλλευτής του ελαιοπερίβολου δικαιούται να μειώσει τη δηλούμενη έκταση του χωραφιού του, κατά την έκταση που καλύπτεται από τα δένδρα ξένης ιδιοκτησίας. Το γεγονός αυτό θα το αναφέρει στο έντυπο Ε3, στο χώρο "Σημειώσεις φορολογούμενου" και θα το βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. Ευνόητο είναι ότι και ο ιδιοκτήτης των δένδρων αυτών θα πρέπει να περιλάβει στο έντυπο Ε3 ανάλογη επιφάνεια γης.
    6. Εκπτωση ενοικίου Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν. 2238/1994, από το καθαρό γεωργικό εισόδημα εκπίπτει το ποσό του καταβαλλόμενου ενοικίου και όχι το τυχόν μεγαλύτερο ποσό του αντικειμενικά προσδιοριζόμενου ενοικίου. Για την έκπτωση του καταβαλλόμενου (πραγματικού) ενοικίου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 της 1007139/ΠΟΛ.1011/1995 απόφασής μας, η υποβολή επικυρωμένων φωτοαντιγράφων του μισθωτηρίου ουμβολαίου ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει μισθωτήριο των αποδείξεων πληρωμής του ενοικίου π υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986. Στην περίπτωση που στον κωδικό 607 του πίνακα ΙΒ του εντύπου Ε3 προκύπτει αρνητικό εισόδημα (ζημία) αυτό δεν μεταφέρεται στον κωδικό 461 - 462 του πίνακα 9 του εντύπου Ε1, καθόσον τούτο δεν συμψηφίζεται με τυχόν λοιπά εισοδήματα, του φορολογουμένου, ούτε βέβαια μεταφέρεται σε επόμενη χρήση για συμψηφισμό.
    7. Υποβολή εντύπου Ε9 Το έντυπο αυτό, με το οποίο δηλώνονται τα στοιχεία ακινήτων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίυ 1995, θα υποβάλλεται από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μόνο εφόσον είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 2238/1994.
    8. Υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες συνταξιούχοι ΟΓΑ ή μη, που το συνολικό τους καθαρό γεωργικό εισόδημα είναι μικρότερο του ενός εκατομμυρίου δραχμών (1.000.000) δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης έστω κι αν έχουν ιδιοκατοικούμενη κατοικία επιφάνειας πάνω από 60 τ.μ., εκτός εάν εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις α` έως και ια` της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ν. 2238/1994.
    Για την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσπς, ως καθαρό γεωργικό εισόδημα θεωρείται το συνολικό καθαρό γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο προ των εκπτώσεων από αυτό του καταβαλλόμενου ενοικίου και της προβλεπόμενης έκπτωσης δαπάνης για την αγορά καινούργιου πάγιου εξοπλισμού. Εννοείται ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης υφίσταται και στην περίπτωση που το εισόδημα που προκύπτει με βάση τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου είναι μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών έστω και άν το προκύπτον με την ανηκειμενική μέθοδο εισόδημα είναι μικρότερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών.
    9. Τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν. 2238/1994, αν το δηλούμενο τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιοδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, είναι μικρότερο του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων λαμβάνεται υπόψη το μίσθωμα που προσδιορίζεται αντικειμενικά. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης γαιών, από τον ιδιοκτήτη πατέρα σε τέκνο του για καλλιέργεια, δημιουργείται υποχρέωση δήλωσης τεκμαρτού εισοδήματος, κατά τα παραπάνω, από τον ιδιοκτήτη πατέρα. Ανάλογα εφαρμόζονται και σε άλλες περιπτώσεις δωρεάν παραχώρησπς γαιών π.χ. από αδελφό σε αδελφό κ.λπ. Εξαιρετικά όμως στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης γαιών από ιδιοκτήτες γονείς άνω των 70 ετών στα τέκνα τους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για καλλιέργεια, δεν δημιουργείται υποχρέωση δήλωσης τεκμαρτού εισοδήμοτος από τους ιδιοκτήτες γονείς.
    10. Εξισωτικές αποζημιώσεις Για την αναγνώριση της έκπτωσης του αφορολόγητου ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών απαιτείται η προσκόμιση από τον αγρότη βεβαιώσεως της διευθύνσεως Γεωργίας ότι δικαιούνται εξσωτικών αποζημιώσεων.
Εξαιρετικά για τη χρήση 1994 σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της βεβαίωσης αυτής θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.
    11. Επιδοτήσεις Σημειώνεται και πάλι ότι, οι κάθε είδους επιδοτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στα ποσά του καθαρού γεωργικού εισοδήματος των πινάκων που κοινοποιήθηκαν με την ΠΟΛ.1079/1995 και κατά συνέπεια δεν τίθεται θέμα φορολόγησής τους με την αναγραφή τους στους οικείους κωδικούς 473 - 474 του πίνακα 9 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Διευκρινίζεται ότι για την απόδειξη των καταβληθέντων ποσών επιδοτήσεων κ.λπ, θα συνυποβάλλεται χρήση 1994 αντί βεβαιώσεως μηορεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.
    12. Μόνιμες δενδρώσεις και θαμνώδεις φυτείες Για τα υπό ανάπτυξη είδη μόνιμης φυτείας, που κοινοποιήθηκαν με την 1036112/Α0012/ΠΟΛ.1079/21.3.1995 απόφαση του υπουργού Οικονομικών, δεν προσδιορίζεται καθαρό γεωργικό εισόδημα κατά το χρόνο της ανάπτυξης. Για την εφαρμογή του σχετικού πίνακα απαιτείται να είναι υπό ανάπτυξη όλη η επιφάνεια της καλλιεργούμενης γης, είτε συγκεκριμένο τμήμα αυτής και σε κάθε περίπτωση όχι μεμονωμένα και διάσπαρτα μέσα στην καλλιεργούμενη έκταση δένδρα υπό ανάπτυξη. Προς τούτο θα γίνει σχετική σημείωση στο εντυπο Ε3 "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος" στο χώρο "Σημειώσεις φορολογούμενου". Για την απόδειξη των ετών ανάπτυξης των ειδών μόνιμης φυτείας απαιτείται βεβαίωση του κατά περιφέρεια γεωπόνου ή του αγροφύλακα ή οποιαδήποτε άλλης αρχής. Εξαιρετικά για το οικονομικό έτος 1995 η απόδειξη των ετών ανάπτυξης των ειδών μόνιμης φυτείας θα προκύπτει από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.
    13. Νέοι αγρότες Για την απόδειξη της ιδιότητας του νέου αγρότη, προκειμένου να χορηγηθεί η επιπλέον κατά ποσοστό 40% απαλλαγή από τον φόρο, δηλαδή το ποσό των 700.000 δρχ. για νέο κατά κύριο επάγγελμα αγρότη ή 1.400.000 δρχ. για νέο κατά κύριο επάγγελμα αγρότη που έλαβε εξισωτικές αποζημιώσεις, συνυποβάλλεται βεβαίωση της Διεύθυνσης Γεωργίας της οικείας νομαρχίας ή οποιασδήποτε άλλης αρχής. Σημειώνεται ότι σχετικές οδηγίες για την έννοια του νέου αγρότη έχουν δοθεί και με την 1122241/2246/Α0012/ΠΟΛ.1238/31.10.1994 εγκύκλιό μας.   
    14. Γλαστρικά θερμοκηπίου Στα γλαστρικά θερμοκηπίου φυλλώδη - ανθώδη εσωτερικού χώρου μικτής καλλιέργειας περιλαμβάνονται και όλα τα είδη που αναφέρονται στους με α/α 91, 96, 102, 103, 104, 107 των πινάκων της ΠΟΛ.1079/1995 απόφασης εφόσον γίνεται μικτή καλλιέργεια των ειδών αυτών.
    15. Χοιρινά - χοιρομητέρες Η εκμετάλλευση με α/α 128 των πινάκων της 1036112/609/Α0012/ ΠΟΛ.21.3.1995 απόφασης του υπουργού Οικονομικών αναφέρεται μόνο στη δραστηριότητα της αγοράς από τρίτους χοιριδίων με σκοπό την πάχυνση αυτών.
    16. Κότες κρεατοπαραγωγής Διευκρινίζεται ότι η εκμετάλλευση "Κότες κρεατοπαραγωγής" με α/α 126 των πινάκων προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος αφορούν κότες που πωλούνται μετά το στάδιο της ωοτοκίας τους ή ελεύθερης βοσκής.
    17. Λοιπά προϊόντα Για τυχόν προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην κατάταξη με α/α από 1 έως και 132 των πινάκων και 1 έως και 6 των ιχθυοκαλλιεργειών και αλιευμάτων, για τον προσδιορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος θα λαμβάνονται υπόψη όσα ισχύουν για παραπλήσιες ή συγγενείς, κατά τα ισχύοντα στη γεωργική επιστήμη καλλιέργειες".

ΠΟΛ 1105 07.04.1995 Διάκριση περιοχών σε πεδινές ή ημιορεινές

ΠΟΛ 1105 07.04.1995 Διάκριση περιοχών σε πεδινές ή ημιορεινές

Διάκριση περιοχών σε πεδινές ή ημιορεινές
    Σε συνέχεια της 1041664/755/Α0012/ΠΟΛ.1098/4.4.1995 διαταγής μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν πίνακες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας με διάκριση των περιοχών σε πεδινές, ημιορινές και ορεινές,για την εφαρμογή της 1036112/609/Α0012/ΠΟΛ.1079/21.3.1995 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σας πληροφορούμε ότι, σε περίπτωση αμφισβήτησης της πεδινότητας η ημιορεινότητας ολόκληρης της περιφέρειας Δήμου ή Κοινότητας, θα πρέπει να συγκροτήσετε επιτροπές, κατά τις κείμενες διατάξεις των αρμοδιοτήτων σας, προκειμένου να επανκριθεί ο χαρακτηρισμό αυτός του Δήμου ή της Κοινότητας.

ΠΟΛ 1098 04.04.1995 Διάκριση περιοχών σε πεδινές, ημιορεινές, ορεινές για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1079 21.03.1995

ΠΟΛ 1098 04.04.1995 Διάκριση περιοχών σε πεδινές, ημιορεινές, ορεινές για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1079 21.03.1995
Διάκριση περιοχών σε πεδινές, ημιορεινές, ορεινές για την εφαρμογή της 1036112/609/Α0012/ΠΟΛ.1079/21.3.1995 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών.
    Σε συνέχεια της πιο πάνω απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκαν οι πίνακες με το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γης, που καταρτίσθηκαν από την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.2238/1994 και για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών και μόνο, σας κοινοποιούμε πίνακες των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, της ΕΘνικής Στατιστικής Υπηρεσίας με διάκριση των περιοχών σε πεδινές, ημιορεινές ή ορεινές, όπως αυτοί διατίθενται για χρήση των Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ, με βάση την απόφαση 82029/2230/16.7.1984 των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Δημοσίων Εργων, καθώς και τους νέους δήμους που προέκυψαν από την γενική απογραφή του 1991 και περιλαμβάνονται στις τρεις τελευταίες σελίδες των κοινοποιούμενων πινάκων.
    Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, σε εμφανείς και μόνο περιπτώσεις αμφισβητεί την πεδινότητα ή την ημιορεινότητα της καλλιεργούμενης γης του, που ορίζεται με τους πιο πάνω πίνακες, μπορεί να υποβάλλει με την φορολογική του δήλωση και υπέυθυνη δήλωση του 1599/1986 στον προιστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ για το ημιορεινό ή ορεινό της καλλιεργούμενης γης για να εξετασθεί το πραγματικό μέρος αυτής.

ΠΟΛ.1079 21.03.1995 'Εγκριση πινάκων που καταρτίσθηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 42 του Ν. 2238/1994.

ΠΟΛ.1079 21.03.1995 'Εγκριση πινάκων που καταρτίσθηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 42 του Ν. 2238/1994.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

'Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της 1026431/268/0006Α/2.3.1994 (ΦΕΚ 154 Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 42 του Ν. 2238/1994.
3. Το από 20.3.1995 πρακτικό της επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του Ν. 2238/1994 που συστήθηκε με την 1140024/1267/0006Α/12.12.1994 απόφασή μας.
4. 'Οτι με την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε:
1. Τους πίνακες που καταρτίσθηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 42 του Ν. 2238/1994 και οι οποίοι περιέχουν:
α) τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης καθώς και το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιονδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, για όλες τις Νομαρχίες του Κράτους με τις αναφερόμενες σε αυτόν διακρίσεις.
β) Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γεωργικής γης ή κεφαλής εκτρεφόμενου ζώου ή άλλης μονάδας παραγωγής, με τις αναφερόμενες σε αυτόν διακρίσεις.
γ) Πίνακας ειδών μόνιμης φυτείας με το πρώτο έτος πρόκυψης γεωργικού καθαρού εισοδήματος, κατά είδος φυτείας.
Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος και αντιπροσωπευτικών ενοικίων που αναφέρονται στους πίνακες, εμφανίζονται, για τις ημιορεινές και ορεινές περιοχές μειωμένα κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και σαράντα τοις εκατό (40%) αντίστοιχα σε σχέση με τα ποσά των πεδινών περιοχών, όπως αποφασίστηκε από την αρμόδια επιτροπή.
2. Σε όποιο νομό δεν έχει προσδιορισθεί για κάποιο γεωργικό προϊόν ποσό καθαρού εισοδήματος, ως καθαρό εισόδημα για το προϊόν αυτό θα λαμβάνεται η μέση τιμή καθαρού γεωργικού εισοδήματος του προϊόντος αυτού που προκύπτει για όλη την Επικράτεια, όπως αποφασίστηκε από την αρμόδια επιτροπή.
3. Προκειμένου για είδη μόνιμης φυτείας, ως πρώτο έτος πρόκυψης καθαρού γεωργικού εισοδήματος, από το έτος της φύτευσης, λογίζεται το έτος που αναφέρεται στον πίνακα των ειδών μόνιμης φύτευσης.
4. Οι Νομάρχες προς τους οποίους αποστέλλονται οι πίνακες, παρακαλούνται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του Ν. 2238/1994, να κοινοποιήσουν αυτούς σε όλους του ΟΤΑ, τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τους αγροτικούς συλλόγους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Λειτουργία πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος

    Για την ομοιόμορφη και σωστή εφαρμογή της αριθ. 1036112/ΠΟΛ.1079/21.3.95 απόφασής μας με την οποία εγκρίθηκαν οι πίνακες που καταρτίσθηκαν από την επιτροπή του άρθρου 42 του ν. 2238/1994 με τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος, σας παρέχουμε τις εξής διευκρινίσεις:
    α) Σε όποιο νομό δεν έχει προσδιοριστεί για κάποιο προϊόν πεδινής περιοχής (αρδευόμενης ή μη) ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήματος και υπάρχει για το προϊόν αυτό αντίστοιχη μέση τιμή για πεδινά (αρδευόμενα ή μη) θα λαμβάνεται η μέση αυτή τιμή, αρδευόμενου ή μη κατά περίπτωση, και η οποία βέβαια θα μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) ή σαράντα τοις εκατό (40%) αν πρόκειται για ημιορεινή ή ορεινή περιοχή αντίστοιχα. Για παράδειγμα, στη σελίδα 1 του πίνακα με το καθαρό γεωργικό εισόδημα που εγκρίθηκε με την ανωτέρω απόφασή μας, για τον νομό Εβρου και ειδικότερα οτην ένδειξπ "Καπνά Μπέρλεί Σ79", με αυξ. αριθμό 12, για μη αρδευόμενες (ξηρικές) πεδινές γαίες ορίζεται μέση τιμή προϊόντος για όλη την Ελλάδα 30.000 δρχ. και μέση τιμή του προϊόντος αυτού για όλη την Ελλάδα για αρδευόμενες γαίες 78.250 δρχ. η οποία και δεν λαμβάνεται υπόψη γιατί για το νομό αυτό έχει προσδιοριστεί καθαρό εισόδημα για αρδευόμενες καλλιεργήσιμες γαίες δραχμές 50.000. Με βάση τα δεδομένα αυτά, το καθαρό γεωργικό εισόδημα για τις μη αρδευόμενες καλλιεργήσιμες γαίες σε "Καπνά Μπέρλεϋ Σ79", διαμορφώνεται σε 30.000 δρχ. για τις πεδινές περιοχές, σε 24.000 δρχ. (30.000 μείον 20%) για τις ημιορεινές περιοχές και σε 18.000 δρχ. (30.000 μείον 40%) για τις ορεινές περιοχές.
    β) Σε όποιο νομό δεν έχει προσδιοριστεί για κάποιο πεδινό, μη αρδευόμενο, προϊόν ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήματος, χωρίς να έχει ορισθεί μέση τιμή Ελλάδος για μη αρδευόμενα, ενώ υπάρχει ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήματος για αρδευόμενα πεδινά, ως καθαρό εισόδημα για το μη αρδευόμενο πεδινό προϊόν θα ληφθεί υπόψη το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος του αρδευόμενου με τις σχετικές περαιτέρω μειώσεις για τα ημιορεινά και ορεινά.
    Για παράδειγμα, στην ίδια σελίδα 1 και για την καλλιέργεια ρεβύθια με α/α 21 για τα μη αρδευόμενα πεδινά, θα ληφθεί υπόψη το ίδιο ποσό των 5.000 δρχ. που έχει προσδιορισθεί για τα αρδευόμενα πεδινά και επί του ποσού αυτού θα γίνουν οι μειώσεις κατά 20% για τα μη αρδευόμενα ημιορεινά και κατά 40% για τα ορεινά αντίστοιχα.
    γ) Σε όποιο νομό δεν έχει προσδιορισθεί για κάποιο προϊόν (αρδευόμενο ή μη) ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήματος, τότε θα ληφθεί υπόψη η μέση τιμή Ελλάδος που αναγράφεται στις στήλες 3 και 4 των πινάκων τόσο για τα πεδινά μη αρδευόμενα όοο και για τα πεδινά αρδευόμενα, με τις προβλεπόμενες βέβαια μειώσεις (20% ή 40%) αν πρόκειται γία ημιορεινή ή ορεινή περιοχή.
    Για παράδειγμα, στην ίδια σελίδα 1 των πινάκων με το γεωργικό καθαρό εισόδημα του νομού Εβρου και συγκεκριμένου για την καλλιέργεια "Αμπέλια επιτραπέζια" με α/α 28 θα ληφθεί υπόψη για τα πεδινά μη αρδευόμενα το ποσό των 22.571 δρχ. και για τα πεδινά αρδευόμενα το ποσό των 44.241 δρχ. Τα ποσά αυτά μειώνονται για τα ημιορεινά μη αρδευόμενα στο ποσό των 18.057 δρχ. και για τα αρδευόμενα σε 35.393 δρχ. Για τα ορεινά μη αρδευόμενα στο ποσό των 13.543 δρχ. και για τα αρδευόμενα ορεινά στο ποσό των 26.545 δρχ.